Domovní schůze a shromáždění vlastníků v r. 2018

Domovní schůze proběhnou v jednací místnosti SVJ (Uzbecká 1463) v termínech:

17.5.2018 v 19:00 h MOSKEVSKÁ
24.5.2018 v 19:00 h UZBECKÁ
31.5.2018 v 19:00 h VRŠOVICKÁ 1461 a 1462

Shromáždění vlastníků bude 14.6.2018 v 17.00 jako obvykle v sále ZŠ U Vršovického nádraží.

Komentáře

1 | Hrubá | 6.6.2018St21:12

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat, na základě jakého právního předpisu (konkrétního zákona a paragrafu) by mohlo Shromáždění SVJ schválit to, že nevyzvednuté výnosy z reklam a pronájmů ze společných částí domu za roky 2009 – 2014 mohou být převedeny do „Fondu oprav“ a vlastníci, kteří si o vratku těchto výnosů (příjmů) dosud nepožádali, už na ně nebudou mít nárok.
Opravdu se jedná pouze o bývalé vlastníky? Nebo se může jednat i o některé ze současných vlastníků, kteří si v minulosti nepožádali o platbu ze SVJ za výnosy z reklam a pronájmů SDČ?
Předpokládám, že naše SVJ (resp. správcovská firma) má podrobný přehled o tom, kterým vlastníkům nebyly vyplaceny výše uvedené výnosy. A tyto informace by jim měly být poskytnuty s dostatečným předstihem před jakýmkoliv rozhodnutím na Shromáždění.
Domnívám se proto, že by všichni vlastníci měli být nejdříve informováni o stavu svého „účtu“ k dané bytové jednotce a AŽ POTÉ je možné rozhodnout (umožňuje-li to právní úprava) o navrhovaném usnesení.
S pozdravem a díky za Vaši brzkou odpověď.
Ing. Hrubá

reagovat

2 | Jan Vrána @ | 7.6.2018Čt7:28

[1] Hrubá: Dobrý den,
reaguji na připomínku p.Hrubé. Jsem jeden z vlastníků, který výnos obdržel až s vyúčtováním služeb za období 2017, protože jsem si o něj v minulosti nezažádal. Když jsem zjistil, že příjem je okolo 2.000,– za rok , tak bych rád zpětně zažádal o tyto výnosy. Přijde mi logické nejdříve oslovit vlastníky o nevyzvednutých výnosech a poté o nich případně rozhodovat dál.
S pozdravem a děkuji za info, jak si mohu zpětně o své výnosy zažádat.
Vrána

reagovat

3 | Miroslav Peržeľ @ | 7.6.2018Čt18:40

Shromáždění vlastníků

Dobrý den.
Po prostudování podkladů připravených k projednání na shromáždění vlastníků 14.6.2018 si dovoluji uvést pár poznámek.
Předkládaný návrh „Plánu oprav r. 2018–20 s výhledem do roku 2026“ obsahuje výrazné navýšení výdajů v létech 2018 a 2019 vůči plánu schválenému v roku 2017. Toto navýšení plánovaných výdajů vede hospodaření SVJ do záporných čísel. Tato skutečnost je zapřičiněna enormním navýšením plánovaných výdajů na položku interiéry 2 – 18 patro. Nicméně toto navýšení není doposud shromážděním vlastníku schváleno. Přes tuto skutečnost již proběhli práce na domě Uzbecká 1463 a na domě Moskevská 1464 jsou práce v značně pokročilém stadiu. V této souvislosti bych byl rád za informaci, na základě jakého smluvního vztahu firma tyto práce provádí a zda smluvní cena odpovídá v roku 2017 plánem oprav schválené částce. V případě, že finanční závazek SVJ spojený s touto zakázkou převyšuje tuto, shromážděním vlastníků schválenou částku, tak žádám o informaci, o jakou sumu se jedná a na základě jakého zmocnění byla tato smlouva podepsaná.
Předkládaný návrh plánu oprav z těchto důvodů předpokládá finanční krytí pomocí půjčky (úvěru).
Osobně jsem přesvědčen, že takto sestavený plán je nehospodárný, neboť zakládá vícenáklady v podobě placení úroků a poplatků spojených s vyřízením poskytnutí půjčky a následným vedením účtu půjčky. Mám za to, že plánovaná údržba opravy domů a jejich zařízení mají být hrazeny z financí vybraných za tímto účelem předem do fondu oprav. Půjčka má být krajním řešením v případě nepředvídatelné havárie (finanční výdaje), pokud na její odstranění není vytvořená dostatečná rezerva. Úprava interiérů určitě není havárie a pro to je ji možné naplánovat v rámci výše plánovaných výběrů finančních prostředků na tento účel. Navíc v roku 2013 bylo na návrh výboru SVJ schváleno snížení příspěvků do fondu oprav s ujištěním, že i po snížení budou pokryty všechny plánované potřeby.
Mám za to, že o případném vzetí si půjčky by mělo být rozhodnuto hlasováním na shromáždění vlastníků. Tento bod však není v návrhu programu jednání vůbec uveden. K projednání takového bodu však ani nemají členové SVJ potřebné informace – výše předpokládané půjčky a úroků, výše celkové částky, která bude na splacení půjčky a poplatků s ní souvisejících vynaložena SVJ, doba splácení, zda budou úroky fixovány nebo budou podléhat zohlednění inflace (což může znamenat citelné navýšení vynaložených finančních prostředků), případně dalších okolností. Bez těchto informací nelze o půjčce zodpovědně rozhodovat.

reagovat

4 | v.zasadil | 11.6.2018Po12:13

Shromáždění vlastníků

[3] Miroslav Peržeľ: Dobrý den, pane Peržeľe,

z Vašich poznámek si dovoluji vyjmout jednotlivé problémy a k nim uvést:

 1. Návrh Plánu oprav r. 2018–20 obsahuje výrazné navýšení nákladů oproti plánu, schválenému v r. 2017

To je pravda. Náklady na položku interiéry a položky s ní související jsou v plánu oprav, schváleném v roce 2017 uvedeny ve výši, v jaké byly známy ke dni konání shromáždění v r.2017, tj. ve výši kvalifikovaných odhadů projektantů, kteří jednotlivé soubory projektovali. Bylo tomu tak proto, že ačkoli projekce rozvodů NN (nízkého napětí) a sbp (slaboproudu) byla zadána již 18.8.2016, byly projekty NN a sbp dodány v čistopise po řadě jednání a upomínek až 21.4.2017 a na ně navazující architektonický a stavební projekt (výsledně s rozpočtem 7,5 mil Kč – předtím odhadem výrazně podhodnoceným) až dne 16.6.2017, tedy až po shromáždění v r. 2017.
Protože projektovaný a reálný rozpočet stavby se mohou ještě významně lišit, bylo hned poté vyhlášeno VŘ na dodávku díla, ze kterého vzešel nynější dodavatel, který nabídl na základě nezbytného doplnění soupisu prací a výkazu výměr rozpočet souborů NN, sbp a stavebních úprav za 14,7 mil Kč (pro dům Uzb), což bylo v několika dalších krocích cenového jednání před uzavřením SOD sníženo na 10.146.784 Kč vč. DPH 15% (postup a výsledky jednotlivých kroků je možno sledovat v zápisech za schůzí výboru). SOD pak byla podepsána 28.11.2017 s ter­mínem zhotovení do 31.8.2018 (podepsal Zasadil, Bulant).
K veškerým nákladům stavby (jsou tam ještě soubory EPS, UPC, Poda) výbor kalkuluje ještě rezervu celkem 2 mil.Kč na problémy, které nelze předem předvídat a na naše dodatečné požadavky, se kterými projekty nepočítaly (opět popsáno v zápisech ze schůzí výboru). To jsou výsledně náklady, uvedené souhrnně v návrhu plánu na r. 2018–20.
Celý postup, výsledky a rozhodování výboru v procesu přípravy a průběhu realizace tohoto multiprofesního projektu, včetně průběžného čerpání nákladů jsou podrobně popsány v zápisech ze schůzí výboru od 3.6.2015 dosud.
Každý týden v úterý probíhá kontrolní den stavby za účasti vedení stavby, výboru a kontrolní komise SVJ. Je přístupný všem vlastníkům v našem společenství, stejně tak jako schůze výboru a jednání s projektanty. Vlastníci se tedy všeho mohli a mohou účastnit také osobně a vznášet on line otázky, připomínky i návrhy.

 1. Toto navýšení plánovaných výdajů vede hospodaření SVJ do záporných čísel

Plán oprav není výkazem o hospodaření SVJ a nepodává tedy ani obraz o jeho hospodaření. K tomu slouží roční účetní uzávěrka. Využití úvěru, pokud je SVJ schopno úvěr jej řádně splatit, nevede jeho hospodaření do záporných čísel. Jsme schopni tento úvěr řádně splatit již na bázi sníženého čerpání prostředků fondu oprav po ukončení díla ( r. 20 –21), jak je i v návrhu plánu oprav na r.2018–20 s výhledem do r.26 znázorněno. Záporná čísla v bilančním (součtovém) řádku plánu oprav podávají jen obraz o čerpání nákladů v daném roce a o potřebě využití úvěru. Jeho splacením po roce 2020 tam záporná čísla opět vymizí.

 1. Na základě jakého smluvního vztahu firma tyto práce provádí a zda smluvní cena odpovídá částce, schválené v r.2017

Práce se provádí na základě SOD č. 170807 ze dne 28.11.2017 (dům Uzb) a jejího dodatku č.1 z 11.4.2018 (dům Mo). Smluvní cena je po oba domy stejná, 2* 10 146 784 = 20 293 568 Kč.
V plánu oprav z r. 2017 je pro úkoly č. 13,14 a 24 v r.2017–20 schválen náklad 20 600 000 Kč.
V roce 2016 navíc na tyto úkoly nebylo vyčerpáno 3 856 000 Kč z důvodů projekční nepřipravenosti.

 1. Takto sestavený plán je nehospodárný, neboť zakládá vícenáklady v podobě placení úroků a poplatků

Předběžně jsme podmínky poskytnutí střednědobého úvěru pro tento účel poptali. Byly nabídnuty s úrokem 1 – 2%. To je zhruba na úrovni inflace, tedy nikoli nehospodárné. V případě SVJ je tomu mj. tak i proto, že zde nejsou podnikatelská rizika a splácení úvěru není problémové.
Úvěr je v ekonomice běžný a efektivní nástroj. Jeho výhoda spočívá např. v tom, že dílo je možno realizovat v kratším čase, než by tomu bylo jen při použití vlastních prostředků a užitek z realizace díla se dostaví také dříve..
V našem případě byly uvažovány v r. 2017 náklady nižší, než ve skutečnosti nyní jsou a průběžná doba na realizaci jednoho domu cca 8–9 měsíců, přičemž jsme se chtěli vyhýbat vánočním svátkům. Tedy co dům, to rok. Na to by naše možnosti stačily i bez úvěru.
Zkušenosti z Uzb ale ukázaly, že vzhledem k obtížím, které stavba za provozu domu přináší jeho obyvatelům, je žádoucí průběžnou dobu stavby podstatně zkrátit. Podařilo se to z 8 na 5–6 měsíců a navíc se ukázalo, že Moskevskou můžeme takto stihnout ještě letos (do 31. 10.), pokud zde zahájíme práce již v dubnu, což se i stalo. Pak Vršovická by mohla proběhnout v r. 19–20 (budou zde odlišnosti).
Potřeby financování stavby tak ale předstihnou tempo narůstání prostředků ve fondu oprav. Nepůjdeme-li do úvěru, nebude to možné. Budeme muset udělat min. jednoroční přestávku na úkor domů na Vršovické, abychom ve fondu oprav akumulovali potřebné prostředky. Pravděpodobně tím také ztratíme dodavatele a všechno začne znovu za rok a možná ještě později.
Jedním z našich cílů je připojení EPS na pult HZS. Musí být ale připojen celý objekt, tj. všechny čtyři domy. Pak nám odpadne povinnost provádět fyzický dozor na stávající EPS 24 hodin denně. Stojí nás to cca 1 mil.Kč ročně. Také společná spotřeba elektřiny poklesne. To jsou finanční efekty, které poplatky z úvěru jistě vyváží.

 1. O případném vzetí půjčky by mělo rozhodnout shromáždění vlastníků. Takový bod není v programu uveden

Právě o to chceme shromáždění vlastníků požádat. Není to jako samostatný bod v programu uvedeno, protože úvěr není samoúčelným cílem, ale jen nástrojem k realizaci předkládaného návrhu plánu oprav. Bude o něm rozhodnuto samostatným hlasováním při projednávání návrhu plánu oprav.

 1. K projednání takového bodu nemají členové potřebné informace

Navrhujeme, aby shromáždění pověřilo výbor sjednáním úvěru ve výši do 10 mil. Kč s dobou splatnosti 3 roky.
O potřebě tohoto úvěru i jeho splacení vlastníci potřebné informace mají. Mohou o jednorázovém pověření výboru k jeho sjednání rozhodnout.
Pokud má výbor důvěru členů SVJ natolik, že sjedná úvěr v pravý čas a za dobrých podmínek, nemusí shromáždění hlasovat o konkrétní úvěrové smlouvě. Stačí pověřit výbor k jejímu uzavření.
Ten ostatně teprve ve druhé polovině roku 2018, po vypořádání stavby na Uzb, budeme mít dostatečně přesné informace, potřebné k rozhodnutí o konkrétní výši úvěru, čase a podmínkách jeho čerpání a splácení, o kterých bude nutno s poskytovatelem jednat. Bude vybíráno z několika nabídek. Postup výboru bude dozorován kontrolní komisí.

Vážený pane Peržeľe, pokusil jsem se zde odpovědět na otázky, jak jsem je pochopil z Vašeho příspěvku a doplnit je alespoň stručně souvisejícími informacemi. Revitalizace interiérů našich domů je zatím největší a svým způsobem i završující úkol v rámci kultivace našich domů, která prolíná životem našeho SVJ a jeho plány od samého začátku. Tento úkol se do značné míry vyvíjí za pochodu. Musí to tak být, protože jinak bychom ztráceli spoustu času a platí-li, že čas jsou peníze, tak i peněz. Musíme intenzivně pracovat, výbor musí být akceschopný a musí mít důvěru vlastníků.
Pokud se mi podařilo získat Vaši důvěru v naše počínání a snad i podporu pro záměr využít překlenovací úvěr pro daný úkol, splnila tato diskuse svůj účel

reagovat

5 | Hrubá | 11.6.2018Po20:58

Plán oprav vs. úvěr

Dobrý den,

ve Stanovách našeho SVJ je čl. VII odst. 2 písm. c) uvedeno: „jde-li o úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a velikost spoluvlastnických podílů na společných částí domu, postačuje souhlas více než třech čtvrtin hlasů členů společenství přítomných na shromáždění“.

Tedy v případě, že Plán oprav takové úpravy obsahuje, za což lze mimo jiné považovat i opravy interiérů v našich domech, vztahuje se na jeho schválení právě výše uvedené ustanovení.

V této souvislosti bych se ráda zeptala, proč je ve Zprávě ze Shromáždění z roku 2017 uvedeno, že ke schválení Plánu oprav postačuje kvórum 50 % přítomných vlastníků a nikoliv 75 % přítomných vlastníků.

Předpokládám, že pro schválení Plánu oprav na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2026 je taktéž nutné schválení 75 % vlastníků, kteří budou přítomni na shromáždění dne 14.6.2018.

Zároveň souhlasím se stanoviskem pana Peržela, že o vzetí úvěru by mělo být rozhodováno samostatně hlasováním na shromáždění vlastníků, a že k projednání takového bodu NEMAJÍ členové SVJ POTŘEBNÉ INFORMACE, protože dle § 1208 písm. g) bod 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, může Shromáždění udělit „předchozí souhlas k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků, včetně schválení výše a PODMÍNEK ÚVĚRU“.

Bohužel, tyto podmínky Shromáždění při svém rozhodování dne 14.6.2018 znát nebude a proto nemůže vyslovit předchozí souhlas k uzavření smlouvy o úvěru SVJ. Informace, že úvěr by byl ve výši 10 mil. Kč s dobou splatnosti 3 roky je zcela nedostačující a lze tak dovodit, že takové rozhodnutí Shromáždění by bylo v rozporu se zákonem.

Je třeba si uvědomit, že kdyby došlo (ať již z jakýchkoliv důvodů) k neplnění úvěrové smlouvy, ručí každý z vlastníků za dluhy SVJ svým majetkem, a to v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech. Např. pro bytovou jednotku o velikosti 65 m2 by takový dluh činil minimálně 23 tis. Kč.

Předem proto děkuji, že výbor a kontrolní komise znovu projednají návrh/změnu plánu oprav tak, aby nedošlo k zadlužení jednotlivých vlastníků. Případně, že schválení plánu oprav odloží s tím, že do konce roku svolá ještě jedno mimořádné Shromáždění vlastníků tak, aby je mohl s dostatečných předstihem informovat již o konkrétních podmínkách případné úvěrové smlouvy.

Pavla Hrubá

reagovat

6 | Miroslav Peržeľ @ | 12.6.2018Út19:23

Reakce na příspěvek pana Zasadila

[4] v.zasadil:
Dobrý den pane Zasadile.

Žel, nemůžu konstatovat, že jste mně přesvědčil. Souhlasím s Vámi, že výbor musí mít důvěru vlastníků. Tu však získá hlavně podáváním úplných, neskreslených informací a hlavně dodržováním pravidel a dokumentů schválených vlastníky, tj. především stanov SVJ.

 1. Není možné, aby Shromáždění vlastníků odsouhlasilo v roku 2017 v plánu oprav pro roky 2017 a 2018 na položky 13,14,15 a 24 celkovou částku 14 800 tis. Kč a výbor ještě před schválením nového plánu v roku 2018, bez schválení vlastníků, v rozporu s tímto, uzavřel smlouvu na tyto práce v hodnotě 20 293 568 Kč. Mimochodem, nečerpání prostředků podle plánu v daném, uběhlém roku, je známo daleko dříve, než je předkládán plán ke schválení Shromáždění v následujícím roce a má být zapracováno do tohoto plánu. Prostředky na jednotlivých položkách nelze v jednotlivých létech automaticky, bez schválení Shromáždění, přelévat nebo slučovat. K čemu by jinak Shromáždění vůbec nějaké dokumenty schvalovalo?
 2. Nejsem přesně informovaný, kdo provádí stávající 24 hodinový fyzický dozor ESP, předpokládám však, že je to osoba sídlící v prostorách v podjezdu, proti vjezdu do garáží. Pokud je mi známo, tak tato osoba má taky na starosti pravidelné pochůzky po všech budovách za účelem zjištění výskytu nežádoucích osob. Tato činnost bude potřebná i po napojení na centrální pult HZS. Napojení na tento pult taktéž není bezplatné. V čem tedy spočívá zmiňovaná úspora cca 1 mil. Kč ročně? Pokud by toto byla doopravdy skutečná úspora a podařilo se s pomocí půjčky urychlit připojení o dva roky, byly by náklady na půjčku odůvodnitelné, jinak nikoli.
 3. V otázkách schválení půjčky a plánu oprav se plně shoduji s paní Hrubou (viz její příspěvek ze dne 11.6.2018). To není otázkou důvěry, ale platných zákonů.

Závěrem Vás chci ujistit, že si práce výboru vážím. Mám za to, že si dovedu, alespoň rámcově, představit neskutečný objem ním odváděné práce. Registruji značný pokrok ve stavu našeho společného majetku. Právě z toho důvodu vyjadřuji vlastní názory a připomínky, které můžou, ale nemusí sdílet vícero vlastníků.

reagovat

7 | v.zasadil | 13.6.2018St0:16

K příspěvku pana Peržeľa

Souhlasím s Vámi, že výbor musí podávat vlastníkům úplné a nezkreslené informace, dodržovat pravidla a dokumenty, schválené vlastníky, tj především stanovy SVJ, aby měl jejich důvěru. Dovolím si tvrdit, že výbor se tak chová a vše, co koná, koná v dobré víře a ve prospěch vlastníků. Snažíme se ale zároveň o to, abychom pracovali dynamicky a efektivně co do kvality i času. Upřednostňujeme proto podstatu před literou.

K tomu potřebujeme důvěru vlastníků, alespoň v tom základním rozsahu, jak uvádím výše.
Jsme si dobře vědomi, že vlastníci musí být plně a včas informováni a musí mít možnost bezprostředně reagovat na naše postupy a rozhodnutí, nebo, ještě lépe, se jich aktivně zúčastňovat.
Jde tedy o kontinuální komunikaci výboru s vlastníky.
K tomu slouží ustanovení Stanov, článku XIV – zejména v odst (2) pís. a). Výbor je dodržuje a podává vlastníkům včasné, úplné a nezkreslené informace, zve je k účasti na schůzích výboru i kontrolních dnech.
Do jaké míry toho jednotliví vlastníci využijí, je věcí jejich zájmu, možností i důvěry k výboru.

ad 1. Už dávno jsme si vysvětlili, že nemůžeme plánovat jen na jeden rok, považovat to za Písmo svaté a svolávat shromáždění k schválení jakékoli operativní změny – zvláště v úkolech, jejichž plnění se provádí v delším časovém úseku.
Plánujeme tedy na trojletí s výhledem na dalších 6 let s tím, že každý rok plán oprav upřesňujeme s ohledem na stav a podmínky jeho plnění. Tuto metodiku shromáždění už dávno přijalo včetně toho, že využití schválených prostředků se může v čase posouvat (pokud plnění úkolu z nějakých příčin nepostupuje, nebo postupuje rychleji). Musí to však být na nejbližším shromáždění vysvětleno a akceptováno v novém plánu oprav.
To je i případ současné situace úkolů č. 13, 14, 15 a 24 a potřeby zajištění jejich plnění zrychleným postupem až do konce, tzn. nejen na Uzb a Mo, ale i na Vr. K tomu je upraven návrh plánu oprav na roky 2018–2020 (2026). Zdůvodnění, proč se liší od plánu, schváleného v r.2017 jsem Vám již podrobně podal.
Na domovních schůzích to bylo pochopeno a nikdo s tím neměl problém.
Bude škoda, když plnění těchto úkolů přerušíme s důsledky, které to bude mít a nezajistíme jeho plynulé pokračování úvěrem.

ad 2. Jak a kdo provádí 24 hod dozor nad EPS bylo také už dávno vysvětleno. Aby tam 24 hodin neseděl člověk, jak se říká, jen tak ke stravě a k noclehu, je tam denní služba a noční ostraha, obě mají i jiné povinnosti. Aby mohla plnit tu prioritní – stálý dozor nad EPS – má vyveden výnos z ústředny EPS na mobil, který nosí stále u sebe. Ta služba nás stojí cca 1 mil. Kč ročně. Nenapsal jsem, ze to bude roční úspora, protože ani já si to nemyslím. Až bude EPS přepojena na centrální pult hasičů, tuto službu změníme a ušetříme možná 0,5 mil ročně.

ad 3. Připomínka paní Hrubé je oprávněná a bereme ji v úvahu.

Závěrem bych chtěl říci, že i já a kolegové ve výboru si vážíme Vašich názorů, postřehů a připomínek. Proto k nim zde podrobně diskutuji. Rádi bychom však měli i Vaši důvěru, možná i spolupráci.

reagovat

8 | v.zasadil | 13.6.2018St8:45

Výnosy z pronájmů

[1] Hrubá: Dobrý den paní inženýrko,

záměr na převedení nevyzvednutých výnosů z pronájmu společných prostor do fondu oprav byl vlastníkům předložen k posouzení na všech třech domovních schůzích, konaných v květnu 2018. Setkal se zde se všeobecným souhlasem, nebyly k němu pochybnosti ani připomínky.

Pokud se tak ale několik dní před shromážděním přesto děje , nepovažuji za účelné o tom dále polemizovat, též pro nedostatek času, který do shromáždění zbývá.
Doporučím výboru tento návrh shromáždění vlastníků dne 14.6. ke schválení nepředkládat.
Možná se k tomu po shromáždění ještě vrátíme

reagovat

9 | v.zasadil | 13.6.2018St8:51

[2] Jan Vrána: Dobrý den pane Vráno,
obraťte se prosím na pana Bulanta, poradí Vám.

reagovat

10 | Pavla Hrubá | 13.6.2018St17:38

[8] v.zasadil: Vážený pane inženýre, děkuji za informaci.
V souvislosti s tím, co uvádíte, navrhuji zvážit, že by výbor pověřil správcovskou firmu k tomu, aby všem vlastníkům jednotek zaslala informaci o stavu jejich „účtu“, tj. o nevyplacených „výnosech“ z reklam a pronájmů SČD za období od 2009 do 2014 s tím, že vlastníci, kteří tak dosud neučinili, mohou požádat o vyplacení takových „výnosů“ nebo mohou dát výboru svolení s použitím ve prospěch fondu oprav.
S pozdravem a díky, Hrubá

reagovat

11 | Jaroslav @ | 13.6.2018St20:59

překlenovací úvěr

[5] Hrubá: Dobrý den ,vzhledem k předpokládanému návrhu na schválení překlenovacího úvěru na shromáždění svj by bylo vhodné dát to jako další bod programu ,nelze to slučovat s ostatními věcmi.

reagovat

12 | Hrubá | 13.6.2018St23:06

[11] Jaroslav:
Dobrý den,
ano, máte naprostou pravdu. Hlasování o úvěru by mělo být dáno jako samostatný bod, ale je to bohužel naprosto bezpředmětné, protože v případě, že by Shromáždění vyslovilo tzv. „předchozí souhlas k uzavření smlouvy o úvěru“, tak by to bylo v rozporu se zákonem, protože výbor v tuto chvíli nepředložil vlastníkům veškeré podmínky úvěru. Takové usnesení Shromáždění by bylo soudně napadnutelné.

reagovat

13 | v.zasadil | 14.6.2018Čt10:49

[12] Hrubá: Dobrý den paní inženýrko a pane Jaroslave,

Hlasováno o tzv. „předchozím souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru“ bude v souvislosti s navrhovaným plánem oprav, protože úvěr bude sloužit výhradně pro jeho zajištění.
Konkrétně jde o to, aby oprava interiérů našich domů v rozsahu úkolů 13,14. 15 a 24 mohla být dokončena kontinuálně, tj. do roku 2019–20 a nebo zda proběhne jen v domech Uzbecká a Moskevská a pak ji přerušíme, naakumulujeme prostředky v plánu oprav a teprve v roce 20 až 21 zahájíme práce na Vršovické.
Zdrží a zkomplikuje se tak více věcí, např. dokončení EPS a připojení na centrální pult hasičů.
Ale zejména by mi to přišlo poněkud nefér k obyvatelům Vršovické, když přechodně zvýšenou potřebu finančních prostředků můžeme vyřešit naprosto běžným způsobem, tj. překlenovacím úvěrem.

Jak správně výše uvádíte, podle § 1208 písm. g) bod 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může Shromáždění udělit „předchozí souhlas k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků, včetně schválení výše a PODMÍNEK ÚVĚRU“. V souladu s logikou věci však OZ již dále nestanovuje, v jakém rozsahu se mají podmínky úvěru schvalovat. Nepožaduje tedy „veškeré podmínky úvěru“, jak dané ustanovení zákona vykládáte Vy.
Z toho lze dovodit, že podmínky, které je třeba vzít v úvahu a schválit při hlasování jsou ty, které vlastníka, člena SVJ, zajímají s ohledem na výši a celkové náklady úvěru, resp. na zodpovědnost každého vlastníka za závazky SVJ – a to jest:

 • Výše jistiny úvěru – ne více než 10 MKč
 • Lhůta čerpání – 31.10.2018 – 31.12.2020
 • Lhůta splacení – do 31.12.2021
 • Zatížení úvěrem a dalšími poplatky do 0,5 MKč celkem

To jsou podmínky, které budeme předkládat shromáždění, protože:

 • Banka dává závaznou nabídku podmínek poskytnutí úvěru vždy s omezenou platností (nyní např. do 13. srpna 2018). Podrobná nabídka je navíc důvěrná a nelze ji veřejně šířit.
 • My ale nechceme smlouvu s bankou za podmínek, platných do 13.8. uzavřít do 13.8, ale teprve v čase, kdy budeme znát skutečnou potřebu konkrétní výše prostředků (nemusí to ani být celých 10 mil.Kč) a v jednání s bankou vyprecizovat veškeré ostatní podmínky v daném čase tak, aby pro SVJ byly co nejpříznivější.

Na tomto základě shromáždění může rozhodnout o předchozím souhlasu a není to v žádném rozporu se zákonem

reagovat

14 | Hrubá | 14.6.2018Čt13:34

[13] v.zasadil: Dobrý den,
bod „schválení úvěru“ není na programu, nelze proto o něm vůbec hlasovat. Nelze ho schovávat pod Plán oprav, ať již v jakékoliv podobě návrhu usnesení.

reagovat

15 | v.zasadil | 14.6.2018Čt13:59

[14] Hrubá: Dobrý den paní inženýrko,
nejde o žádné schovávání ničeho za ničím.
Tato poznámka je už jen obstruktivní a zájmu společenství ani jednotlivých vlastníků neslouží. Pouze kontaminuje ovzduší 3 hodiny před zahájením shromáždění. Musím se teď opravdu věnovat už něčemu jinému a v této málo přínosné polemice nemohu pokračovat

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.