Stavební úpravy teras nad garážemi končí

Stavební úpravy teras nad garážemi končí a pryč je už nejen stará, protékající a netěsná dlažba, ale i rozpadající se zídky, zarostlé odpady dešťové vody a někdejší laguny, stojící několik týdnů i měsíců na terasách, než vyschnou nebo protečou do garáží a základů domů. Pryč jsou i bezdomovci, a tak si nepořádek na terasách děláme už jen sami.
Pohled na novou dlažbu teras pod lodžiemi Uzbecké, ale zejména Moskevské, je poněkud tristní.
Mraky vajglů, staré paraple, kusy starého textilu, plastové lahve, poletující pytlíky, ba i použité prezervativy.
To vše se z našich lodžií na terasy neustálle snáší jako do žumpy. Je z toho docela smutno a vkrádá se i pocit zbytečně vynaložených prostředků a vykonané práce.
Podívejme se oproti tomu do malého sídliště na východ od nás. Poměrně čisto, udržované trávníky a hřiště, v Kazašské dokonce i květinové záhony, o něž se starají sami obyvatelé domu.
Možná to někdy bude i u nás …
Omlouvám se, je to jen úvaha k zamyšlení. Pro začátek by stačilo, kdyby Ti, kteří tak činí, přestali házet vajgly a jiné odpadky z oken a lodžií a začali se chovat jako lidé na úrovni, do které dle svého vlastního názoru jistě patří.

Opravy vnitřních částí domů

Vážení sousedé, v souladu se zápisem a materiály za shromáždění vlastníků a také v souladu se schváleným Plánem oprav výbor otevírá výběrová řízení:

 1. na likvidaci strojoven VZT ve druhém patře domů Vršovická 1461 a 1462
 2. na revitalizaci chodeb ve 3 – 17. patře domu Uzbecká 1463 (s předpokladem následného rozšíření zakázky i na Moskevskou 1464).

Texty zadávacích listů najdete zde ve složce „Dokumenty“
Vaše doporučení na oslovení vhodných uchazečů budou vítána.

Dnes filmaři

Dnes od dopoledních do večerních hodin budou filmaři na terase nad garářemi filmovat reklamní spot. Tento prostor jim pro uvedený účel pronajal výbor SVJ, příjem vlastníků z tohoto pronájmu společných prostor bude jednorázově činit 40 000 Kč.
Prosíme o toleranci pohybu, případně i zvýšeného hluku a světel na terase

Informace o letní odstávce pro rok 2017

Vážení vlastníci,

Pražská teplárenská, a.s. nás informovala, že v roce 2017 bude odstávka v našich domech probíhat 4 dny a to

v období 17.7. – 20.7.2017.

Výbor

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ dne 8.6.2017 v 17 hodin

Vážení členové společenství – vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků bytových a nebytových jednotek,

dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění vlastníků, které se koná dne

8.6.2017 od 17.00 hodin

v konferenčním sále ZŠ U Vršovického nádraží č. 1.

Svolavatelem shromáždění je výbor Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10.

V případě, že se shromáždění nezúčastníte, můžete udělit plnou moc (na druhé straně pozvánky) některému z dalších vlastníků, členům výboru, kontrolní komise nebo svým rodinným příslušníkům, aby Vás zastoupili při hlasování, též aby shromáždění disponovalo dostatečným počtem hlasů a bylo usnášeníschopné.
Upozornění:
Dle nového Občanského zákoníku a Stanov společenství, čl.XII odst.(2) platí:
„Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva a povinnosti vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění….

Pokud jste až dosud nevyplnili k tomu určené dotazníky, které jsme Vám vkládali do Vašich poštovních schránek v r.2016 a 2017, můžete tak učinit při prezentaci shromáždění. Přítomní členové výboru a pracovníci správní firmy Vám poskytnou nový dotazník, případně i radu, jak jej vyplnit.

Program:

 1. 17:00 – 18:00 h Prezence, kontrola a registrace plných mocí
 2. 18:00 – 18:10 h Schválení programu Shromáždění
 3. 18:10 – 18:50 h Zpráva o činnosti výboru a stavu správy domu s návrhy
 4. 18:50 – 19:10 h Zpráva o stavu plánu oprav k 31.12.2016, plán na r. 2017–19, výhled do r. 2025
 5. 19:10 – 19:20 h Zpráva o hospodaření za r.2016 a rozpočet společenství v r.2017
 6. 19:20 – 19:45 h Zpráva kontrolní komise a schválení účetní závěrky za r. 2016
 7. 19:45 – 20:10 h Volba členů a náhradníků výboru a kontrolní komise
 8. 20:10 – 20:30 h Náměty a žádosti vlastníků, diskuse
 9. 20:30 – 20:35 h Závěr a ukončení shromáždění

Zprávy a ostatní podklady pro jednání shromáždění jsou zveřejněny na internetových stránkách www.vrumo.cz, v listinné podobě jsou k dispozici v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) a ve vrátnici.

Praha, dne 22. května 2017

Vladimír Zasadil, v.r.                   
    předseda výboru     

Hana Nekolova, v.r.

místopředseda výboru

             

DOMOVNÍ SCHŮZE 2017

Vážení členové společenství,

vlastníci a společní zástupci spoluvlastníků jednotek, dovolujeme si Vás pozvat na

                                      DOMOVNÍ SCHŮZE

které se konají jako každoročně v jednací místnosti SVJ, Uzbecká 1463, dne:

                                   18.5. v 19.00 Uzbecká
                                   25.5. v 19.00 Moskevská
                                     1.6. v 19.00 Vršovická

Na programu bude stav správy domů, hospodaření společenství, náklady bydlení, plán oprav, příjmy vlastníků z pronájmu společných částí domů, naše společné záměry do příštích období a všechny další otázky, které Vás zajímají.

Vaše náměty a připomínky výbor vyhodnotí a přiměřeně uplatní v materiálech, které předloží shromáždění vlastníků a vědomí a k rozhodnutí. Rádi bychom také získali další náhradníky výboru.


 

 

Nedopalky- vajgly

Žádáme důrazně kuřáky, aby neodhazovali nedopalky na nově položenou hydroizolaci. Je již na několika místech propálena.
Opravy těchto míst zaplatíme ve formě víceprací.

Kubásek

Pražská teplárenská - porucha 21.3.2017

Vážení vlastníci,

na stránkách Pražské teplárenské zjsme zjistili, že je dnes od 6:12 h hlášena havárie horkovodního potrubí a tím
přerušena dodávka tepla pro ohřev vody a topení téměř v celých Vršovicích.
Předpokládaný konec je očekáván cca ve 20 hodin.

Výbor SVJ

Napadl sníh

Vážení sousedé, napadl sníh a to s sebou přináší v okolí našich domů i v domech samotných zvýšené nebezpečí uklouznutí, pádu a poranění, zejména našim dětem a seniorům. Poučte je a sami též dávejte na sebe pozor. Na terasách choďte po posypaných cestičkách a na schodech se přidržujte opěradla. Za vstupními dveřmi všech domů, ke kterým můžete z venku dojít po sněhu, jsou umístěny kvalitní koberce, na nichž si můžete očistit obuv a bezpečně pokračovat dál. Dávejte pozor na cestu a nepodceňujte nebezpečí. Za své zdraví přece odpovídáme především sami sobě.

Nejvíce nebezpečná místa:

 • mramory před vstupy do Uzb a Mo
 • schody od Mo do křižovatky ke Kohinooru
 • strmý chodník od popelnic do ulice Uzbecká

Opatření:

 • v případě, že v noci napadne sníh, bude se na úklid nastupovat v 6.00
 • v prvém pořadí budou uklizena nebezpečná místa viz výše. Snih bude odhrnut a zameten, posyp solí a pískem.
 • ve druhém pořadí budou prohrnuty, vymeteny a posypány solí cestičky od vchodů všech domů na trase k tramvajím.
 • ve třetím pořadí budou prohrnuty, vymeteny a posypány solí přístupy z terasy a schody k pasovce a nebytům na západní straně Mo
 • ve čtvrtém pořadí budou prohrnuty a posoleny přístupy a průchod po terase nad garážemi s důrazem na schody.
 • na závěr budou mramory před vstupy do Uzb a Mo umyty teplou vodou, vytřeny a jemně posypány solí.

Vršovická 1461 a 1462 - odstávka elektřiny

Dne 8.9.2016 od cca 9:00 h do 12:00 h

bude vypnuta dodávka elektřiny z důvodu opravy hlavního domovního vedení na 

Vršovické 1461 a 1462.