Na Uzbeckou v pondělí nastoupí PKS

První etapa výměny oken na hlavním schodišti je na Uzbecké skončena. Byly vybourány staré okenní sestavy a podokení, tzv. „boletické panely“, které obsahovaly asbestové izolace. Práci odvedla pod dozorem hygienické stanice v prvotřídní kvalitě jako poddodavatel firma SKANSKA, která také zajistila ekologickou likvidaci veškerého stavebního odpadu. V pondělí 27.7. nastoupí na lešení hlavní dodavatel – firma PKS okna – která namontuje nové rámy oken a následně je osadí novými okenními sestavami.
V úterý 28.7. bude PKS nové okenní rámy navážet a jeřábem je bude vyzdvihovat na lešení. Pro tento účel bude na jeden den proveden zábor parkoviště v ulici Uzbecká, podél domu č.p.1463, a to od výjezdu z průjezdu až k topolu (povoleno MČ P10). Zábor je již nyní vyznačen dopravními značkami.
** Žádáme všechny tam parkující řidiče, aby v pondělí 27.7. tuto část parkoviště uvolnili. Zábor skončí v úterý 28.7. odpoledne.**
Následně budou navezena ještě okna na paletách a deponována na terase poblíž vchodu do domu, odkud budou postupně odebírána, odnášena do dovnitř a nákladním výtahem vyvezena do jednotlivých poschodí.
Po dokončení venkovních prací na Uzbecké bude lešení ve druhé dekádě srpna přemístěno na Moskevskou a celý cyklus prací se zde bude opakovat.
Očekáváme, že do konce září bude vše hotovo.

Komentáře

1 | v.zasadil | 29.7.2015St7:52

Stavba má zpoždění

Po odkrytí betonu na podestách bylo zjištěno, že připravené kotvy rámů okenních sestav nelze použít. Do konce týdne budou vyrobeny nové. Vyzdvihování rámů jeřábem se tedy muselo odložit na počátek příštího týdne. Bude to znamenat i nový, jednodenní zábor parkoviště na Uzbecké. Stavba tak nabírá jeden týden zpoždění.
Dnes se budou navážet na Uzb okna a budou se ukládat na terasu vedle domu.

reagovat

2 | v.zasadil | 6.8.2015Čt8:13

Stále se nedaří

firmě PKS vyrobit nové kotvy rámů a vyjasnit způsob ustavení okenních rámů na ně. Stavba tak nabírá daší zpoždění. Nyní předpokládáme vyzdvihování rámů jeřábem a s tím související jednodenní zábor parkoviště vedle domu Uzb1463 až 19.8. 2015.

reagovat

3 | v.zasadil | 24.8.2015Po11:41

Až dnes

[2] v.zasadil: je na stavbě opět maxijeřáb a zvedá okenní rámy na lešení. Děkujeme parkujícím řidičům za ukázněnost a uvolnění parkoviště v Uzbecké

reagovat

4 | Martin Spacek @ | 14.9.2015Po22:11

Pochybnosti o projektu a kompetencích dodavatele

Vážený pane Zasadile,

chtěl bych se vás zeptat na aktuální stav prací. Jeden problém byl vyřešen, okna usazena, ale to je až do dnešního dne vše. Omluvte múj dotaz, pokud byla přestávka způsobena nějakým technologickým postupem. Nejsem stavař a nevyznám se v tom. Ale jsem prostě „zvědavý“, v čem tedy je, že se práce zastaví na celé 3 týdny. Vzbuzuje to jisté pochybosti o schopnostech vybraného dodavatele.

Děkuji za odpověď.
Špaček

reagovat

5 | v.zasadil | 15.9.2015Út1:14

[4] Martin Spacek: Vážený pane Špačku,

nevím, které tři týdny máte na mysli.
Okna byla nejen usazena, ale i zvenku zapravena. Nyní probíhá demontáž lešení a jeho přesun na Moskevskou a bude pokračovat zapravení oken zevnitř.

Pokud bych měl zrekapitulovat, tak tato stavba byla hned na počátku zásadně zdržena tím, že v panelech, určených k demontáži, byl dodatečně zjištěn asbest. Musely tedy být zařazeny procedury, nutné k jeho likvidaci. Bylo nutno zapojit hygenickou stanici, vhodného subdodavatele a také respektovat technologické lhůty s tím spojené. Samozřejmě také vše zorganizovat a zkoordinovat.

Tím se dostala stavba mimo původní harmonogram a dodavatel otevřel další stavbu, aby zaměstnal své pracovníky, kteří u nás v důsledku této komplikace zatím pracovat nemohli. Ta nebyla dosud ukončena a tak tito pracovníci alternují na dvou stavbách.

Vyskytly se i jiné problémy, které nebyly předpokládány – např. s tím, že podesty na schodištích, se kterými se okenní sestavy stykují, jsou extrémně křivé, atd.

Podrobnosti najdete v zápisech ze schůzí výboru. Kontrolní dny stavby probíhají zpravidla každou středu od 10 hodin a jsou vlastníkům přístupné.

Pokud jde o kompetentnost firmy PKS, která je hlavním dodavatelem, pak tato vyšla z výběrového řízení, do kterého původně vstoupilo 8 firem, z nichž 6 po seznámení s projektem a po prohlídce staveniště pro technickou náročnost stavby ze soutěže odstoupilo.
O tom najdete informaci také v zápisech ze schůzí výboru, které jsou na těchto stránkách pravidelně zveřejňovány.
Můžete také navštívit webové stránky této firmy. kde uvádí své reference.

reagovat

6 | Vladimír Zasadil | 16.9.2015St14:10

Uzbecká končí Moskevská zahajuje

Práce na Uzbecké v těchto dnech končí snesením lešení a vnitřními úpravami. Ty zahrnují:

  • namontování kliček na okna (otevíratelná a výklopná)
  • zapravením podlahy betonem u kotev a pásem lina nad kotvami.

Konečná úprava zapravení oken bude provedena až v rámci výmalby zdí, stropu a výměny lina. Je to z toho důvodu, podesty mají značné odchylky od rovinnosti a pokud bychom je nechali začistit na hotovon už teď, pak bychom při opravě stěn a pokládání lina opět bourali a začišťovali

Na Moskevské se staví lešení, následovat bude demontáž oken. Řeší se povolení vjezdu jeřábu na trávník u domu.

reagovat

7 | v.zasadil | 16.11.2015Po15:47

Stavba je skončena - shrnutí na závěr

[6] Vladimír Zasadil: Stavba byla připravována (projekt, stavební povolení) od začátku roku 2014, byla dokončena a převzata s vadami nebránícími užívání 11.11.2015.

Výsledně se nám zkomplikovala, protáhla a prodražila.

První komplikace nastala již ve stavebním řízení u památkářů, kde si postavila hlavu referentka a nedala oproti všem předpisům jinak, než že souhlas vydá teprve po té, až dostane doklad, že se stavbou jmenovitě souhlasí všichni vlastníci, nebo alespoň shromáždění vlastníků. Bylo tedy nutno přerušit stavební řízení a počkat na shromáždění vlastníků. Stavební povolení jsme tak získali až v únoru 2015.

Stavba byla původně vysoutěžena za nejnižší cenu 4 584 335 Kč vč. DPH ve veřejné soutěži, do které vstoupilo 8 potenciálních dodavatelů. Zvítězila firma PKS okna a.s.

Pak bylo zjištěno, že panely mezi okeními sestavami, které bylo nutno vybourat, obsahují asbest. To znamenalo další komplikaci. Specializovaný a oprávněný subdodavatel (Skanska a.s) byl po řadě jednání vysoutěžen u generálního dodavatele a teprve10.6.2015 byl podepsán dodatek č.1, zohledňující asbest a zahrnující výměnu okenní sestavy v 18. patře u výtahů, se kterou původní projekt nepočítal.
Zahájení stavby se zdrželo a cena se zvedla na 5 639 704 Kč vč.DPH za oba domy.

Bourání asbestových konstrukcí se provádí speciálními postupy pod dozorem místně příslušné hygienické stanice. To má své průběžné lhůty, technologické přestávky a náklady (zahrnuté v ceně výše). Tedy další zdržení.

Pracovníci generálního dodavatele ale nemohou na stavbě stát a nečinně přihlížet. Takové prostoje bychom museli zaplatit. Byli tedy přesunuti na jinou stavbu. Tu ale také museli dokončit a tak se přesunovali střídavě mezi oběma stavbami, které se tak navzájem zdržovaly.

Další komplikace v průběhu stavby byla dána tím, že podesty (chodby mezi schodišti pod okny) byly netypicky provedeny. Musela být vybourána místa (u každého okna 6), kde mohly být přivařeny kotvy – ale ty musely být vyrobeny dodatečně jako netypické. Opět zdržení.

Dodavatel se musel také vyrovnat s tím, že podesty v našich domech jsou extrémně křivé. S tím spojené vícepráce představují na Uzb 180 122 Kč, Mo 141 582 Kč bez DPH

Stavba je umístěna na terasách a je špatně přístupná. To muselo být řešeno obřím jeřábem, který okenní sestavy zvedal do výše 18.patra a spouštěl je na místo určení mezerou mezi domem a lešením. Že někteří vlastníci i přes dopravní značky a upozornění ponechali svá auta na parkovišti, ze kterého měl působit jeřáb a několik hodin museli být hledáni

To vše museli stavbaři a také my, kteří jsme se o průběh stavby starali a na něj dohlíželi, v průběhu dvou let překonat.
Dovolil bych si tedy všem zúčastněným, jmenovitě pak našim spolupracovníkům z výboru a kontrolní komise SVJ panu Ing.Arch.Železnému a paní Lukášové na závěr poděkovat.
A také Vám všem sousedům, kteří jste s pochopením snášeli nepohodu, způsobenou protahující se stavbou.

reagovat

8 | Zdena | 17.11.2015Út0:30

Píšete, že stavba je skončena. Mezi okny a podlahou jsou však stále po celé délce oken díry a to od horních až po spodní patra. Ty budou zabetonovány kdy?

reagovat

9 | v.zasadil | 17.11.2015Út13:29

[8] Zdena: Nikdy. Úprava podlah u oken bude provedena jiným způsobem, a to ve dvou fázích. Bezprostředně v pásu 30 cm v partii, dotčené při zástavbě oken, definitivní úprava chodby a stěn bude provedena později v rámci plnění úkolu plánu oprav č.24 (Chodby, schody, sklepy). Podrobnosti o přípravě a plnění veškerých úkolů plánu oprav najdete v zápisech ze schůzí výboru, zveřejňovaných na tomto webu.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.