Písemné hlasování PER ROLLAM mimo zasedání shromáždění

Vážení sousedé, vlastníci jednotek,

Covid ohrožuje naše zdraví i chod našeho společenství.

V uplynulém roce nebyly epidemiologické podmínky ke svolání shromáždění. V tomto roce už musíme shromáždění uskutečnit. Učiníme to tedy písemně, podle covidového zákona.

Hlasování se bude konat od 2.5. – 23.5.2021

 1. Písemné hlasování (per rollam) započne tím, že 2.5. obdržíte do svých e-mailových schránek HLASOVACÍ LÍSTEK, Rozhodnutí o konání mimo zasedání a podklady k jednotlivým navrhovaným usnesením. E-mailové schránky má evidováno 92 % našich vlastníků, se zbylými 8 % jsme již dohodnuti, že dostanou podklady do poštovních schránek.
 2. Hlasovací lístek je potřeba u jednotlivých bodů označit křížkem, zda s usnesením souhlasíte či nesouhlasíte, nebo se zdržíte hlasování. V dolní části hlasovací lístek podepište a napište datum. (Podpis nemusí být ověřený). Hlasovací lístek vložíme vytištěný i do Vašich schránek pro případ, že nemáte doma k dispozici tiskárnu.
 3. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte do speciálně označené poštovní schránky, na které bude umístěn velký nápis „HLASOVACÍ LÍSTKY“.

• V domě 1461 do označené schránky SVJ v přízemí;
• V domě 1462 do označené schránky nalevo při vstupu do domu v přízemí;
• V domě 1463 do označené schránky v 1. patře vstup z terasy;
• V domě 1464 do označené schránky správní firmy FIRST – výstup do parku.

Děkujeme Vám předem za spolupráci, neboť každý hlas se počítá a pomůžete k tomu, aby pandemie nezastavila opravy a správu našich domů.

Do schránek je potřeba hlasovací lístky vložit nejpozději do 23.5.2021, toho dne hlasování končí. Vlastníci, kteří v našich domech nebydlí, mají možnost odeslat svoje hlasovací lístky poštou na adresu: Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Vršovická 1461/64, Praha 10 – Vršovice, PSČ 101 00

Budete-li mít jakýkoli dotaz, výbor Vám odpoví. Budete-li potřebovat pomoc, pomůžeme Vám. Kontaktujte vrumo@vrumo.cz, nebo tel. 777 066 037 (pí Nekolová).


Za výbor V.Zasadil. v.r. předseda,                    Hana Nekolová v.r. místopředseda

Komentáře

1 | Jaroslav | 4.5.2021Út19:59

kontrola sčítání

Prosím o sdělení jak je zajištěno nestranné sčítání odevzdaných hlasovacích lístků fi First a zda bude přítomen někdo z kontrolní komise .Případně zda bude možnost zpětné kontroly.

reagovat

2 | vladimír Zasadil | 5.5.2021St12:46

kontrola sčítání

[1] Jaroslav: Zdravím Vás, pane Jaroslave Liško,
nestranné sčítání odevzdaných hlasů je zajištěno obdobně, jako na všech dosud konaných řádných shromážděních vlastníků.. Provede je SF First s využitím k tomu určeného SW.
Kontrolní komise má k dispozici veškeré informace z přípravy i průběhu hlasování. O svém postupu KK rozhoduje nezávisle.
Možnost zpětné (následné) kontroly bude, opět jako vždy, zajištěna. Hlasovací lístky budou uloženy v archivu výboru.

reagovat

3 | H.Konopásková | 5.5.2021St21:54

Kontrola sčítání

[1] Jaroslav: Dobrý večer. Jak již bylo uvedeno, nestranné sčítání odevzdaných hlasovacích lístků provádí naše správcovská firma FIRST spol. s r.o. Kontrolní komise je o průběhu hlasování pravidelně informována a po skončení hlasování provede nezávislou kontrolu sčítání odevzdaných hlasovacích lístků. Za KK: H.Konopásková

reagovat

4 | Hrubá | 5.5.2021St23:33

Hlasovací kvórum a platnost hlasovacích lístků

Dobrý večer.

Ohledně „Shromáždění vlastníků 2021“ nelze bohužel souhlasit s Vámi zvoleným způsobem plánované sumarizace a SČÍTÁNÍ hlasů v rámci hlasování „per rollam“.

 1. Hlasovací lístek vhozený do nějaké schránky, a to bez ověřeného podpisu, přeci nemůže nahradit moji volbu hlasování. Vždyť to by mohl za mě hlasovat kdokoliv…a třeba i několikrát… a třeba i po každé jinak… S touto formou hlasování rozhodně nelze souhlasit.
 2. Pokud jsou vlastníci oslovováni e-mailovou zprávou, tak hlasování by mohlo být realizováno stejnou formou, tj. odpovědí e-mailem. V tom případě by bylo hlasování rozhodně prokazatelnější (kdo a jak hlasoval…).
 3. Vzhledem k tomu, že naše správcovská firma First, s.r.o., jako právnická osoba, má zřízenou datovou schránku fek6ih4, tak i tím pádem ti vlastníci jednotek, kteří mají svoji datovou schránku, by měli mít možnost zaslat své hlasování touto cestou. Ráda bych třeba zrovna této formy využila.
 4. NENÍ MOŽNÉ započítávat „hlasy“ těch, kteří se vůbec nevyjádří, a započítat je jako „zdržení se hlasování“. O tyto hlasy je nutné snížit kvórum účastníků hlasování.

S pozdravem, Pavla Hrubá

reagovat

5 | Lenka Stoličková @ | 6.5.2021Čt0:39

Kontrola sčítání?

Dobrý večer,

děkuji panu Zasadilovi i paní Konopáskové za ujištění týkající se kontroly sčítání hlasovacích lístků, nicméně mi není vůbec zřejmé, jakým způsobem bude provedena kontrola toho, že skutečně hlasoval ten, kdo je k hlasování oprávněn?
Ne, že bych já osobně chtěla praktikovat nějakou „levárnu“, ale prostým náhledem do Katastru nemovitostí bych si mohla snadno zjistit, kdo je vlastníkem té či oné bytové jednotky, s jeho údaji vyplnit „papírový“ hlasovací lístek a vhodit ho do příslušné schránky (prakticky bych tak sama mohla odhlasovat za téměř všechny členy SVJ).
Stejně tak by bylo možné, aby se papírové hlasovací lístky vhozené do příslušné schránky před jejich vyhodnocením „ztratily“, nebudou-li např. „v zájmu“ Výboru SVJ. S tím dle stanovené hlasovací procedury nenadělá nic ani kontrolní komise.
Aby nedošlo k mýlce – s hlasováním mimo shromáždění formou „per rollam“ naprosto souhlasím a toto řešení vítám, zpochybňuji pouze způsob, jakým má být toto hlasování v rámci našeho SVJ provedeno, a zásadně s ním nesouhlasím, neboť je absolutně neprůkazný!
K uvedené problematice připravuji detailnější rozbor, který zašlu e-mailem na adresy vrumo@vrumo.cz a vasekontrolnikomise@seznam.cz.
Pokud máte zájem se s tímto rozborem seznámit, kontaktujte mě, prosím (moje e-mailová adresa je stolickova.lenka@gmail.com), uvedu Vás mezi příjemce kopie zprávy.
I Výbor SVJ je povinen dodržovat platnou a účinnou legislativu, jakož i Stanovy SVJ. Úpravu Stanov SVJ jsem navrhovala předsedovi Výboru SVJ koncem roku 2020, ale toto se nesetkalo s kladným ohlasem – prý jsou nadčasové a není potřeba je měnit. K tomu dále podotýkám, že ač je zákonnou povinností Výboru SVJ svolat shromáždění nejméně 1×/rok, v roce 2020 k němu vůbec nedošlo, a to ani formou hlasování „per rollam“, ačkoliv zákon č. 191/2020 Sb., na jehož základě nyní Výbor SVJ rozhodl o hlasování „per rollam“ a požaduje mj. změnu Stanov SVJ, platí a je účinný od 24. 4. 2020.
Omlouvám se za rozsah svého sdělení, ale nevím, jak jinak vyjádřit svůj názor a sdělit ho ostatním členům SVJ, když není možné realizovat „domovní schůze“ osobním setkáním členů SVJ a Výbor SVJ nedal členům SVJ žádnou možnost vyjádřit se k tomu, co nám přichystal.

Děkuji za pochopení a všem přeji pevné zdraví.

S pozdravem

Lenka Stoličková

reagovat

6 | Miroslav Peržeľ | 6.5.2021Čt17:12

Hlasování

Dobrý den,
i když si uvědomuji, že činnost našeho SVJ je již druhým rokem prakticky paralyzovaná opatřeními vlády vydávanými v důsledku boje z následky pandemie Covid 19, musím vyslovit nesouhlas s postupem výborem plánovaného provedení hlasování.
Osobně nemám nic proti využití hlasování „per rollam“, kterého použití umožňuje za určitých okolností zákon č. 191/2020 Sb. Podmínkou jeho využití je však skutečnost, že toto je umožněno platnými stanovami SVJ. Naše stanovy však tuto možnost v současně platném znění nepřipouští. Výborem navržený postup – schválit změnu stanov, umožnit metodu „per rollam“ využitím metody „per rollam“, je nepřípustná. Stanovy je v našem případě možné změnit pouze na výborem zvolaném shromáždění SVJ. Tato změna musí být následně oznámená a schválená příslušným ministerstvem. Až následně je možné její užívání v praxi. Nedodržení tohoto postupu může mít dalekosáhlé finanční i trestně právní důsledky.
Jako východisko z této situace, kdy i nadále není umožněno shromažďování se v počtech odpovídajících potřebám našeho SVJ navrhuji, i když si jsem vědomý „kostrbatosti“ svého návrhu, ke zvážení následující postup:
Pomocí domovních důvěrníků získat potřebný počet plných mocí k hlasování na shromáždění SVJ, při čemž plná moc by opravňovala pouze k jedinému úkonu – změně stanov. Znění úpravy by bylo v této plné moci doslovně uvedeno. Následně svolat shromáždění SVJ s jediným bodem programu – změna stanov. Shromáždění by se zúčastnili pouze domovní důvěrnici s plnými mocemi a výbor SVJ. Po schválení změny stanov příslušným ministerstvem by mohlo proběhnout výborem v současnosti navrhované hlasování. Tento postup by samozřejmě musel být náležitě všem vysvětlen a zdůvodněn a členy SVJ akceptován.
K výborem navrženému postupu mám i další výhrady, které se v celku shodují s výhradami paní Stoličkové.

 1. Nebyl vytvořen prostor k dotazům a připomínkování předložených materiálů
 2. Případně akceptované vznesené připomínky tudíž nemohli být zapracovány do dokumentů předložených ke schválení
 3. Hlasování navrženým systémem je neprůkazné a tudíž lehce napadnutelné zejména vzhledem k odevzdání podepsaných hlasovacích lístků bez ověření podpisu
 4. Není přehled, evidence, počtu odevzdaných hlasovacích lístků

reagovat

7 | Vita | 6.5.2021Čt20:19

reagovat

8 | Miroslav Peržeľ | 7.5.2021Pá8:07

Omlouvám se, tento zákon jsem nezeregistroval. Beru svůj příspěvek spět.

reagovat

9 | Hanka Nekolová | 7.5.2021Pá14:40

Hlasování

[4] Hrubá: Ahoj Pavli,

děkuji za Tvoje připomínky, i za návrh návrh volit do datové schránky správní firmy. Domluvili jsme to s Firstem a je to možné.
Zveřejníme tuto informaci také na stránkách vrumo.cz a oznámíme vlastníkům, kteří dosud neodevzdali hlasovací lístky a chtěli by takové možnosti využít.
Zjišťovali jsme možnost poslání hlasovacího lístku e-mailem, ale byli jsme ujištěni, že u SVJ je možné hlasování pouze vlastnoručním podpisem, který nemusí být ověřený (na rozdíl od družstev, kde se skutečně hlasovat po e-mailu může). Nechtěli jsme tedy tuto možnost v našem per rollam připouštět.
Celkový počet hlasů se o nehlasující snižovat nemůže, při hlasování per rollam se kvórum uplatňuje vždy ve vztahu ke 100 % všech hlasů.
Po skončení hlasování pořídíme seznam osob, které se hlasování zúčastnily a hlasovací lístky budou uloženy v archivu.

reagovat

10 | Hanka Nekolová | 7.5.2021Pá15:02

Hlasování

[5] Lenka Stoličková: Ahoj Lenko,

organizovat hlasování per rollam u tak velkého společenství není jednoduché, to asi všichni víme.
Vycházeli jsme ze zákona, poptali se ze zkušeností ostatních SVJ, která už hlasování tímto způsobem uskutečnila, lustrovali jsme internet, dotazovali jsme se na Sdružení bytových družstev a SVJ a využili jejich rad a vzorů.
Hlasování bude probíhat takto:
• Vlastníci dostali do svých e-mailových schránek či po dohodě do poštovních schránek podklady k usnesením a hlasovací lístek. Všem byl ještě do schránky vložen vytištěný hlasovací lístek, pokud by doma neměli k dispozici tiskárnu.
• Vlastník hlasovací lístek po vyplnění a podepsání, vhodí do k tomu připravené schránky.
• Lístky jsou zaevidovány v hlasovacím zařízení firmy First a bude zde zaznamenáno, jak každý vlastník pro každé usnesení hlasoval.
• Kontrolní komise má připravený postup, jak bude hlasovací lístky kontrolovat. Počítá i s průběžnými kontrolami.
• Bude pořízen a zveřejněn zápis z hlasování.
• Hlasovací lístky budou uloženy v archivu.
• Poslední návrh usnesení na hlasovacím lístku „Rozhodování per rollam se připouští a lze ho použít i jako alternativu ke shromáždění vlastníků“ jsme tam vložili z toho důvodu, že před rokem jsme si všichni mysleli, že přes léto pandemie zmizí. V tomto roce si to také všichni myslíme. Nyní můžeme rozhodovat per rollam podle zákona č. 191/2020, ale ta možnost 30.6.2021 skončí. Pokud by (snad ne) se pandemie vrátila, bude dobré, když tu možnost budeme mít ve stanovách.

reagovat

11 | Hanka Nekolová | 7.5.2021Pá15:05

Hlasování

[8] Miroslav Peržeľ: Vážený pane Perželi,
Vašich názorů si vážím už od roku 2010, kdy jsem byla v kontrolní komisi.
Za tento Váš poslední komentář si Vás vážím ještě více.

reagovat

12 | Hrubá | 7.5.2021Pá20:15

Hlasování

[9] Hanka Nekolová: Ahoj Hanko,

děkuji za doplňující informace, ale zejména za zajištění možnosti hlasování prostřednictvím datové schránky.

Dovoluji si ještě upozornit na nesrovnalost v Rozhodnutí zaslaném výborem vlastníkům, kde je uvedeno, že „V případě, že vyplněný hlasovací lístek neobdržíme od Vás v uvedené lhůtě do 23.5.2021 má se za to, že jste se zdrželi hlasování.“. Oproti tomu se ale v informacích, které zveřejnil Víťa Kubásek na tomto webu ohledně hlasování per rollam, uvádí, že „Pokud se vlastník v dané lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Nelze tedy využít princip ´kdo mlčí, souhlasí´“. Domnívám se, že toto je hodně důležité.

Přeji všem klidné dny a pevné zdraví.

reagovat

13 | Hana Nekolová | 8.5.2021So12:30

Hlasování

[12] Hrubá: Ahoj Pavli,
nejdříve bych Ti chtěla napsat, že možnost poslat hlasovací lístek do datové schránky First jsem už prakticky využila u jednoho našeho vlastníka z Vršovické, který je trvale v zahraničí.
Ke Tvé otázce ohledně toho kam budou započítáni vlastníci, kteří nám v termínu neodevzdají hlasovací lístky bych napsala toto. K přijetí navrhovaného usnesení se podle zákona lex covid vyžaduje souhlas většiny hlasů. To je podstatné. Hlasy, které jsou proti usnesení i ty,které se zdržely hlasování – nejsou pro přijetí daného usnesení – resp. chceme-li, jsou proti přijetí daného usnesení. To vyjde nastejno a je to stejně podstatné. Kam se tyto hlasy započtou, je věc výkladu a není to podstatné. My jsme v našem „Rozhodnutí mimo zasedání 2021–1“, které je v zaslaných přílohách pod č. 2, stanovili, že v případě, že hlasovací lístek neobdržíme do lhůty 23.5.2021, má se za to, že se vlastník zdržel hlasování.
Vybrali jsme tuto možnost z důvodu, že nám takový výsledek připadá přehlednější a férovější. Bude to tak i odpovídat skutečnosti.Pokud někdo ve svém hlasovacím lístku vyplní, že s unesením vysloveně nesouhlasí, bude to uvedeno v zápise.
Na závěr bych chtěla napsat prosbu nejen Tobě, ale i ostatním vlastníkům, kteří diskuzi čtou, že dosáhnout příslušného kvora u našeho velkého SVJ bude hodně složité, neboť v našich domech vlastní byty i nebytové prostory mnoho lidí, kteří zde nebydlí, či jsou jiných národnosti nebo jsou chroničtí neplatiči, od těch bude mnohem obtížnější jejich hlasovaci lístek získat. Proto si dovolím apelovat zejména na vlastniky, kteří zde skutečně bydlí a záleží jim na tom, aby naše společenství nebylo už v červnu paralyzováno tim, že se nám nepodaří nashromáždit potřebné kvórum ke schválení usnesení, předložených k hlasování. Situace je vážná a opravdu záleží na každém odevzdanem hlase.
Děkuji za to Tobě i každému, kdo hlasovací lístek odevzdá.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.