Písemné hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Covid ohrožuje naše zdraví i chod našeho společenství.

V uplynulém roce nebyly epidemiologické podmínky ke svolání shromáždění. V tomto roce už musíme shromáždění uskutečnit. Učiníme to tedy písemně, podle covidového zákona.

Hlasování se bude konat od 2.5. – 23.5.2021

 1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 2.5. obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, Rozhodnutí o konání mimo zasedání a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové schránky má evidováno 92 % našich vlastníků, se zbylými 8 % jsme již dohodnuti, že dostanou podklady do poštovních schránek.
 2. Hlasovací lístek je potřeba u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. (Podpis nemusí být ověřený). Hlasovací lístek vložíme vytištěný i do Vašich schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu.
 3. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte do speciálně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

• V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
• V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
• V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
• V domě 1464 do označené schránky správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za spolupráci, neboť každý hlas se počítá a pomůžete k tomu, aby pandemie nezastavila opravy a správu našich domů.

Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do 23.5.2021, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).


Za výbor V.Zasadil. v.r. předseda,                    Hana Nekolová v.r. místopředseda

Komentáře

1 | Jaroslav | 4.5.2021Út19:59

kontrola sčítání

Prosím o sdělení jak je zajištěno nestranné sčítání odevzdaných hlasovacích lístků fi First a zda bude přítomen někdo z kontrolní komise .Případně zda bude možnost zpětné kontroly.

reagovat

2 | vladimír Zasadil | 5.5.2021St12:46

kontrola sčítání

[1] Jaroslav: Zdravím Vás, pane Jaroslave Liško,
nestranné sčítání odevzdaných hlasů je zajištěno obdobně, jako na všech dosud konaných řádných shromážděních vlastníků.. Provede je SF First s využitím k tomu určeného SW.
Kontrolní komise má k dispozici veškeré informace z přípravy i průběhu hlasování. O svém postupu KK rozhoduje nezávisle.
Možnost zpětné (následné) kontroly bude, opět jako vždy, zajištěna. Hlasovací lístky budou uloženy v archivu výboru.

reagovat

3 | H.Konopásková | 5.5.2021St21:54

Kontrola sčítání

[1] Jaroslav: Dobrý večer. Jak již bylo uvedeno, nestranné sčítání odevzdaných hlasovacích lístků provádí naše správcovská firma FIRST spol. s r.o. Kontrolní komise je o průběhu hlasování pravidelně informována a po skončení hlasování provede nezávislou kontrolu sčítání odevzdaných hlasovacích lístků. Za KK: H.Konopásková

reagovat

4 | Hrubá | 5.5.2021St23:33

Hlasovací kvórum a platnost hlasovacích lístků

Dobrý večer.

Ohledně „Shromáždění vlastníků 2021“ nelze bohužel souhlasit s Vámi zvoleným způsobem plánované sumarizace a SČÍTÁNÍ hlasů v rámci hlasování „per rollam“.

 1. Hlasovací lístek vhozený do nějaké schránky, a to bez ověřeného podpisu, přeci nemůže nahradit moji volbu hlasování. Vždyť to by mohl za mě hlasovat kdokoliv…a třeba i několikrát… a třeba i po každé jinak… S touto formou hlasování rozhodně nelze souhlasit.
 2. Pokud jsou vlastníci oslovováni e-mailovou zprávou, tak hlasování by mohlo být realizováno stejnou formou, tj. odpovědí e-mailem. V tom případě by bylo hlasování rozhodně prokazatelnější (kdo a jak hlasoval…).
 3. Vzhledem k tomu, že naše správcovská firma First, s.r.o., jako právnická osoba, má zřízenou datovou schránku fek6ih4, tak i tím pádem ti vlastníci jednotek, kteří mají svoji datovou schránku, by měli mít možnost zaslat své hlasování touto cestou. Ráda bych třeba zrovna této formy využila.
 4. NENÍ MOŽNÉ započítávat „hlasy“ těch, kteří se vůbec nevyjádří, a započítat je jako „zdržení se hlasování“. O tyto hlasy je nutné snížit kvórum účastníků hlasování.

S pozdravem, Pavla Hrubá

reagovat

5 | Lenka Stoličková @ | 6.5.2021Čt0:39

Kontrola sčítání?

Dobrý večer,

děkuji panu Zasadilovi i paní Konopáskové za ujištění týkající se kontroly sčítání hlasovacích lístků, nicméně mi není vůbec zřejmé, jakým způsobem bude provedena kontrola toho, že skutečně hlasoval ten, kdo je k hlasování oprávněn?
Ne, že bych já osobně chtěla praktikovat nějakou „levárnu“, ale prostým náhledem do Katastru nemovitostí bych si mohla snadno zjistit, kdo je vlastníkem té či oné bytové jednotky, s jeho údaji vyplnit „papírový“ hlasovací lístek a vhodit ho do příslušné schránky (prakticky bych tak sama mohla odhlasovat za téměř všechny členy SVJ).
Stejně tak by bylo možné, aby se papírové hlasovací lístky vhozené do příslušné schránky před jejich vyhodnocením „ztratily“, nebudou-li např. „v zájmu“ Výboru SVJ. S tím dle stanovené hlasovací procedury nenadělá nic ani kontrolní komise.
Aby nedošlo k mýlce – s hlasováním mimo shromáždění formou „per rollam“ naprosto souhlasím a toto řešení vítám, zpochybňuji pouze způsob, jakým má být toto hlasování v rámci našeho SVJ provedeno, a zásadně s ním nesouhlasím, neboť je absolutně neprůkazný!
K uvedené problematice připravuji detailnější rozbor, který zašlu e-mailem na adresy vrumo@vrumo.cz a vasekontrolnikomise@seznam.cz.
Pokud máte zájem se s tímto rozborem seznámit, kontaktujte mě, prosím (moje e-mailová adresa je stolickova.lenka@gmail.com), uvedu Vás mezi příjemce kopie zprávy.
I Výbor SVJ je povinen dodržovat platnou a účinnou legislativu, jakož i Stanovy SVJ. Úpravu Stanov SVJ jsem navrhovala předsedovi Výboru SVJ koncem roku 2020, ale toto se nesetkalo s kladným ohlasem – prý jsou nadčasové a není potřeba je měnit. K tomu dále podotýkám, že ač je zákonnou povinností Výboru SVJ svolat shromáždění nejméně 1×/rok, v roce 2020 k němu vůbec nedošlo, a to ani formou hlasování „per rollam“, ačkoliv zákon č. 191/2020 Sb., na jehož základě nyní Výbor SVJ rozhodl o hlasování „per rollam“ a požaduje mj. změnu Stanov SVJ, platí a je účinný od 24. 4. 2020.
Omlouvám se za rozsah svého sdělení, ale nevím, jak jinak vyjádřit svůj názor a sdělit ho ostatním členům SVJ, když není možné realizovat „domovní schůze“ osobním setkáním členů SVJ a Výbor SVJ nedal členům SVJ žádnou možnost vyjádřit se k tomu, co nám přichystal.

Děkuji za pochopení a všem přeji pevné zdraví.

S pozdravem

Lenka Stoličková

reagovat

6 | Miroslav Peržeľ | 6.5.2021Čt17:12

Hlasování

Dobrý den,
i když si uvědomuji, že činnost našeho SVJ je již druhým rokem prakticky paralyzovaná opatřeními vlády vydávanými v důsledku boje z následky pandemie Covid 19, musím vyslovit nesouhlas s postupem výborem plánovaného provedení hlasování.
Osobně nemám nic proti využití hlasování „per rollam“, kterého použití umožňuje za určitých okolností zákon č. 191/2020 Sb. Podmínkou jeho využití je však skutečnost, že toto je umožněno platnými stanovami SVJ. Naše stanovy však tuto možnost v současně platném znění nepřipouští. Výborem navržený postup – schválit změnu stanov, umožnit metodu „per rollam“ využitím metody „per rollam“, je nepřípustná. Stanovy je v našem případě možné změnit pouze na výborem zvolaném shromáždění SVJ. Tato změna musí být následně oznámená a schválená příslušným ministerstvem. Až následně je možné její užívání v praxi. Nedodržení tohoto postupu může mít dalekosáhlé finanční i trestně právní důsledky.
Jako východisko z této situace, kdy i nadále není umožněno shromažďování se v počtech odpovídajících potřebám našeho SVJ navrhuji, i když si jsem vědomý „kostrbatosti“ svého návrhu, ke zvážení následující postup:
Pomocí domovních důvěrníků získat potřebný počet plných mocí k hlasování na shromáždění SVJ, při čemž plná moc by opravňovala pouze k jedinému úkonu – změně stanov. Znění úpravy by bylo v této plné moci doslovně uvedeno. Následně svolat shromáždění SVJ s jediným bodem programu – změna stanov. Shromáždění by se zúčastnili pouze domovní důvěrnici s plnými mocemi a výbor SVJ. Po schválení změny stanov příslušným ministerstvem by mohlo proběhnout výborem v současnosti navrhované hlasování. Tento postup by samozřejmě musel být náležitě všem vysvětlen a zdůvodněn a členy SVJ akceptován.
K výborem navrženému postupu mám i další výhrady, které se v celku shodují s výhradami paní Stoličkové.

 1. Nebyl vytvořen prostor k dotazům a připomínkování předložených materiálů
 2. Případně akceptované vznesené připomínky tudíž nemohli být zapracovány do dokumentů předložených ke schválení
 3. Hlasování navrženým systémem je neprůkazné a tudíž lehce napadnutelné zejména vzhledem k odevzdání podepsaných hlasovacích lístků bez ověření podpisu
 4. Není přehled, evidence, počtu odevzdaných hlasovacích lístků

reagovat

7 | Vita | 6.5.2021Čt20:19

reagovat

8 | Miroslav Peržeľ | 7.5.2021Pá8:07

Omlouvám se, tento zákon jsem nezeregistroval. Beru svůj příspěvek spět.

reagovat

9 | Hanka Nekolová | 7.5.2021Pá14:40

Hlasování

[4] Hrubá: Ahoj Pavli,

děkuji za Tvoje připomínky, i za návrh návrh volit do datové schránky správní firmy. Domluvili jsme to s Firstem a je to možné.
Zveřejníme tuto informaci také na stránkách vrumo.cz a oznámíme vlastníkům, kteří dosud neodevzdali hlasovací lístky a chtěli by takové možnosti využít.
Zjišťovali jsme možnost poslání hlasovacího lístku e-mailem, ale byli jsme ujištěni, že u SVJ je možné hlasování pouze vlastnoručním podpisem, který nemusí být ověřený (na rozdíl od družstev, kde se skutečně hlasovat po e-mailu může). Nechtěli jsme tedy tuto možnost v našem per rollam připouštět.
Celkový počet hlasů se o nehlasující snižovat nemůže, při hlasování per rollam se kvórum uplatňuje vždy ve vztahu ke 100 % všech hlasů.
Po skončení hlasování pořídíme seznam osob, které se hlasování zúčastnily a hlasovací lístky budou uloženy v archivu.

reagovat

10 | Hanka Nekolová | 7.5.2021Pá15:02

Hlasování

[5] Lenka Stoličková: Ahoj Lenko,

organizovat hlasování per rollam u tak velkého společenství není jednoduché, to asi všichni víme.
Vycházeli jsme ze zákona, poptali se ze zkušeností ostatních SVJ, která už hlasování tímto způsobem uskutečnila, lustrovali jsme internet, dotazovali jsme se na Sdružení bytových družstev a SVJ a využili jejich rad a vzorů.
Hlasování bude probíhat takto:
• Vlastníci dostali do svých e-mailových schránek či po dohodě do poštovních schránek podklady k usnesením a hlasovací lístek. Všem byl ještě do schránky vložen vytištěný hlasovací lístek, pokud by doma neměli k dispozici tiskárnu.
• Vlastník hlasovací lístek po vyplnění a podepsání, vhodí do k tomu připravené schránky.
• Lístky jsou zaevidovány v hlasovacím zařízení firmy First a bude zde zaznamenáno, jak každý vlastník pro každé usnesení hlasoval.
• Kontrolní komise má připravený postup, jak bude hlasovací lístky kontrolovat. Počítá i s průběžnými kontrolami.
• Bude pořízen a zveřejněn zápis z hlasování.
• Hlasovací lístky budou uloženy v archivu.
• Poslední návrh usnesení na hlasovacím lístku „Rozhodování per rollam se připouští a lze ho použít i jako alternativu ke shromáždění vlastníků“ jsme tam vložili z toho důvodu, že před rokem jsme si všichni mysleli, že přes léto pandemie zmizí. V tomto roce si to také všichni myslíme. Nyní můžeme rozhodovat per rollam podle zákona č. 191/2020, ale ta možnost 30.6.2021 skončí. Pokud by (snad ne) se pandemie vrátila, bude dobré, když tu možnost budeme mít ve stanovách.

reagovat

11 | Hanka Nekolová | 7.5.2021Pá15:05

Hlasování

[8] Miroslav Peržeľ: Vážený pane Perželi,
Vašich názorů si vážím už od roku 2010, kdy jsem byla v kontrolní komisi.
Za tento Váš poslední komentář si Vás vážím ještě více.

reagovat

12 | Hrubá | 7.5.2021Pá20:15

Hlasování

[9] Hanka Nekolová: Ahoj Hanko,

děkuji za doplňující informace, ale zejména za zajištění možnosti hlasování prostřednictvím datové schránky.

Dovoluji si ještě upozornit na nesrovnalost v Rozhodnutí zaslaném výborem vlastníkům, kde je uvedeno, že „V případě, že vyplněný hlasovací lístek neobdržíme od Vás v uvedené lhůtě do 23.5.2021 má se za to, že jste se zdrželi hlasování.“. Oproti tomu se ale v informacích, které zveřejnil Víťa Kubásek na tomto webu ohledně hlasování per rollam, uvádí, že „Pokud se vlastník v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Nelze tedy využít princip ´kdo mlčí, souhlasí´“. Domnívám se, že toto je hodně důležité.

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví.

reagovat

13 | Hana Nekolová | 8.5.2021So12:30

Hlasování

[12] Hrubá: Ahoj Pavli,
nejdříve bych Ti chtěla napsat, že možnost poslat hlasovací lístek do datové schránky First jsem už prakticky využila u jednoho našeho vlastníka z Vršovické, který je trvale v zahraničí.
Ke Tvé otázce ohledně toho kam budou započítáni vlastníci, kteří nám v termínu neodevzdají hlasovací lístky bych napsala toto. K přijetí navrhovaného usnesení se podle zákona lex covid vyžaduje souhlas většiny hlasů. To je podstatné. Hlasy, které jsou proti usnesení i ty,které se zdržely hlasování – nejsou pro přijetí daného usnesení – resp. chceme-li, jsou proti přijetí daného usnesení. To vyjde nastejno a je to stejně podstatné. Kam se tyto hlasy započtou, je věc výkladu a není to podstatné. My jsme v našem „Rozhodnutí mimo zasedání 2021–1“, které je v zaslaných přílohách pod č. 2, stanovili, že v případě, že hlasovací lístek neobdržíme do lhůty 23.5.2021, má se za to, že se vlastník zdržel hlasování.
Vybrali jsme tuto možnost z důvodu, že nám takový výsledek připadá přehlednější a férovější. Bude to tak i odpovídat skutečnosti.Pokud někdo ve svém hlasovacím lístku vyplní, že s unesením vysloveně nesouhlasí, bude to uvedeno v zápise.
Na závěr bych chtěla napsat prosbu nejen Tobě, ale i ostatním vlastníkům, kteří diskuzi čtou, že dosáhnout příslušného kvora u našeho velkého SVJ bude hodně složité, neboť v našich domech vlastní byty i nebytové prostory mnoho lidí, kteří zde nebydlí, či jsou jiných národnosti nebo jsou chroničtí neplatiči, od těch bude mnohem obtížnější jejich hlasovaci lístek získat. Proto si dovolím apelovat zejména na vlastniky, kteří zde skutečně bydlí a záleží jim na tom, aby naše společenství nebylo už v červnu paralyzováno tim, že se nám nepodaří nashromáždit potřebné kvórum ke schválení usnesení, předložených k hlasování. Situace je vážná a opravdu záleží na každém odevzdanem hlase.
Děkuji za to Tobě i každému, kdo hlasovací lístek odevzdá.

reagovat

14 | Lenka Stoličková @ | 23.5.2021Ne20:12

[10] Hanka Nekolová:
Vážení spoluvlastníci,
jak jsem již dříve avizovala, zabývala jsem detailnějším rozborem k aktuálně vyhlášenému rozhodování mimo shromáždění formou „per rollam“, avšak na základě reakcí některých z Vás jsem se rozhodla tento místo jeho zaslání výboru SVJ (dále jen „výbor“) na e-mailovou adresu vrumo@vrumo.cz zveřejnit zde. Činím tak až ke konci lhůty určené nám pro hlasování, abych třeba neupadla v podezření, že chci svým komentářem ovlivňovat Vaše hlasování, event. mařit volbu stávajících členů volených orgánů SVJ.
Přestává mě bavit (a zjevně nejsem jediná) někdy až arogantní přístup některých členů výboru (zejména pánů Zasadila a Kubáska) k nám, členům společenství – vlastníkům jednotek, a liknavost výboru i kontrolní komise k plnění povinností uložených jim platnou a účinnou legislativou, jakož i stanovami našeho SVJ (zkuste si je znovu přečíst a zjistíte, že řadu povinností neplní).
Výbor měl dostatek času připravit rozhodování mimo shromáždění formou „per rollam“, neboť zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid“), se OD DOBY SVÉ ÚČINNOSTI, tj. OD 24. 4. 2020, v ustanoveních § 19 – 22, která se SVJ přímo dotýkají, VŮBEC NEZMĚNIL. K tomu pro úplnost Z PŘÍSPĚVKU PŘEDSEDY VÝBORU, PANA ZASADILA, KTERÝ ZVEŘEJNIL NA VRUMO.CZ DNE 22. 9. 2020 v reakci na dotaz paní Václavy Táncošové ze dne 21. 9. 2020, zda by nebylo možné provést hlasování formou „per rollam“, cituji „Zákon to sice umožňuje, ale ve stanovách to zavedeno nemáme – a to proto, že pro SVJ naší velikosti to není příliš praktické a s krizovou situací dnešního typu před několika lety nikdo nepočítal. Ve svém důsledku, použijeme-li nyní hlasování per rollam pak kdokoli může takové hlasování a platnost příslušného usnesení zpochybnit právě argumentem, že shromáždění neproběhlo v souladu se stanovami. A uspěje. Zavést cokoli do stanov můžeme jen na shromáždění, a to jako změnu stanov, hlasováním za účasti notáře.“ Nevím přesně, který zákon měl p Zasadil na mysli, ale z obsahu předpokládám, že šlo zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), což by znamenalo, že příslušná ustanovení lex covid po uplynutí téměř 5 měsíců po nabytí jeho účinnosti buď vůbec neznal, anebo je nerespektovat. Obdobná situace nastává i v případě tvrzení, že ke změně stanov může dojít jen hlasováním shromáždění ZA ÚČASTI NOTÁŘE, neboť v § 1200 NOZ v ustanovení odst. 5 výslovně uvádí „PŘI ZMĚNĚ STANOV SE FORMA VEŘEJNÉ LISTINY NEVYŽADUJE.“ Jak typické… místo hledání řešení se hledají výmluvy, proč něco nejde, a vlastníci jsou uváděni v omyl.
Co všechno si ještě necháme líbit? Chceme se dál chovat jako ovce a nechávat se zahánět do „ohrádek“, které nám výbor vymezuje, anebo využijeme své právo (a v podstatě i povinnost) požadovat po zvolených orgánech společenství, aby své povinnosti řádně plnily?
Jakkoliv si uvědomuji náročnost práce volených orgánů našeho SVJ, zejména výboru v počátcích existence našeho společenství, a tímto mu za odvedenou práci děkuji, domnívám se, že je po uplynutí posledních10 let, v nichž se jejich složení změnilo jen minimálně, potřeba zrekapitulovat činnost a zamyslet se nad tím, co my, vlastníci jednotek – členové společenství, požadujeme do budoucna? Hodláme dál žít v domech, které jsou až odpudivé a stydět se za jejich stav, anebo uděláme něco pro to, aby byly místem důstojného bydlení?!?
Já osobně jsem byt v domě Moskevská 1464/61 získala na základě dekretu přiděleného mi velitelem Posádkové správy Praha ještě před kolaudací domu. Tehdy jsem byla velmi hrdá na to, v jakém domě budu žít – pěkný exteriér a netradiční řešení interiérů, výtahy s „fotobuňkou“ a se „sběrným řízením skupinovým“ (tehdy stačilo stisknout jakékoliv tlačítko k přivolání jednoho ze tří výtahů a přijel pouze ten, který byl k místu přivolání nejblíže, čímž nevznikaly nadbytečné náklady na jejich provoz, čímž neměl nikdo potřebu lepit na přivolávací panely výtahů cedulky „Stačí snad zavolat jen jeden výtah!!!“), v případě požáru bylo možné dostat se z domu únikovým východem – schodištěm, které nebylo v 1. NP uzamčené (dnes bychom se tam nejspíš ušlapali, protože úniku by nebylo – nechápu, jak probíhají kontroly např. protipožárních opatření), na každých 5 obytných pater byl určen „správce“, u něhož bylo možné vyzvednout si klíče od prádelny, mandlovny či sušárny v suterénu domu (kdo ví, co je v těchto prostorách v současné době?), kdo měl v dekretu na byt uvedeno, že k bytu náleží i garážové stání, měl po kolaudaci i toto (a pak časem z mně neznámých důvodů o garážové stání přišel) atd. atd.
A čím se můžeme „pochlubit“ dnes? Na tuto otázku si odpovězme každý sám – já svoji odpověď vyjadřuji ve stručnosti tím, že je mi ze stávajícího stavu domů patřících SVJ a souvisejících pozemků slušně řečeno „velmi smutno a hořko“ (normálně bych řekla, že je mi z toho blivno a bylo by to i výstižnější, ale tím bych se přiblížila k vulgaritám, které zde v některých komentářích k příspěvkům vlastníků uplatňoval někdejší předseda výboru, pan Kubásek, což nechci).
Zamysleme se, prosím, nad tím, zda a jak naše společenství využívá např. možné dotační tituly a moderní technologie umožňující efektivní „správu domu“.
OPAKOVANĚ NAVRHUJI A POŽADUJI, ABY BYLA PROVEDENA REVIZE STANOV SVJ TAK, ABY V NICH BYLY KONKRETIZOVÁNY, POPŘ. DOPLNĚNY, POVINNOSTI VOLENÝCH ORGÁNŮ, JEDNOZNAČNĚ STANOVEN POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ FORMOU PER ROLLAM, RESPEKTOVÁNO GDPR VE VZTAHU KE KOMUNIKACI VOLENÝCH ORGÁNŮ S VLASTNÍKY I K PROVOZOVÁNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU (provozování kamerového systému není doposud upraveno vůbec a dle dokumentace dostupné na webových stránkách společenství i dle faktického stavu je jeho používání v našich domech i přilehlých pozemcích v rozporu se zákonem). Dále je mj. POŽADAVKEM platných STANOV např. to, aby SOUČÁSTÍ ZÁPISU ZE SHROMÁŽDĚNÍ BYLA LISTINA PŘÍTOMNÝCH, což NENÍ v posledních letech vůbec realizováno, nicméně nahlédnutím do veřejného rejstříku lze zjistit, kdo se zúčastnil shromáždění dne 25. 9. 2014, přičemž jsou k notářskému zápisu přiloženy i plné moce, z nichž je evidentní, že VÝBOR SPRAVUJE NAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NAD RÁMEC SCHVÁLENÝ STANOVAMI, TEDY I ÚDAJE O DATU NAROZENÍ NĚKTERÝCH VLASTNÍKŮ A DOKONCE I ZMOCNĚNCŮ! K tomu uvádím v tuto chvíli jen jako poznámku, že jsem až nyní při náhledu do veřejného rejstříku zjistila určité nesrovnalosti – na předmětné prezenční listině je u mé osoby jakožto jediného vlastníka bytové jednotky zaznamenán podpis, který rozhodně není můj, avšak dle přiložených plných mocí jsem nikoho k jednání za sebe nezmocnila).
Domnívám se, že by ve stanovách mělo být UPRAVENO I PRÁVO VLASTNÍKŮ NAHLÍŽET DO SMLUV UZAVŘENÝCH VE VĚCECH SPRÁVY (VČETNĚ SMLUV O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH/SPO­LEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU) VZDÁLENÝM ZPŮSOBEM, NAPŘ. PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČENSTVÍ (proč bychom měli svoje právo uvedené v článku 13 odst. 1 písm. f) stanov „nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy…“ uplatňovat pouze na základě žádosti o součinnost určené výboru nebo správci za podmínek stanovených výborem (termíny, postupy, úhrady, apod.) – NECHŤ JSOU TYTO INFORMACE VŠEM VLASTNÍKŮM ZPŘÍSTUPŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ A TRVALE), APOD., VIZ DÁLE.
Jsem toho názoru, že výbor by se měl už KONEČNĚ ZAČÍT ZABÝVAT PUBLIKOVANÝMI NÁVRHY NĚKTERÝCH VLASTNÍKŮ JEDNOTEK (např. pánů Martina Špačka, Jana Vrány, Jakuba Malinovského, Jiřího Lahody i mými) NA MODERNIZACI WEBOVÝCH STRÁNEK SPOLEČENSTVÍ, aby byla zajištěna průhlednost jeho fungování, neboť při zachování stávajícího stavu a opakované odmítání návrhů na zkvalitnění informovanosti vlastníků jednotek vyvolává dojem, že je „cosi prohnilého v tom našem SVJ“.
NAPROSTO SOUHLASÍM S TVRZENÍM PANA ZASADILA (UVEDENÝM MJ. V PŘÍLOZE Č. 1 ZÁPISU ZE SCHŮZE VÝBORU Č. 21/2020), ŽE MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN TAKOVÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE, KTERÝ JE SROZUMITELNÝ A KTERÝ ZAJIŠŤUJE NEPŘEHLÉDNUTELNOST INFORMACÍ PRO VŠECHNY VLASTNÍKY, A PRÁVĚ PROTO NAVRHUJI A ŽÁDÁM VÝBOR, ABY SE UŽ KONEČNĚ ZAČAL ZABÝVAT ZMĚNOU OD ROKU 2019 NEPODPORO­VANÉHO REDAKČNÍHO SYSTÉMU RS2, KTERÝ NAŠE SVJ POUŽÍVÁ K PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK. Panem Zasadilem uvedený způsob komunikace nezajistí ani případná skutečnost, že budou některými informacemi „oblepeny“ všechny vchody do jednotlivých domů, či jejich zveřejnění na nástěnkách v domech (o vývěsních/in­formačních SKŘÍŇKÁCH – viz stanovy, nemůže být, minimálně v domě Moskevská, ani řeč, neboť v něm je pouze magnetická tabule, na kterou si může dávat a z ní sejímat kdo chce a co chce), neboť z příslušného listu vlastnictví zveřejněného v Katastru nemovitostí je zřejmé, že značná část vlastníků jednotek nemá v domech náležejících do SVJ bydliště.
NEJSEM RÝPAL, KTERÝ MÁ V ÚMYSLU JEN VŠE KRITIZOVAT, V MINULOSTI JSEM VÝBORU AKTIVNĚ POSKYTLA NEZIŠTNOU POMOC PŘI TVORBĚ NOVÝCH STANOV A NEBRÁNÍM SE SOUČINNOSTI ANI DO BUDOUCNA, ale k tomu je nezbytná alespoň minimální snaha výboru správu domu VŠEM VLASTNÍKŮM zprůhlednit a nikoliv obhajovat svoji určitou, zejména informační a počítačovou, negramotnost odvoláváním se na praktiky funkční v dobách vlády „krále klacka“, popř. připomínající dobu před rokem 1990.

K AKTUÁLNÍ „AKCI“ ROZHODOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ FORMOU „PER ROLLAM“ UVÁDÍM:

1. K INFORMACI O HLASOVÁNÍ PER ROLLAM OD P. NEKOLOVÉ ZE DNE 21. 4. 2021 ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČENSTVÍ:

 1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 2.5. obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, Rozhodnutí o konání mimo zasedání a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-MAILOVÉ SCHRÁNKY MÁ EVIDOVÁNO 92 % NAŠICH VLASTNÍKŮ, SE ZBYLÝMI 8 % JSME JIŽ DOHODNUTI, že dostanou podklady do poštovních schránek.

K tomuto poznamenávám, že stávající stanovy SVJ evidenci e-mailových schránek vlastníků jednotek neupravují a využívání e-mailových adres vlastníků jednotek ke korespondenci výboru s nimi NEPŘIPOUŠTĚJÍ (navíc e-mailová adresa vybor.svj@vrumo.cz, ze které nám byly dodány podklady pro hlasování mimo shromáždění, zřejmě není na webu SVJ nikde uvedena/alespoň ne mezi oficiálními kontakty SVJ). Vzhledem k tomu, že e-mailová forma komunikace výboru s vlastníky jednotek může být mnohem efektivnější než tak, která je doposud stanovami určena, navrhuji PROVÉST REVIZI STANOV A PRAVIDLA PRO EVIDENCI E-MAILOVÝCH ADRES VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A MOŽNOST POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ FORMY KOMUNIKACE DO NICH DOPLNIT (např. i o podmínku vlastníkem jednotky vyjádřený souhlas s používáním jeho e-mailové adresy, event. datové schránky, potvrzení o doručení e-mailem zaslané zprávy výboru vlastníkem jednotky/adresátem apod., abychom se nedostali do konfliktu s GDPR).

 1. K textu naznačujícímu, že by v případě neúčasti vlastníka jednotky na hlasování formou per rollam mohla pandemie zastavit opravy a správu našich domů, uvádím, že se jedná o poněkud zavádějící informaci, a dále si k jednotlivým návrhům usnesení dovoluji uvést několik poznámek.

Předmětem hlasování formou per rollam, které má probíhat ve dnech 2.-23. 5. 2021, jsou následující návrhy usnesení shromáždění:

1. Shromáždění svým Rozhodnutím mimo zasedání č. 1/2021 schvaluje účetní závěrku za rok 2019 přiloženou v příloze 1 – k tomuto uvádím, že schválení/nes­chválení účetní závěrky za rok 2019 zastavení oprav a správu našich domů zřejmě nezpůsobí, navíc předmětná účetní závěrka byla již dne 26. 10. 2020 doručena k zápisu ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin (dále jen „rejstřík“ nebo „sbírka listin“) a dne 30. 10. 2020 byla do sbírky listin i vložena (viz https://or.justice.cz/…is-sl-detail?…).
Pro úplnost uvádím, že obsah účetní závěrky za rok 2019 vložené do sbírky listin se neshoduje s obsahem účetní závěrky předložené vlastníkům jednotek ke schválení (do sbírky listin je vložena zkrácená verze, což je možná v pořádku, ale záhadou pro mě zůstává poněkud zvláštní způsob zaokrouhlování částek), a že je v tomto dokumentu mj. uvedeno, že „SVJ nezaměstnává zaměstnance“.
Přiznávám, že mi není vůbec jasné, z jakého důvodu je v rozvahových účtech, jejichž inventarizaci provádí kontrolní komise, dlouhodobě vedena položka 331.001 (obsah položky neuveden) Zaměstnanci (viz např. Zpráva kontrolní komise č. 4/2020, resp. 5/2021), když SVJ dle účetní závěrky ve sbírce listin žádné zaměstnance nezaměstnává, a proč je v Administrativním registru ekonomických subjektů u našeho SVJ uvedeno „velikostní kat. dle počtu zam.: 6 – 9 zaměstnanců“ (viz https://wwwinfo.mfcr.cz/…darv_res.cgi?…).
ŽÁDÁM TÍMTO VÝBOR O OBJASNĚNÍ , KTERÉ BUDE BEZODKLADNĚ ZVEŘEJNĚNO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČENSTVÍ.

2. Shromáždění svým Rozhodnutím mimo zasedání č. 1/2021 schvaluje účetní závěrku za rok 2020 přiloženou v příloze 2 – k tomuto uvádím, že schválení/nes­chválení účetní závěrky za rok 2020 zastavení oprav a správu našich domů zřejmě nezpůsobí a že bylo-li možné vložit do sbírky listin neschválenou roční účetní závěrku v roce předchozím, je zřejmě možné nechat tuto vložit do sbírky listin obdobně.
Při této příležitosti si nemohu odpustit poznámku, že přístup výboru k zasílání listin společenství soudu za účelem jejich vložení do rejstříku se jeví jako poněkud laxní, viz přehled listin – datum jejich vzniku a datum, kdy došly soudu (informace jsou dostupné na https://or.justice.cz/…pis-sl-firma?…). Nechť si každý člen společenství vytvoří obrázek sám…

3. Shromáždění svým Rozhodnutím mimo zasedání č. 1/2021 schvaluje Rozpočet na roky 2021 – 2023 přiložený v příloze 3 – k tomuto uvádím, že jeho součástí je i „Plán oprav r. 2021–23 a výhled do roku 2030“, nicméně ho, i přes přiložený „Souhrnný komentář“, považuji za nepřehledný a nesrozumitelný.
Pro úplnost uvádím, že Plán oprav na následující období byl naposledy schválen schůzí shromáždění dne 14. 6. 2018 a že je nanejvýš žádoucí, aby výbor předložil shromáždění Plán oprav na další období v takové podobě, která bude přehledná, všem srozumitelná a která bude shromážděním odsouhlasena. K přehlednosti a srozumitelnosti nepomohou vlastníkům ani zápisy z jednání výboru, neboť jejich úroveň je tristní, dlouhodobě se v nich opakuje to, co už bylo dříve zapsáno, na místo toho, aby byl k již dříve zapsaným informacím uveden pouze odkaz na zápis/y, v nichž byla příslušná problematika řešena, a v dalších uvedeny pouze informace nové.
K ZÁPISŮM Z JEDNÁNÍ VÝBORU SE VYJÁDŘÍM V SAMOSTATNÉM KOMENTÁŘI POZDĚJI.

4. Volba členů výboru

 • k tomuto souhrnně uvádím, že neprovedení předmětné volby zastavení oprav a správu našich domů nezpůsobí, neboť zákonodárce možné komplikace vznikající uplynutím funkčního období člena voleného orgánu právnické osoby v době trvání mimořádných opatření v souvislosti s epidemií při tvorbě a schvalování zákona lex covid, předjímal a v § 20 odst. 1 uvedeného zákona stanovil, že „Pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.“

Vzhledem k tomu, že výbor předložil návrh usnesení k volbě členů výboru v takovém složení, v jakém výbor v současné době funguje (zřejmě aniž by se alespoň pokusil oslovit vlastníky jednotek, zda někdo z nich má zájem na pozici člena výboru kandidovat), lze předpokládat, že situace uvedená v § 20 odst. 2 a násl. lex covid nenastane a že volba členů výboru není v současné době nezbytná. Zároveň je třeba konstatovat, že odstoupením člena výboru, pana Ing. Arch. Jiřího Železného, z funkce člena výboru a doplněním členů výboru náhradníkem, panem Ing. Arch. Tomášem Jirmanem, došlo k „vyčerpání“ náhradníků členů výboru a bylo by žádoucí vyvinout výborem aktivitu k doplnění náhradníků členů výboru.
K tomu poznámka – považuji za poněkud zvláštní, že pan Tomáš Jirman je v zápisech z jednání výboru uváděn mezi členy výboru (nikoliv jako „host“) ještě v době, kdy byl členem výboru pan Jiří Železný, a že ve Zprávě výboru o činnosti výboru a stavu domu k 31. 12. 2020 není jako člen výboru pan Jiří Železný vůbec uveden, ačkoliv k zániku jeho členství ve výboru došlo až ke dni 31. října 2020.
V této souvislosti navrhuji DOPLNIT PŘÍSLUŠNÉ USTANOVENÍ STANOV tak, aby každý z domů společenství měl ve výboru své zastoupení vlastníkem jednotky v příslušném domě trvale žijícím (uvedené uplatnit i ve vztahu k náhradníkům členů výboru).

5. Volba členů kontrolní komise – platí obdobně uvedené k návrhu usnesení č. 4 avšak s tím rozdílem, že kontrolní komise v současné době nemá počet členů určený platnými stanovami (3), neboť její dlouholetá a úctyhodná členka, paní Věra Lukášová, nás, k mé velké lítosti, v loňském roce opustila navždy… čest její památce a mé upřímné poděkování za vše, co za svého života pro naše SVJ vykonala.
Z toho, jak kontrolní komise plní v poslední době, resp. neplní, povinnosti určené jí stanovami (např. nepodává shromáždění zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti, neúčastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru) je zjevné, že doplnění jejích členů i zvolení náhradníků členů, je nezbytné. Od počátku roku 2020 SE NIKDO Z ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE JEDNÁNÍ VÝBORU NEZÚČASTNIL.
V této souvislosti navrhuji UPRAVIT A DOPLNIT PŘÍSLUŠNÉ USTANOVENÍ STANOV tak, aby každý z domů společenství měl v kontrolní komisi své zastoupení vlastníkem jednotky v příslušném domě trvale žijícím (uvedené uplatnit i ve vztahu k náhradníkům členů kontrolní komise), což předpokládá ZMĚNU STANOV I V URČENÍ POČTU ČLENŮ KONTROLNÍ KOMISE.

6. Shromáždění svým Rozhodnutím mimo zasedání č. 1/2021 schvaluje doplnění stanov ve znění z 9. 6. 2016, článek VII Shromáždění bodem (11) takto: (11) Rozhodování per rollam se připouští a lze ho použít i jako alternativu ke shromáždění vlastníků – uvedené doplnění stanov považuji za naprosto nedostačující.
Jsem přesvědčena, že má-li být rozhodování mimo zasedání realizováno formou per rollam dle stanov, je nezbytné v nich nejen tento způsob rozhodování prostě připustit, ale i naprosto přesně určit podmínky a pravidla takovéhoto rozhodování, včetně činností svolavatele tomuto rozhodování předcházejících i po něm následujících (např. včetně určení termínu pro vyhlášení výsledků hlasování). K TOMU VYUŽÍVAT I ZCELA PRŮKAZNÉ MOŽNOSTI HLASOVÁNÍ POMOCÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A JEHO OVĚŘOVÁNÍ VŠEMI VLASTNÍKY.

Jak už jsem zmínila dříve – vůbec nic proti hlasování formou per rollam nenamítám, ba naopak, tuto formu rozhodování vítám, a bude-li prováděna řádně a průkazně, může i do budoucna (bez ohledu na to, zda budou platit nějaká omezení v souvislosti se šířením covid-19 či nikoliv) společenství mj. ušetřit nezanedbatelné částky (za pronájem sálu ke schůzím shromáždění, za činnost správce při schůzích shromáždění apod.) i čas všech vlastníků.

Dle platných stanov by měly být předloženy shromáždění ke schválení níže uvedené dokumenty (předpokládám, že JEDNOTLIVĚ ZA ROK 2019 A ROK 2020), avšak tyto mi nebyly doručeny a ani jsem je nezaznamenala mezi dokumenty ke shromáždění/roz­hodování per rollam na webových stránkách společenství:

 • zpráva o správě domu a dalších činnostech společenství, která obsahuje základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a revizích, včetně údajů o stavu a použití příspěvků na správu domu k 31. 12. 2019, resp. k 31. 12. 2020, viz článek VIII odst. 9 písm. c). K dané problematice byla členům společenství dodána pouze „Zpráva o činnosti výboru a stav správy domu k 31. 12. 2020“, která je zatížena obecně známými informacemi, jež je v mnohém možné považovat (slušně řečeno) za balast,
 • informace o důvodech přijatých opatření a jejich nákladech k sanaci následků živelních pohrom, havárií a jiných mimořádných událostí, včetně opatření na základě výsledků revizí a kontrol státních a územních správních orgánů (viz článek IV odst. 2 stanov), existovala-li taková opatření,
 • zpráva o činnosti správce, jakož i o jiných významných skutečnostech (viz článek V odst. 2 písm. d)),
 • zpráva kontrolní komise o výsledcích své kontrolní činnosti (viz článek X odst. 3 písm. c)).
 1. Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz atd.

K tomu uvádím, že jsem se dne 5. 5. 2021 obrátila mimo jiné na uvedenou e-mailovou adresu s tím, že „bych velmi ráda věděla, KDO NAŠEMU SVJ POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY, ZA KTERÉ VŠICHNI PLATÍME, A CO JE JEJICH OBSAHEM. Vzhledem ke „kvalitě“ publikovaného způsobu rozhodování mimo shromáždění předpokládám, že se na tomto zásadním právním jednání Výboru SVJ ve vztahu k členům SVJ žádný právník aktivně nepodílel. Do dnešního dne jsem se odpovědi na můj e-mailový dotaz nedočkala.
Dále jsem se dotazovala, JAKÝ SW POUŽÍVÁ SF FIRST K VYHODNOCOVÁNÍ ÚDAJŮ UVEDENÝCH NA PAPÍROVÝCH hlasovacích lístcích vyplněných vlastnoručně. Do dnešního dne jsem se odpovědi na můj e-mailový dotaz nedočkala.
Nechápu, proč jsou vlastníci jednotek vyzýváni, aby se s dotazy obracely na výbor e mailem, když výbor pak na dotazy vlastníků neodpovídá? Doufám, že není účelem, aby vlastníci jednotek nevkládali své komentáře na webové stránky společenství a neseznamovali se tak s dotazy a názory ostatních.

Z příspěvků vlastníků jednotek publikovaných na webových stránkách společenství (míněno obecně) je zřejmé, že ani na dotazy a návrhy podávané jejich prostřednictvím výbor mnohdy nereaguje a že právo vlastníků jednotek uvedené v článku XIII odst. 1 písm. f) „předkládat orgánům společenství návrhy ke zlepšení činnosti společenství a k odstranění nedostatků“ není ze strany výboru respektováno. K tomuto zjevně přispívá i fakt, že stanovami není výboru dána povinnost se podanými návrhy vlastníků jednotek zabývat.

Navrhuji proto, aby byla TATO POVINNOST VÝBORU V RÁMCI REVIZE STANOV DOPLNĚNA.

Jestliže p. Nekolová v odpovědi na moje vyjádření ke zvolenému způsobu hlasování formou per rollam na webových stránkách vrumo.cz dne 7. 5. 2020 uvádí, že „dotazovali jsme se na Sdružení bytových družstev a SVJ“, PROSÍM, ABY TYTO DOTAZY VÝBORU A ODPOVĚDI NA NĚ BYLY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČENSTVÍ BEZODKLADNĚ ZVEŘEJNĚNY.

2. K REAKCI P. NEKOLOVÉ NA MŮJ KOMENTÁŘ (6) ZE DNE 6. 5. 2021:
Ahoj Hanko, děkuji Ti za uvedení postupu při hlasování formou per rollam, nicméně jsi mi neodpověděla na můj dotaz, a to „jakým způsobem bude provedena kontrola toho, že skutečně hlasoval ten, kdo je k hlasování oprávněn?“ Dostala se ke mně informace, že V DOMĚ KDOSI OBCHÁZÍ ZEJMÉNA SENIORY S HLASOVACÍMI LÍSTKY A ŽÁDÁ JE O JEJICH VYPLNĚNÍ A PODEPSÁNÍ S TÍM, ŽE JE ZA NĚ VHODÍ DO PŘÍSLUŠNÉ SCHRÁNKY. Nevím, zda je tato informace pravdivá, za mnou nikdo takový nebyl, nicméně je zjevné, že výborem nastavený postup pro hlasování formou per rollam je zcela neprůkazný a snadno zmanipulovatelný, tudíž i napadnutelný a nepřezkoumatelný.
V souvislosti s Tvojí odpovědí Pavle Hrubé i mně týkající se využití datové schránky správce ŽÁDÁM O BEZODKLADNÉ ZVEŘEJNĚNÍ MANDÁTNÍ SMLOUVY SE SPRÁVCEM (k 17:46 hod, dne 23. 5. 2021 ani přes opakovanou žádost bez reakce). K tomu odkazuji na ustanovení čl. VII odst. 3 písm. e) stanov, z něhož logicky vyplývá, že obsah mandátní smlouvy se správcem musí být členům společenství znám.
K Tvé informaci „Zjišťovali jsme možnost poslání hlasovacího lístku e-mailem, ale byli jsme ujištěni, že u SVJ je možné hlasování pouze vlastnoručním podpisem, který nemusí být ověřený“, sděluji, že:

• dle ustanovení § 561 odst. 1 NOZ je písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby,

• na základě zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení EU č. 910/2014, tzv. eIDAS, lze mezi soukromoprávními osobami uznat za vlastnoruční podpis také prostý elektronický podpis, který nenaplňuje požadavky kladené na vyšší formy elektronických podpisů (tj. zaručený elektronický podpis či kvalifikovaný elektronický podpis). Za vlastnoručně podepsaný dokument lze tak na základě výše uvedeného jistě uznat také dokument odeslaný z e mailu, který člen poskytl pro komunikaci se SVJ a je veden v seznamu členů SVJ, tudíž nelze mít pochyb o tom, kdo dokument odeslal bez ohledu to, zda je na dokumentu naskenovaný podpis či nikoliv. Elektronické „hlasování“ člena SVJ odesláním e-mailu z jeho e-mailové schránky evidované pro komunikaci s SVJ má bezpochyby vyšší důvěryhodnost při určení jednající osoby než v případě vytisknutého, vyplněného, vlastnoručně podepsaného a do příslušné schránky vhozeného hlasovacího lístku, a to zejména v případě, kdy ověření vlastnoručního podpisu není vyžadováno. Problém však je v tom, co bylo uvedeno výše, tzn., že dle stávajících stanov není společenství oprávněno vést evidenci e-mailových adres vlastníků jednotek a že jejich využívání ke korespondenci výboru s vlastníky jednotek (a naopak) NEPŘIPOUŠTĚJÍ.

Je mi jasné, že organizovat shromáždění u tak velkého společenství, jakým je VRUMO, není jednoduché, nicméně nesouhlasím s tím, že by mělo být složité rozhodování mimo zasedání formou per rollam.
Pokud by naše společenství nepoužívalo pro webové stránky zastaralý a od roku 2019 uzavřený Redakční systém RS2, ale moderní nástroj, bylo by hlasování touto formou téměř triviální záležitostí.
Dodavatelů řešení je jistě celá řada, mně osobně zaujal třeba systém dostupný na https://www.svjo.cz/ – Společenství vlastníků online, který je k vyzkoušení a dále v základní verzi natrvalo zdarma, popř. je možné dodatečně objednat pokročilé funkce stránek (placenou verzi stránek), A TO ZA CENU 150 KČ S DPH MĚSÍČNĚ. Jsem přesvědčena, že tato cena je při rozpočítání na všechny vlastníky jednotek až směšná!

AČKOLIV PAN PERŽEĽ VZAL SVŮJ PŘÍSPĚVEK ZPĚT, JEHO ZÁVĚRY, ZA KTERÉ MU DĚKUJI, ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI:

 1. Nebyl vytvořen prostor k dotazům a připomínkování předložených materiálů
 2. Případně akceptované vznesené připomínky tudíž nemohli být zapracovány do dokumentů předložených ke schválení
 3. Hlasování navrženým systémem je neprůkazné a tudíž lehce napadnutelné, zejména vzhledem k odevzdání podepsaných hlasovacích lístků bez ověření podpisu
 4. Není přehled, evidence, počtu odevzdaných hlasovacích lístků.

K POSTUPU PŘI HLASOVÁNÍ, KTERÝ SDĚLILA PANÍ NEKOLOVÁ DNE 7. 5. 2021:

Hlasování bude probíhat takto:

• Vlastníci dostali do svých e-mailových schránek či po dohodě do poštovních schránek podklady k usnesením a hlasovací lístek. Všem byl ještě do schránky vložen vytištěný hlasovací lístek, pokud by doma neměli k dispozici tiskárnu.
• Vlastník hlasovací lístek po vyplnění a podepsání, vhodí do k tomu připravené schránky.
• Lístky jsou zaevidovány v hlasovacím zařízení firmy First a bude zde zaznamenáno, jak každý vlastník pro každé usnesení hlasoval.
• Kontrolní komise má připravený postup, jak bude hlasovací lístky kontrolovat. Počítá i s průběžnými kontrolami.
• Bude pořízen a zveřejněn zápis z hlasování.
• Hlasovací lístky budou uloženy v archivu.

uvádím, že:

 • hlasovací lístek všem do poštovní schránky zjevně vložen nebyl, neboť např. já jsem ho v poštovní schránce neměla),
 • postup kontroly hlasovacích lístků, který má připravený kontrolní komise, by měl být vlastníkům jednotek předem znám a mělo by být kterémukoliv z vlastníků umožněno, aby se kontrol zúčastnil.

NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO POVAŽUJI PŘÍPRAVU I REALIZACI PŘEDMĚTNÉHO ROZHODOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ FORMOU PER ROLLAM ZA ABSOLUTNÍ SELHÁNÍ VÝBORU I KONTROLNÍ KOMISE A JSEM PŘIPRAVENA VÝSLEDKY TAKOVÉHOTO HLASOVÁNÍ NAPADNOUT U PŘÍSLUŠNÉHO SO­UDU.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Lenka Stoličková

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.