nové dveře do sklepů Uzbecká, Moskevská

Vážení sousedé,
od 16 do 21.10 probíhá na Uzbecké a Moskevské výměna dveří na vstupu do sklepů od výtahů. Nové dveře budou jednokřídlové a budou odpovídat současným požárním a bezpečnostním požadavkům. Výměna je spojena s vybouráním starých dveří s mřížemi, což způsobí v každém domě po dobu cca dvou dnů zvýšený hluk. Žádáme Vás o pochopení a toleranci.

Odstávka dodávky vody Vršovická 1461, 1462

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. sdělují, že z důvodu provádění oprav bude
31.10.2017 od 8:00 do 18:00 hodin,
přerušena dodávka studené vody.
Týká se jen domů Vršovická 1461 a 1462.

Podhledy v podloubí před vchodem do č.p.1462

Vlastník nebytového prostoru č.308/1462 (nyní v rekonstrukci jako jídelna), zahájil vlastním nákladem obložení části stropu podloubí u vchodu do tohoto NP a do č.p.1462. Jde o společnou část domu a ostatní vlastníci se tedy mohou k této úpravě vyjádřit. Práce byly již zahájeny, způsob provedení můžete vidět na místě samém. O Vaše případné připomínky nebo návrhy prosíme do 15.10.2017. Můžete je vyjádřit zde jako komentář k tomuto příspěvku, nebo je v listinné podobě vložit do schránky SVJ, umístěné v domě č.p.1461.

Drobný incident v areálu SVJ

Dnes ve 21.30 ohlásil noční strážný přítomnost skupiny cizích lidí, zdržujících se ve vnitrobloku. Zjistil jsem, že jsou to filmaři a bez povolení či ohlášení zde filmují reklamní spot. Vyzval jsem je, aby činnost ukončili, uklidili a do 22.00 odešli. Chovali se slušně a uposlechli. Ve 22 hodin se pak dostavila ještě hlídka PČR, kterou zavolal někdo z vlastníků s podezřením, že jde o sprejery.
Z celé události vyplývají dva dobré signály:

 1. Mezi vlastníky se našel takový, který neváhal a zavolal policii, když se obával ničení našeho společného majetku.
 2. Policie po dlouhém období nezájmu projevila snahu zasáhnout proti sprejerům

Park a jeho vlastník

Předmětný pozemek nikdy nevlastnila městská část Praha 10, potažmo hl. m. Praha. Tato plocha byla historicky v majetku Ministerstva obrany ČR a její organizační složky realizovaly prodej formou dražby. Současným vlastníkem je společnost XEDUS CREDIT s.r.o. Městská část tedy v prodeji nijak nefigurovala. Na dotaz kdo je pod rozhodnutím o prodeji tedy neznáme odpověď.

Pozemek je v katastru nemovitostí veden s druhem využití ostatní plocha a způsobem využití jako zeleň. Tedy oficiálně zde park nezanikl. Můžeme pouze spekulovat o záměrech nového vlastníka. Každopádně jedním ze záměrů bylo plochu oplotit a znemožnit tedy průchod. Toto se nám podařilo zablokovat. Evidentně tím ale došlo k narušení plánů vlastníka a nyní se o svůj majetek nestará. Z naší strany byla vlastníkům zaslána výzva k nápravě – tedy hlavně seči trávníků, bohužel bez reakce. Z tohoto důvodu bude výzva opakována. Současné právní předpisy jsou ale z hlediska vymáhání péče o pozemky poměrně bezzubé. Přesto se nám v naprosté většině případů podaří donutit vlastníka alespoň k základní péči. Bohužel s větší péčí o zeleň nebo i obnovou prvků mobiliáře nelze počítat.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek

vedoucí odboru

odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje

zdroj Facebook

Stavební úpravy teras nad garážemi končí

Stavební úpravy teras nad garážemi končí a pryč je už nejen stará, protékající a netěsná dlažba, ale i rozpadající se zídky, zarostlé odpady dešťové vody a někdejší laguny, stojící několik týdnů i měsíců na terasách, než vyschnou nebo protečou do garáží a základů domů. Pryč jsou i bezdomovci, a tak si nepořádek na terasách děláme už jen sami.
Pohled na novou dlažbu teras pod lodžiemi Uzbecké, ale zejména Moskevské, je poněkud tristní.
Mraky vajglů, staré paraple, kusy starého textilu, plastové lahve, poletující pytlíky, ba i použité prezervativy.
To vše se z našich lodžií na terasy neustálle snáší jako do žumpy. Je z toho docela smutno a vkrádá se i pocit zbytečně vynaložených prostředků a vykonané práce.
Podívejme se oproti tomu do malého sídliště na východ od nás. Poměrně čisto, udržované trávníky a hřiště, v Kazašské dokonce i květinové záhony, o něž se starají sami obyvatelé domu.
Možná to někdy bude i u nás …
Omlouvám se, je to jen úvaha k zamyšlení. Pro začátek by stačilo, kdyby Ti, kteří tak činí, přestali házet vajgly a jiné odpadky z oken a lodžií a začali se chovat jako lidé na úrovni, do které dle svého vlastního názoru jistě patří.

Opravy vnitřních částí domů

Vážení sousedé, v souladu se zápisem a materiály za shromáždění vlastníků a také v souladu se schváleným Plánem oprav výbor otevírá výběrová řízení:

 1. na likvidaci strojoven VZT ve druhém patře domů Vršovická 1461 a 1462
 2. na revitalizaci chodeb ve 3 – 17. patře domu Uzbecká 1463 (s předpokladem následného rozšíření zakázky i na Moskevskou 1464).

Texty zadávacích listů najdete zde ve složce „Dokumenty“
Vaše doporučení na oslovení vhodných uchazečů budou vítána.

Dnes filmaři

Dnes od dopoledních do večerních hodin budou filmaři na terase nad garářemi filmovat reklamní spot. Tento prostor jim pro uvedený účel pronajal výbor SVJ, příjem vlastníků z tohoto pronájmu společných prostor bude jednorázově činit 40 000 Kč.
Prosíme o toleranci pohybu, případně i zvýšeného hluku a světel na terase

Informace o letní odstávce pro rok 2017

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská, a.s. nás informovala, že v roce 2017 bude odstávka v našich domech probíhat 4 dny a to

v období 17.7. – 20.7.2017.

Výbor

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ dne 8.6.2017 v 17 hodin

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

8.6.2017 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10.

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, též aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů a bylo usnášeníschopné.
Upozornění:
Dle nového Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené dotazníky, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

 1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí
 2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu Shromáždění
 3. 18:10 – 18:50 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu s návrhy
 4. 18:50 – 19:10 h Zpráva o stavu plánu oprav k 31.12.2016, plán na r. 2017–19, výhled do r. 2025
 5. 19:10 – 19:20 h Zpráva o hospodaření za r.2016 a rozpočet společenství v r.2017
 6. 19:20 – 19:45 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r. 2016
 7. 19:45 – 20:10 h Volba členů a náhradníků výboru a kontrolní komise
 8. 20:10 – 20:30 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
 9. 20:30 – 20:35 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) a ve vrátnici.

Praha, dne 22. května 2017

Vladimír Zasadil, v.r.                   
    předseda výboru     

Hana Nekolova, v.r.

místopředseda výboru