MIMOŘÁDNÝ ÚKLID V DOMĚ MOSKEVSKÁ 1464

Vážení vlastníci,

s ohledem na současný stav v domě Moskevská 1464  (více info viz zápisy č.3 a 4 ze schůze výboru je nutno v domě provést mnohé opravy a mimořádný úklid. Daný stav není v souladu s požadavky požární bezpečnosti a mimo jiné ani není možné za daného stavu s nikým jednat o připojení EPS na CPO HZS.


Mimořádný úklid proběhne v domě 1464 ve středu 12.4.2023 a bude se týkat zejména schodišť, chodeb u bytů, celého přízemí, 1. a 2. patra.

Pokud by někdo z Vás chtěl pomoci, sraz bude ve 14 hodin v prostoru před výtahy v 0.p. Začneme vyklízením místnosti požární VZT vedle velkého výtahu.


Vlastníky z domu 1464 dále žádáme, aby jste ze všech společných prostor odklidili své věcí do bytů, nebo sklepů, a tak předešli tomu, že tyto věci budou z domu vyneseny a vyvezeny na skládku.

Výměna jističů ve společných částech domu Uzbecká a Moskevská

Vážení vlastníci,

za účelem snížení plateb za společnou elektřinu budou vyměněny některé stávající jističe na Uzbecké a na Moskevské za slabší.
Výměnu provede odborně pověřená firma ASEB v termínech:

UZBECKÁ:       21.2., 23.2. a 2.3.2023
MOSKEVSKÁ: 24.2. a 28.2.2023

V těchto dnech bude krátkodobě vypínána společná elektřina, vč. výtahů, hydroforní stanice a osvětlení sklepů.

Výměna bytových vodoměrů a měřičů tepla na radiátorech

Vážení vlastníci,

v domech Uzbecká a Moskevská budou probíhat výměny bytových vodoměrů a měřičů tepla na radiátorech.

Na Uzbecké výměna bude probíhat od 9.3. do 20.3.2023 a na Moskevské od 27.2. do 8.3.2023
Provede je firma Ulimex v termínech, které jsou vylepeny ve společných částech domu v obou domech.
Celkový přehled termínů po jednotlivých patrech je vložen do složky „Dokumenty“ na tomto webu.

Umožněte volný přístup k měřidlům a již předem sejměte kryty vodoměrů, popř. odstraňte nábytek nebo jiné předměty bránící výměně měřidla.

Navýšení záloh vlastníků na úhradu zvýšených cen dodávek od 1.10.2022

Vážení vlastníci,


růst cen tepla, elektřiny, teplé vody, ale i dalších, budou znamenat velké změny ve financování služeb nejen v SVJ, ale i rodinných rozpočtů. Z toho důvodu výbor společenství zadal naší správní firmě FIRST zpracovat nové evidenční listy s úměrně navýšenými zálohami od 1.10.2022, aby se předešlo případným velkým nedoplatkům ve vyúčtování služeb za rok 2022 i v dalších letech.

Při zpracování nových evidenčních listů vycházíme ze skutečných nákladů za služby podle vyúčtování za rok 2021, upravených o předpokládané zvýšení cen jednotlivých položek. Nejvíce u vytápění a ohřevu teplé vody, méně u studené vody, studené vody pro teplou vodu a elektřiny pro osvětlení společných prostor a pro provoz výtahů. Největší nárůst ceny evidujeme u odvozu odpadů z kontejnerů, která v letošním roce vzrostla až o 80 %. Poplatek do Fondu oprav se zatím navyšovat nebude a zůstane nadále ve výši 30 Kč/m2.
Nový evidenční list Vám bude poslán správní firmou do Vaší e-mailové schránky. Vlastníkům, kteří e-mailové schránky nemají, bude vložen do poštovní schránky.

  1. Pokud platíte prostřednictvím SIPO, změna platby se promítne automaticky v platbách za říjen 2022.
  2. Pokud platíte bankovním (trvalým) příkazem, tak si prosím změňte příkaz k úhradě podle nového předpisu včas, aby se projevil již v platbě za říjen. Datum splatnosti má být do 20. dne v měsíci, za který je placeno.

V případě dotazů se prosím obraťte na správní firmu First, pí Kristýnu Jelínkovou, predpis30@firstsro.cz, tel. 604 268 827

Připomínáme, že se výbor stále snaží pronajímat společné prostory (zdi domů, bývalé prádelny, filmaře, atd.). Veškeré příjmy z těchto pronájmů patří jednotlivým vlastníkům a na konci kalendářního roku se jim přičtou v samostatné položce Vašeho vyúčtování služeb „Příjmy z pronájmů SP“ za příslušný rok.  Výbor se pronájmem společných prostor snaží co nejvíce zlevnit vlastníkům náklady bydlení.

OPĚT FILMAŘI (22.8.-28.8.2022)

Vážení vlastníci,

Od pondělí 22.8.2022 zde budeme opět mít filmaře, filmovat se bude jenom jeden den ve vnitrobloku a to 27.8.2022. Od pondělí 22.8. do pátku 26.8.2022 bude probíhat příprava, tzn. zejména stavba polního oltáře na terase na garážemi. 28.8.2022 bude vše odklizeno a odstraněno. V době příprav a natáčení budou jejich vozidla využívat i park na jižní straně našich domů.
Na uvedený termín 27.8.2022 mají filmaři od MČ Praha 10 vyřízen zábor parkoviště v ulici Uzbecká.
Výnos ze smlouvy z filmaři bude opět příjmem vlastníků a bude jim rozdělen v rámci vyúčtování služeb za rok 2022.

Oprava dlažby na terase - poptávka

Poškození dlažby na terase přibývá. Otevíráme proto poptávkové řízení na jeho opravu. Jde především o nové uložení 80 dlaždic, které se viklají a dodání 4 nových dlaždic, které jsou rozlámané. Plný text poptávky najdete zde v sekci Dokumenty. Je též zveřejněn cestou serveru Poptávej.cz.

FILMAŘI

Vážení vlastníci,
jak jste již sami mohli vidět, hemží se to dnes u nás filmaři a jejich technikou.
Má to docela rychlý spád a tak Vás informuji Vás alespoň dodatečně, že po dnešní denní přípravě proběhne filmování dnes od 19 do 22 hodin a to na terase mezi domy a v průjezdu. Provoz domů a garáží nebude pokud možno vážněji narušován, kouřové a zvukové efekty nebudou používány. Běhen zítřka bude vše zlikvidováno a provoz bude opět normální.
Příjemnější stránkou věci je, že za krátkodobý pronájem našich společných prostor nám zaplatí filmaři 80 tis.Kč.
Bude to jako vždy příjem vlastníků, který jim bude individuálně připsán v rámci ročního vyúčtování záloh za rok 2022.
Omlouvám se za to, že tuto informaci Vám za výbor podávám tentokrát až dodatečně

ZVONKY

Poruch zvonků a stížností na ně je nyní mnoho. Jako příčina poruch byla označena nevhodná konstrukce a z ní plynoucí nedostatečná odolnost stávajících zvonkových tabel u vchodů do domů, zejména při opakovaných demontážích za účelem změn vizitek vlastníků.
Výborem bylo rozhodnuto o jejich výměně za odolnější provedení. To bylo dodáno a zaplaceno, ale má vady, které jsou předmětem reklamace. Byly průběžně reklamovány a tím se práce zdržují. Musíme čekat na průběžné řešení reklamaci a vlastníky musíme ještě požádat o trpělivost.

Zveřejnění výsledků hlasování per rollam 2022

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,


Do složky „Dokumenty“ http://vrumo.cz/dokumenty/923/ na vrumo.cz dnes vkládáme pro Vaši informaci Zápis o výsledcích písemného hlasování shromáždění vlastníků – per rollam ze dne 29.6.2022.
Písemné hlasování se konalo ve dnech 22.5.-12.6.2022.
Zároveň vkládáme i Zápis z kontroly hlasovacích lístků ze dne 29.6.2022, který zpracovala kontrolní komise.
Hlasování se zúčastnilo 77,5 % hlasů všech vlastníků.
• Obě usnesení, předložená výborem vlastníkům ke schválení, byla schválena.

Oba výše uvedené zápisy budou také zaslány vlastníkům e-mailem.
Vlastníkům, kteří nemají uvedenu e-mailovou adresu, budou zápisy vhozeny do poštovních schránek.

Úprava malých výtahů na Mo a Uzb, zapojení do duplexu

Nástup a odstavení výtahu na Moskevské začne v pondělí 4.7. 2022, kdy začnou práce na elektroinstalaci. Ty budou trvat přibližně 4 – 5 dní. Poté, bude výtah zprovozněn.

Nástup na výměnu elektroinstalace výtahu na Uzbecké, předpokládáme od pondělí 11.7. 2022 a předpokládáme opět 4 – 5 dní, když bude vše bez komplikací.

Po zprovoznění elektroinstalace, začneme s mechanikou. Tady se bude jednat o odstávky výtahů maximálně v rámci pracovní doby – 7:00 – 15:00.

Termín na výměnu trakčních kol a nosných lan, je s těžkou partou (mechanici, kteří tuto část realizovali u prvních výtahů) předjednán na  poslední týden v červenci. O přesném termínu a délce odstávky Vás budeme ještě předem informovat.