PLÁN OPRAV

Vážení vlastníci,

ve složce dokumenty najdete vyhodnocení plnění plánu oprav za rok 2012 a návrh plánu pro léta 2013 – 2015 s výhledem do roku 2022.
Tento dokument Vám předkládáme k posouzení na domovních schůzích.
Výsledné znění bude opět předloženo shromáždění vlastníků ke schválení.

Komentáře

1 | Libor HRUBÝ | 20.5.2013Po16:32

K předloženým dokumentům na Shromáždění mám následující připomínky, které považuji za podstatné:

 1. Plnění plánu oprav za rok 2012 a výhled do 31. 12. 2014 a Plán oprav r. 2013, 14, 15, výhled do roku 2022 si vzájemně neodpovídají v číslování oprav. Domnívám se, že je žádoucí zachovat kontinuitu plánu oprav a tedy i čísel úkolů po celou dobu existence SVJ.
 2. Za zcela bezprecedentní považuji přečerpání položek plánu schváleného plánu oprav v celkové výši 2,604 mil. Kč, což je téměř polovina všech vynaložených prostředků na tuto činnost, přičemž je toto v příkrém rozporu se Stanovami, které ve svém článku VII písm. q) dává do výlučné pravomoci Shromáždění rozhodnutí o investicích do oprav atd. vyšších než 100 tis. Kč a článku VIII písm. j), kde je uvedeno omezení pro rozhodnutí Výboru částkou nižší než 100 tis. Kč v celkové částce za rok 500 tis. Kč. Toto bylo překročeno více než pětinásobně, což sice dokážu v prvním roce práce nového výboru pochopit, ale zároveň to považuji za nepřípustné a především by se toto již v budoucnu nemělo opakovat.
 3. K samotnému Plánu oprav nelze díky téměř nulovému popisu účelu provedení oprav a nemožnosti jeho srovnání s původně schváleným plánem a dokumentem Plnění plánu oprav za rok 2012 a výhled do 31. 12. 2014 zaujmout ucelené relevantní stanovisko, proto doporučuji takto důležitý dokument doplnit o podrobnosti, protože tento dokument je asi to nejdůležitější pro budoucnost SVJ, co má být na Shromáždění schváleno. Přes výše uvedené mám několik konkrétních připomínek:

a. Naprosto nesouhlasím se specifikací položky 36 Správní ve výši 3 mil. Kč, což je ¼ všech vybraných finančních prostředků do fondu oprav, bez bližšího rozkrytí a specifikace podpoložek (rozdělení na opravy, odměny, poplatky za správu, telekom. atd….). Takto specifikované položky je možno zlehka využít vlastně k čemukoliv bez vědomí vlastníků.
b. Dále mi není jasné, proč jeden z nejzásadnějších problémů, a to oprava teras (položka 10), jejichž stav se nám z havarijního stavu posunul do stavu zachovalého, je odkládán z roku na rok a je víceméně bagatelizován na opravu střech garáží a zeleně.
c. Položka 26 Expertizy a projekty se mi zdá také velmi nepřehledná, protože projekční práce by měly být provedeny vždy ve prospěch daného projektu a v jeho nákladech také účtovány. Zcela nesouhlasím s projektem Generel, a to především s poplatkem za jeho udržování. Tento projekt pouze zvyšuje náklady na správu domu, který podle Zprávy o hospodaření SVJ 2012 byl 1,5 mil. Kč, což je už nyní více než zdravých 10 %. Tyto finanční prostředky by nám pak chyběly na smysluplné úpravy („cihly a maltu“), na potřebu kterých by nás mimo jiné měla upozorňovat Správcovská firma, která má dostatečný počet odborníků.
d. Dále nesouhlasím s odsunutím oprav interiérů (pol. 22) na rok 2015, protože to je vizitka našich domů a také nechápu, proč se budou v rámci projektu 11 opravovat pouze vstupy v 1. patře, snad ne proto, abychom mohli zadat nový projekt na úpravu vchodů v přízemí.
e. Projekt 28 (Interiér – ostatní) jsem už nepochopil vůbec a očekávám, že výbor mi taky přispěje na úpravu interiéru, který obývám. Také nechápu, jak to bude se společnými prostory a jejich specifikací o přístupnosti, či změně jejich dispozice.
S ohledem na výše uvedené požaduji doplnění Plánu oprav, tak, aby bylo možné učinit na Shromáždění informované rozhodnutí.

4. Při přečtení zprávy o Hospodaření společenství jsem nepochopil uvedení garáží samostatně, protože takto by mohl být vyčleněn i jakýkoliv další prostor a zakládá to precedent pro účtování po jednotlivých bytech.
a. Dále požaduji, aby kapitola týkající se právy byla upravena podle schválených položek schválených na tuto aktivitu, aby bylo možné porovnání.
b. Doporučuji bližší specifikaci položky Vandalismus ve spojitosti s náklady na portály na Moskevské.

5. Doporučuji také, aby pro přehlednost a kontrolu souladu čerpání schválené výše odměn byla tato odměna Shromáždním schválena v hrubé výši, nikoliv v dosavadně nastaveném čistém příjmu 28 000 Kč měsíčně.

Předem děkuji za vstřícnou odpověď.
Libor HRUBÝ

PS:
Prosím o to, aby rozhodnutí nebyla zdůvodňována zápisy Výboru, protože tento je výkonným orgánem, který má plnit vůli Shromáždění vlastníků, jež je nejvyšším orgánem.

reagovat

2 | Jiří Suchomel | 24.5.2013Pá1:35

Plán oprav - EPS

Po seznámení se se skutečnostmi uvedenými v předloženém plánu oprav (PO), plánu nákladů na správu domu (PNSD) a osobního rozhovoru s panem Zasadilem, mám návrh na změnu plánu oprav i plánu na správu domu: Konkrétně se jedná o položku č. 36 PO – správní výdaje, které mají být „navýšeny o náklady na ostrahu EPS (Elektronická požární signalizace) a ostrahu areálu dle bezpečnostní směrnice“.
V PNSD je tato položka nazvána „požární ochrana, EPS, bezpečnostní ochrana“ s nákladem 1,5 mil. Kč ročně. Skutečnost je taková, že město vypovědělo smlouvu na vrátnici garáží, se kterou byla do té doby spjatá i obsluha EPS ve prospěch našeho společenství s ročním nákladem pouze v řádech desetitisíců korun. Nyní musíme zabezpečit tuto obsluhu EPS sami a to vyžaduje najmutí firmy, která zabezpečí pracovníky, kteří budou 24 hodin denně hlídat, jestli se nespustí požární poplach. V současné době již za tuto obsluhu platíme a celkový náklad je, dle ústního sdělení pana Zasadila, 900 000,– Kč ročně! A v plánu oprav se s navýšenými náklady na správu domu stále kalkuluje i v dalších letech! Tedy každý rok téměř milion korun jen tak vyletí komínem.. Přitom, podle kvalifikovaných odhadů odborníků, by pořízení zcela nové a modernější elektronické požární signalizace nemělo přesáhnout 4 miliony Kč.. Návratnost investice je tedy méně jak 4,5 roku a přitom můžeme navíc získat kvalitnější zabezpečení našich domovů před požárem!
Z tohoto důvodu navrhuji úpravu položky č. 14 PO – „úpravy EPS, požární zabezpečení“, kdy dojde k navýšení nákladů na požární zabezpečení (včetně vypracování projektu) z plánovaných 1, 4 mil. Kč v roce 2014 na 4,0 mil. Kč s termínem realizace 2013–2014. Důraz by měl být kladený na rychlost realizace této akce, neboť za každý měsíc, kdy nebude nová EPS v provozu, zaplatí naše SVJ 75 000,– Kč…
Současně dojde v plánu oprav k poklesu již výše zmiňované položky č. 36 PO – „správní výdaje“, a to nejpozději v období po realizaci EPS, tedy od roku 2015.
K případným námitkám, že obsluha EPS by se spojila se službami domovníka (přes den) a v noci s ostrahou bezpečnostní m pracovníkem (a proto se v PNSD plánuje na to vyčlenit dokonce ne 900 000,–, ale rovnou 1 500 000,–), uvádím, že domovní služby umí za zlomek plánovaných výdajů zajistit správcovská firma First s.r.o.(dokonce to mohlo být i součástí mandátní smlouvy) a že bezpečnostní pracovník bez vybudovaného kamerového systému (navíc s povinností hlídat EPS) neuhlídá zhola nic.. Až bude vybudovaný kamerový systém, tak by se o hlídací službě dalo uvažovat, ale za současných podmínek se domnívám, že je placení milionu a půl ročně vyhazování peněz všech spoluvlastníků a dobrý obchod pro bezpečnostní agenturu. Za tyto peníze lze pořídit kvalitnější zámky na čipy do všech chodeb od výtahů k bytům i k popelnicím a sklepům..

S pozdravem
Jiří Suchomel

reagovat

3 | Pavel | 24.5.2013Pá8:22

K té EPS bych měl jako neodborník dva dotazy:

 1. Kolik by stál měsíčně provoz v případě pořízení nového zabezpečení?
 2. Bylo by vybudování nové EPS lepší řešit před rekonstrukcí interiérů pater nebo až po ní?

reagovat

4 | Jiří Suchomel | 24.5.2013Pá10:01

[3] Pavel:
ad 1. Jestli si dobře vzpomínám na technické řešení, tak pak by šlo o připojení k tzv. pultu centrální ochrany (lze ho pak kombinovat i s bezpečnostní službou) a měsíční platby by měly být v řádech tisíců korun, tedy nesrovnatelně nižší, než současná obsluha EPS.
ad 2. Místo požárních hlásičů, které jsou v budovách teď (musí se rozbít sklo a zmáčknout tlačítko, na vrátnici začne blikat světlo a až obsluha EPS po ověření poplachu zavolá hasiče – v době mobilních telefonů opravdu překonaná technologie..), by šlo pravděpodobně o kouřové detektory tzv. jogurty, které automaticky spustí poplach. Vede k nim pravděpodobně slaboproudé vedení, které se může zasekat pod omítku, nebo skrýt do lišt. Záleží na zvolené technologii. Osobně se domnívám, že je vhodné řešit EPS před rekonstrukcí interiérů pater.

reagovat

5 | Pavla Hrubá | 31.5.2013Pá21:00

Žádost o vyjádření k připomínkám a námětům

Dobrý den,
ráda bych se připojila k návrhu pana Suchomela na úpravu plánu oprav, a to v položkách č. 14 (resp. ve zcela původním plánu oprav č. 15) „Úpravy EPS nebo protipožární zabezpečení objektů“ a č. 36 „Správní“, a to následovně:

 1. Navýšit položku č. 14 (resp. původní 15) v roce 2014 na 4 mil. Kč (pořízení zcela nové a modernější elektronické požární signalizace a připojení k tzv. pultu centrální ochrany).
 2. Snížit položku č. 36 v roce 2014 a 2015 celkem o 2,6 mil. Kč (1,3 mil. Kč/rok), tj. na rok 2014 i 2015 p­lánovat ve výších 1,9 mil. Kč.

S tím souvisí i následující návrh na úpravu „Plánu nákladů na správu domů“:

3. V části „Požární ochrana, EPS, bezpečnostní ochrana“ snížit plán výdajů v roce 2014 a 2015 na max. 120 tis. Kč (náklady spojené s připojením k centrálnímu pultu ochrany), oproti 1,5 mil. Kč v každém roce.
Podle aktuálně předložených podkladů pro plánované Shromáždění by totiž i tak náklady na EPS a související služby s bezpečností dosáhly v roce 2014 celkem 2,9 mil. Kč! (v plánu oprav je uvedeno 1,4 mil. Kč na EPS, v nákladech na správu domů je uvedeno 1,5 mil. Kč).

Současně se připojuji k výše uvedeným požadavkům a připomínkám Libora Hrubého ve všech bodech, zejména pak:

4. Aktuální číslování jednotlivých položek plánu oprav neodpovídá původnímu.

5. Přečerpání položek schváleného plánu oprav v rozporu s možnostmi uvedenými ve Stanovách je v příštích obdobích nepřijatelné.

6. Na webu SVJ je nezbytné uveřejnit dokument „Plán nákladů na správu domů“, který byl předáván vlastníkům pouze na domovních schůzích a Ti z vlastníků, kteří se těchto schůzí nemohli zúčastnit, tak nemají dostatečné podklady pro Shromáždění.

7. Odložení úpravy interiérů SČD (chodby, schody, sklepy) – položka č. 27 (u zprávy L.Hrubého omylem uvedeno položka č. 22) – kompletně až na rok 2015 je nežádoucí z hlediska zvýšení kvality prostředí našich společných částí domu (určitě se většina vlastníků setkala s označením našich domů jako „domů hrůzy“); vhodné by bylo tyto úpravy interiérů rozložit a začít s pracemi nejpozději v roce 2014.

8. Ani já nerozumím položce č. 28 „Interiér – ostatní“ a pouze doufám, že jsme jako SVJ nehradili žádné náklady na úpravu interiéru, kde má nyní pobočku správní firma First.

Co se týče bodu č. 23 Plánu oprav „Výměna oken“:

9. Domnívám se, že by mělo být na Shromáždění také rozhodnuto, jakým způsobem dojde ke kompenzaci nákladů vlastníkům jednotek, kteří už si okna vyměnili na vlastní náklady. Návrh takového bodu jsem bohužel v programu jednání Shromáždění nenašla.

Chtěla bych se také zeptat, protože jsme bohužel s manželem neměli možnost zúčastnit se „domovních schůzí“:

10. zda vlastníci jednotek byli na těchto setkáních seznámeni s:

 • Účetní závěrkou za rok 2011 a 2012.
 • Způsobem rozúčtování nákladů na provoz jednotek.
 • Důvody návrhů na odvolání Jana Marvana z kontrolní komise.
 • Důvody snížení počtu členů kontrolní komise z 5 na 3.

Vzhledem k tomu, že tyto body by měly být schváleny Shromážděním dne 6.6.2013 považuji za zcela zásadní, aby s nimi vlastníci jednotek byly seznámeni předem.

Zároveň si dovoluji navrhnout aktualizaci Stanov ve vztahu k povinnostem výboru v čl. VIII, bod (9) a tento bod doplnit o další 2 písmena ve znění:

11. k) nejpozději 2 měsíce před konáním Shromáždění, kterým má být schválen Plán oprav a Plán nákladů na správu domu, seznámit s návrhem uvedených dokumentů vlastníky jednotek,

12. l) nejpozději do jednoho měsíce před konáním Shromáždění, kterým má být schválen Plán oprav a Plán nákladů na správu domu, vypořádat případné připomínky vlastníků jednotek k návrhu uvedených dokumentů a s vypořádáním připomínek seznámit vlastníky jednotek nejpozději 15 dnů před konání Shromáždění.

Pro zajištění pružnějších reakcí na nečekané úpravy plánu oprav v průběhu roku navrhuji aktualizaci čl. XII Stanov, pokud by to nebylo v rozporu se zákonem, ve znění:

13. XII. V případě nutnosti rozhodnutí, které nesnese odkladu, může být souhlas Shromáždění (vlastníků jednotek) vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi Shromáždění písemně na jedné či více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství. K přijetí rozhodnutí je vždy třeba souhlas počtu/poměru jednotlivých členů jednotek v souladu s čl. VII Stanov.

Ráda bych alespoň touto cestou požádala všechny vlastníky, kterým není lhostejná otázka správy našich domů, zda by se mohli vyjádřit ke komentářům zveřejněným v této sekci „Plán oprav“.

O totéž žádám také zástupce výboru SVJ (pravděpodobně mylně jsem se domnívala, že odpověď na zásadní otázky a připomínky by měla být samozřejmostí).

Předem děkuji všem, kteří se zapojí do této diskuze.

S pozdravem
Pavla Hrubá

reagovat

6 | Pavel Raška @ | 3.6.2013Po8:33

Interiéry

[5] Pavla Hrubá: Dobrý den. Musím reagovat na odsunutí oprav interiérů a vstupů v našich domech. Proč se tyto zásadní věci, které ukazují kulturu bydlení pořád odsouvají? Vždyť je to naše vizitka a za ty roky co funguje SVJ by to mělo být dávno hotovo. Kdyby nebyly finanční prostředky, prosím, v našem případě jsou a není důvod k otálení. Hospodaří se zde s našimi penězi a máme tudíž právo na kulturnější bydlení. Vše se táhne pomalu. Kde je chyba? P. Raška

reagovat

7 | Pavel | 3.6.2013Po9:53

Co se výtahů na Moskevské týče, tak jsem pro to, aby se dal zvlášť vynutit příjezd nákladního. Třeba při stěhování je docela peklo, pokud člověku do nuly jezdí pořád ty osobní, které je třeba navíc posílat co nejdál pryč (obdobně to asi platí při rekonstrukcích a příjezdech do pater).

Zda nastavit režim tak, aby se tlačítky na osobních výtazích přivolávaly všechny výtahy a tlačítkem na nákladním si člověk vynutil příjezd nákladního, nebo zda mít plně oddělené přivolávání osobních a nákladního jako teď, nevím. Spíše bych se klonil k první variantě. Tedy za předpokladu, že je technicky možná.

reagovat

8 | Pavla Hrubá | 4.6.2013Út8:31

Dobrý den,
děkuji za zveřejnění některých podkladových materiálů pro plánovanou schůzi Shromáždění v sekci „Dokumenty“.

Ráda bych se v této souvislosti zeptala, jak je možné, že ve Zprávě o hospodaření ze dne 31.5.2013 se změnil „Stav finančních prostředků na bankovních účtech a pokladně k 31.12.2012“ oproti této Zprávě o hospodaření ze dne 17.4.2013 (která zde byla myslím zveřejněna 8.5. a v tuto chvíli najednou už není mezi dokumenty), a to o celých 213 227 Kč!
Aktuálně uvedeno: 24 049 428 Kč
Dříve uvedeno: 24 262 655 Kč.

Předem děkuji za vysvětlení a zároveň si opětovně dovoluji požádat zástupce výboru SVJ o reakci na všechny výše uvedené komentáře vlastníků.

Pavla Hrubá

reagovat

9 | V.Zasadil | 4.6.2013Út17:15

Není to otálení

[6] Pavel Raška: Dobrý den pane Raško,

není to otálení. Výběrové řízení jsme otevřeli již v minulém roce a vyhodnotili v 1Q 2013. Abychom šetřili náklady, součástí zadání bylo, že každý účastník VŘ musí předložit krom výměr a návrhu ceny také architektonický návrh a jeho vizualizaci. Tento bod žádný z účastníků, ani ten nejlepší nesplnil dostatečně a zejména se v něm nevyrovnal se současným stavem chodeb.
V rámci plánovaných a vysoutěžených nákladů to pak doslova odmítli propracovat s tím, že je to mimo technické možnosti stavebních firem i plánované náklady SVJ a musí být oslovena specializovaná projekční kancelář.
Výbor se k tomu přiklonil s tím, že když za to máme zaplatit nemalé peníze, ať je to zpracováno profesionálně po stránce funkční i estetické
To se stalo a nyní jsme dostali architektonický návrh, který společně s vlastníky posoudíme a který dále projekční kancelář
ve spolupráci se stavební firmou ocení a předloží ke schválení.

Veškeré informace o tomto projektu byly projednávány výborem a jsou uvedeny v zápisech ze schůzí. Ty jsou k dispozici na internetu.
Stejná skutečnost je uvedena i v souhrnném vyhodnocení „Plnění plánu oprav za rok 2012 a výhled do 31.12.2014“, který je k dispozici na internetu od 7.5.2013. Otevřelo jej tuším 114 vlastníků. Výklad k němu byl podán na domovních schůzích.

reagovat

10 | V.Zasadil | 4.6.2013Út17:30

[7] Pavel: Dobrý den Pavle,
jak jsme informovali na internetu i v domovní skříňce na Moskevské, je realizována 2.varianta. Technickou možností realizace 1. varianty si nejsem jist také. Navíc se obávám, že by mohla působit nové technické problémy v provozu

reagovat

11 | Hana Nekolová | 4.6.2013Út21:16

[8] Pavla Hrubá: Ahoj Pavli,

24 262 655 Kč = stav finančních prostředků k 31.1.2013 (v původní zprávě bylo omylem uvedeno s datem k 31.12.2012). Nyní v souvislosti s přípravou „Zprávy o hospodaření za rok 2012“ pro shromáždění jsem v návaznosti na účetní rozvahu tento údaj objevila a upravila na stav k 31.12.2012 ve výši 24 049 428 Kč (dle výpisu z banky).

Hanka

reagovat

12 | V.Zasadil | 4.6.2013Út21:31

[2] Jiří Suchomel: Dobrý den Jirko Suchomeli,

nejprve si ujasněme, co vlastně porovnáváme:

 1. Rok 2012 – správní náklady 1,912 mil. Nezahrnují žádné náklady na provoz EPS. Ty jsou, obdobně jako v předcházejících letech, zahrnuty do položky „běžné opravy, údržba, zajištění provozu technologií…“ Plánu oprav. Náklady na požární bezpečnost jsou zde celkem za 223 tis.Kč. Nezahrnují ale žádné náklady na provoz vrátnice, tedy zejména personální náklady, které nese MČ P10. Služba ve vrátnici, tzn. nejnákladnější položka, dozírá na EPS a na jakýsi kamerový systém, zaměřený na průjezd a garáže. Pokud to funguje, zavírá a otevírá vrata garáží. Kvůli EPS nemůže vycházet z vrátnice a nedělá tedy nic jiného. Tento režim končí únorem 2013, kdy MČ odchází, garáže nemají zájem a nastupuje SVJ. Kvůli EPS.
  1. březen – červen 2013 – je provizorní režim, který zabezpečuje úklidová fa Trebo s.r.o. – 24 hod dozor na EPS. Služba na vrátnici jinou povinnost již nemá a z vrátnice nemůže kvůli EPS vycházet. Nedělá tedy už vůbec nic jiného . Kamerový systém je mimo provoz. To stojí SVJ 75 tis.Kč měsíčně, tedy 900 tis ročně. Nikdo, ani Vy, to kupodivu nekomentuje. Náklady ale již natékají na rozdíl od roku 2012 do správních nákladů. K 30.6.bude vyčerpáno 4×75 000 = 300 tis. Kč.
 2. Od 1,7.2013 EPS na PCO určitě připojena nebude. Má-li tedy být vrátnice kvůli EPS stále obsazená, nechť produkuje ve dne domovní služby a v noci nechť je obsazena profesionální strážní službou. Lze technicky zajistit, aby mohla z vrátnice vycházet. Bude to ovšem dražší, ale stav našich domů a bezpečnostní situace to vyžaduje. Integrátorem těchto služeb s odpovědností za jejich chod, personální a technické zabezpečení bude správní firma. Dostala zadání a dá nabídku. Na to pamatuje i návrh Plánu oprav na r.2013–15–22 v položce 36 zvýšením limitu správních výdajů. Jedná se o limity, které mohou, nebo nemusí být vyčerpány. Máme rozklad nákladů, který dává solidní odhad spodní i horní hranice očekávaných výdajů. Zmíněný Plán oprav je na internetu od 8.5.2013, otevřelo jej 134 vlastníků. Příznivě byl přijat i na domovních schůzích, kde byl příznivě přijat a podpořen. Jsou k němu jen dvě kritické připomínky od vlastníků, kteří na domovní schůze nepřišli (včetně Vaší), a to v posledním týdnu před shromážděním vlastníků.

Srovnáváme tedy nesrovnatelné, chceme-li srovnávat náklady ada), adb), adc).

Co vlastně požadujete?

 • provést rekonstrukci EPS za 4 mil ve 2.pol. 2013 a připojit ji na PCO hasičů? to rád uvidím a nemám s tím problém – do upraveného návrhu Plánu oprav pro shromáždění jsem je již zařadil. Nicméně si myslím, že až tak jednoduché a rychlé to nebude. Pohled zpět do historie SVJ mi dává za pravdu. Ale není problém je vyčerpat později. Vlastníkům to neubližuje. Máte-li nějaký seriosní podklad k tomu, že to bude stát právě, nebo asi 4 miliony, prosím o jeho předání
 • a co po 1.7.2013? Návrat ke správním nákladům roku 2012 (tj. celkem1,912 mil)? To asi nepůjde, ledaže by MČP10 opět financovala provoz vrátnice.

  nebo návrat do režimu ad b) za 900 000 Kč ročně? To by asi opravdu byly vyhozené peníze.

  Tak co vlastně navrhujete?

Co navrhuji já s přihlédnutím k Vašim názorům, je v upraveném návrhu Plánu oprav, který jsem dal na internet včera. S provedenými úpravami výbor na schůzi 29.5. souhlasil. Tak bude i předložen shromáždění. Rozhodnou vlastníci a jak rozhodnou, tak bude. Pokud za málo peněz, bude ovšem i málo muziky.

Poznámka: před podceňováním bezpečnostní situace důrazně varuji. Jste-li toho názoru, že bez kamerového systému si bezpečnostní služba ani neškrtne, pak doporučuji večerní a ranní procházky kolem našich domů.

Je mi líto, že nebudu moci v této diskusi pokračovat. Zbývá 44 hodin do shromáždění a opravdu mám i jiné starosti. Dokonce jsem ve dne i zaměstnaný.

reagovat

13 | V.Zasadil | 4.6.2013Út23:19

[5] Pavla Hrubá: Dobrý večer paní Hrubá,

stručně k Vašim připomínkám a námětům:

1–3 : Zde se připojujete k panu Suchomelovi. Odkazuji Vás tedy na moji odpověď na jeho komentář. Na domovních schůzích to bylo vysvětleno i diskutováno velmi podrobně. Vlastníci návrhy na využití obsazení vrátnice ke zlepšení domovních služeb a ostrahy našich domů vesměs vítali a vnímali, že to má své náklady. Škoda, že jste nemohla být přítomna ani na jedné ze tří domovních domovních schůzí.

4. To neodpovídalo ani v minulosti. Proto předložený plán obsahuje i rekapitulaci minulých let a každému úkolu je přiřazeno číslo, platné pro minulost, přítomnou i budoucnost. Je to důležité, protože některé úkoly jsou rozloženy, nebo přesouvány do několika let. Teď už bude mít každý úkol jedno stálé číslo.

5. Mám na to jiný názor. Znáte jej, již jsem Vám jej sděloval. Stejně tak, jako já znám Váš.

6. Je zveřejněn na internetu od včerejška

7. Nemůže být ve významném rozsahu zařazen dříve, pokud budou realizovány všechny úkoly r.2013, protože nezbude dost prostředků.

8. Myslím, že mu rozumíte. Pasportizace společných částí domů provedena není a je třeba ji udělat, to asi jako někdejší členka výboru víte a pochopíte. Pokud jde o naši spoluúčast na nákladech na revitalizaci a úpravy prostorů dislokace SF First na vysvětlenou uvádím, že SF First nám dala velmi výhodnou cenu na výkon mandátní smlouvy a zavázala se ve prospěch komfortu našich vlastníků zřídit v našich domech správní středisko. Nezavázala se ale, že bude sedět ve zdevastované prádelně, do které silně zatéká, je v ní smrad a tma, nebo že ji na vlastní náklady zrevitalizuje. Předjednal jsem posléze, že se na počátečním financování revitalizace bude podílet SVJ cca jednou polovinou (cca 140 tis.Kč), ale to podléhá schválení vlastníků, např. cestou zařazení do plánu oprav, jak ostatně ani jinak nemůže být. Aby to bylo dost transparentní, má to samostatnou položku, a není to např. zahrnuto do běžné údržby. Takové vysvětlení bylo podáno na domovních schůzích a nikdo s tím neměl problém.

9. Je to předmětem jednoho návrhu na usnesení v souvislosti se schválením Plánu oprav. Vlastníci s ním byli seznámeni a nikdo s tím neměl problém. Je to spravedlivé a myslím, že s tím nebude mít problém ani shromáždění

10. Byli seznámeni a na všechny otázky byly dány odpovědi

11–13. Zde, jestli to správně chápu, se obracíte k ostatním vlastníkům, nikoli k výboru.
Jenom si dovolím poznamenat, že kdo má něco na srdci a chce nějak významně ovlivňovat život SVJ, měl by se do něho zapojovat a chodit alespoň na domovní schůze. Aby byl informován, zúčastnil se diskuse, a aby také své návrhy a stanoviska vysvětlil ostatním získal je pro ně. A dal šanci výboru, aby se s nimi seznámil, neřku-li aby je zpracoval. Šest dní před zahájením shromáždění je dát na internet je opravdu pozdě.

Přeji Vám hezký zbytek večera

reagovat

14 | v.zasadil | 4.6.2013Út23:45

[1] Libor HRUBÝ: Dobrý večer, pane Hrubý,
nechal jsem si Váš komentář na závěr dnešního večera a mám za to, že z větší části jsem reagoval v odpovědích na níže uvedené komentáře. Prosím, podívejte se na ně.
Tak tedy, co nám ještě zbývá…

3. Výklad i diskuse k Plánu oprav proběhly na domovních schůzích. Škoda, že jste se nemohl zúčastnit. písemný komentář je vždy chudší… Ano, komentář k plánu oprav je heslovitý. bylo tomu tak vždy. Musí být na shromáždění k dispozici v 300 výtiscích, a to hovoří za vše. Proto ty domovní schůze. Ano, všechno je o komunikaci…

a. Je podrobný, byl rozdán a vysvětlen na domovních schůzích, je od včerejška na internetu a bude rozdán na shromáždění vlastníků

reagovat

15 | V.Zasadil | 5.6.2013St0:34

[1] Libor HRUBÝ: Ještě jednou dobrý večer, pane Hrubý,

omlouvám se je to na pokračování. píšu to na notebooku a už mně asi neposlouchají prsty.

b. zabýváme se terasami. Náš postup je zřejmý ze zápisů z jednání výboru

c. Také jsem zastáncem spojování nákladů na projekt či expertízu s realizací akce. Někdy to ale není možné ani výhodné. Někdy je třeba zadat expertízu po které nemusí bezprostředně následovat realizace, nebo nemusí následovat vůbec.
Generel sociálního a stavebnětechnického rozvoje jako jednotící dokument náš velký a složitý komplex potřebuje, pokud je nechceme řešit ad hoc jako lidovou tvořivost toho-kterého shromáždění, výboru, správcovské firmy nebo dodavatele. Měl by být zpracován profesionálně. Jeho údržba nemusí být nákladná.

e. Jsou míněny interiéry společných částí domů. Otázce, co a jak bude se společnými částmi domu nerozumím.

4. Garáže jsou uváděny jako samostatné nákladové středisko z důvodů, které sám ze zpráv o hospodaření a přiložených grafů vidíte. Jsou velké, významně se podílí na příspěvcích do FO a zatím málo na jeho čerpání, ale zejména je tam 150 členů družstva, kteří individuálně nejsou členy SVJ a velká část z nich ani v našich domech nebydlí. Chtějí znát, do jaké míry SVJ hospodaří s prostředky také v jejich prospěch.

5. Tak to schválilo shromáždění vlastníků a má to i své důvody, nevýhody i výhody – jak se na to kdo dívá. Nebyl to návrh výboru, ale výbor to respektuje a nepolemizuje s tímto rozhodnutím shromáždění

ad PS. Domnívám se, že výbor pro informovanost vlastníků dělá maximum. Zápisy ze schůzí jsou v období mezi shromážděními základním informačním zdrojem, ve kterém jsou uvedena rozhodnutí výboru a jejich důvody. Myslím, že je to tak dobře, i když je to poměrně pracné. Pokud bych to měl brát jako výtku v tom smyslu, že výbor nemá co rozhodovat a zdůvodňovat, pak s odvoláním na Stanovy SVJ nesouhlasím.

S přáním dobré noci
Vladimír Zasadil

reagovat

16 | Pavla Hrubá | 5.6.2013St8:17

[11] Hana Nekolová: Ahoj Hanko, děkuji mnohokrát za vysvětlení rozdílných údajů o zůstatcích na účtech. Pavla

reagovat

17 | Pavla Hrubá | 5.6.2013St8:58

Vážený pane Zasadile,

děkuji Vám za Vaše vyjádření. Je zřejmé, že se neshodneme zejména ohledně mnou uvedeného bodu 5., že přečerpání položek schváleného plánu oprav v rozporu s možnostmi uvedenými ve Stanovách je v příštích obdobích nepřijatelné.

Pokud jde o EPS, všimla jsem si, že došlo ke změně Plánu oprav a náklady na PCO ve výši 4 mil. Kč byly zařazeny do roku 2013. Nedomnívám se, že to je reálné a proto jsem se přikláněla k názoru J. Suchomela plánovat tyto náklady v roce 2014. Ale pokud se to stihne již v roce 2013, tím lépe.
Uvádíte-li, že úpravu interiérů společných částí domu, nelze ve významném rozsahu zařadit do plánu oprav dříve, než v roce 2015, protože pokud budou realizovány všechny úkoly r. 2013, nezbude dost prostředků, ptám se, jak je tedy možné, že v aktuální verzi plánu oprav je v rámci položky č. 37 pro každý rok uvedena Rezerva ve výši 2 mil. Kč! Vždyť právě tyto prostředky by mohly být využity ve prospěch položky č. 27.

Co se týče Vašich poznámek ve smyslu „Myslím, že mu rozumíte“ nebo „Jenom si dovolím poznamenat, že kdo má něco na srdci a chce nějak významně ovlivňovat život SVJ, měl by se do něho zapojovat a chodit alespoň na domovní schůze.“ i já si dovolím Vás požádat, zda byste se mohl zdržet těchto osobních narážek. Mé připomínky, náměty a komentáře určitě nejsou směrem k Vám, ale k výboru jako celku a k chodu našeho SVJ. Zároveň musím uvést, že do dění SVJ se zapojuji v průběhu celého roku a svědčí o tom i naše e-mailová a telefonická komunikace, která není uvedena na těchto stránkách. Se zápisy z jednání výboru se pravidelně seznamuji, a pokud něčemu v nich nerozumím, kontaktuji členy výboru nebo kontrolní komise se žádostí o vysvětlení. To, že jsem se nemohla zúčastnit domovní schůze, mě mrzí, ale opravdu to nemusím nikomu zdůvodňovat. Informace o průběhu jsem získala od ostatních vlastníků… A důvodem, proč jsem se zapojila do diskuze na těchto stránkách 6 dní před Shromážděním, bylo, že v tu dobu zde nebyla zveřejněna žádná reakce zástupců výboru na výše uvedené komentáře z 20.5. (17 dnů před Shromážděním) a z 24.5. (13 dnů před Shromážděním).

Velmi mě mrzí, pokud jsou náměty a připomínky vlastníků chápány jako osobní výtky. Domnívám se, že právo na vlastní názor může mít každý.

S pozdravem
Pavla Hrubá

Ještě jedna poslední poznámka: To, že se u dokumentu objeví, kolikrát byl stažen, opravdu nesvědčí o tom, že jej shlédl ten samý počet vlastníků (viz Váš komentář na podnět pana Rašky) – svědčí to pouze o počtech otevření tohoto souboru (třeba jedním vlastníkem několikrát, což se stává pravidelně, protože dáte-li v prohlížeči „zpět“ o jeden krok, pak se Vám tento soubor načte znovu).

reagovat

18 | Jiří Suchomel | 6.6.2013Čt0:21

[12] V.Zasadil: Přeji dobrý večer, pane Zasedile,
ptáte se, co vlastně navrhuji? Měl jsem zato, že jsem se k EPS vyjádřil jasně už v předcházejícím komentáři a také když jsme tuto záležitost probírali osobně 16.5.2013 večer.. Navrhuji, aby se zbytečně neutrácely peníze nás všech za něco, co není ekonomické. Navrhuji, aby se co nejdříve nechala vypracovat kvalitní dokumentace na rekonstrukci EPS, jejímž výsledkem bude kontrolní rozpočet, slepý výkaz výměr a projekt odsouhlasený všemi dotčenými orgány a organizacemi v souladu s platnou legislativou – tedy pravděpodobně stavební povolení. Navrhuji, aby se podle tohoto úřady posvěceného projektu vyhlásilo výběrové řízení, kde budou všichni dodavatelé naceňovat stejné položky a stejné výměry a stejné technologie, aby jeden nenacenil hrušky a druhý jabka. Navrhuji, aby se pak s vítěznou firmou uzavřela co nejrychleji smlouva a přistoupilo se k realizaci EPS, abychom neplatili každý měsíc 75 tisíc za sedění na židli a zírání na panel… Návratnost 4,4 roku…Pak Vám zůstane víc peněz na tu Vaši vysněnou hlídací službu, která může hlídat už jenom v noci..

Tímto děkuji za vyslyšení mé žádosti o přesunutí finančních prostředků na rekonstrukci EPS již do letošního roku. Za předpokladu, že se nebude zbytečně otálet, je zcela jistě šance vyřídit potřebné papírování a začít s rekonstrukcí EPS ještě letos. Není čas na zbytečné řečnění a vypisování, ale konečně na činy…

Jestliže si s touto akcí nebudete vědět rady, tak se na mne můžete s důvěrou obrátit.

Ještě závěrem chci podotknout, že bezpečnostní situaci nechci podceňovat, ale právě proto, že jako pejskař absolvuji večerní, noční i ranní procházky okolo našich domů, tak vím, že jeden člověk náš komplex prostě neuhlídá.. A bude to stát 1,5 mil. ročně. Proto jsem spíše pro vybudování mechanických zábran (dveře na čipy, EZS) doplněných o kamerový systém napojený na pult u strážní služby – jsme zase u ekonomičnosti, kdy je tato varianta z dlohodobého hlediska efektivnější. Jako manažer zcela jistě víte, že když se chtějí ve firmě ušetřit peníze, tak se propouští zaměstnanci..

S pozdravem
Jiří Suchomel

reagovat

19 | Libor Hrubý | 6.6.2013Čt12:11

[15] V.Zasadil:
Pane Zasadile děkuji za reakci na můj komentář, ale stále za zcela bezprecedentní považuji přečerpání položek plánu schváleného plánu oprav v celkové výši 2,604 mil. Kč, což je téměř polovina všech vynaložených prostředků na tuto činnost, přičemž je toto v příkrém rozporu se Stanovami, které ve svém článku VII písm. q) dává do výlučné pravomoci Shromáždění rozhodnutí o investicích do oprav atd. vyšších než 100 tis. Kč a článku VIII písm. j), kde je uvedeno omezení pro rozhodnutí Výboru částkou nižší než 100 tis. Kč v celkové částce za rok 500 tis. Kč. Toto bylo překročeno více než pětinásobně, což sice dokážu v prvním roce práce nového výboru pochopit, ale zároveň to považuji za nepřípustné a především by se toto již v budoucnu nemělo opakovat.

Docela nevím, zda lze toto bezpracedentní přečerpání zdůvodnit tím, že máte odlišný názor, protože výše uvedené články Stanov hovoří zcela jasně. Podle Vašeho názoru by tedy Plán oprav schvalovaný shromážděním byl pouze informativním dokumentem, co by se opravovat mělo, ale bez relevantních údajů o ceně. Domnívám se, že tento názor se již projevil v poslední úpravě, kde u výměny oken je uvedeno, že je předpoklad překročení nákladů, protože preferujeme kvalitu. Pokud víme, že je takovýto předpoklad mělibychom to zohlednit v předpokládyaných nákladech plánu.

Také nesouhlasím s tím, že lepší zdůvodnění plánu oprav by bylo tak nákladné na papír, neboť jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů schvalovaných shromážděním. Naprosté nezdůvodnění některých položek ve schvalovaném dokumentu s odvolávkou na to, že to bylo na domovních schůzích lidem vysvětleno, považuji za nepřípustné, protože je takovýto plán naprosto nekontrolovatelný.

L.H.

reagovat

20 | Pavel Raška @ | 21.6.2013Pá9:10

Výskyt podezřelých osob

Dobrý den, chtěl bych upozornit na pohyb podezřelých osob u domu Moskevská 1464/61. Již několikrát jsem se přesvědčil, že naproti vchodu do tohoto domu, vedle nově opravených prostor po bývalé prodejně ratanového nábytku jsou pootevřená okýnka a v jednom z nich často visí červený kus oděvu-zřejmě jako nějaké znamení, že je tam někdo přítomen. Osobně jsem viděl, jak na takto označené okno zaklepe cizí člověk a pak mu zřejmě někdo z druhé strany otevře a dotyčná osoba mizí v útrobách domu. V té místnosti se svítí. Jsem přesvědčen, že tam je nelegální noclehárna cizích osob. Mluvil jsem o tom i s panem Bulantem-na zastávce MHD a ukázal mu ono kritické místo.. Zdá s, že se v tomto nic něděje-je to již 14 dní, pořád zde panuje čilý ruch. Určitě by se tato situace měla řešit-může vzniknout např: požár, nebo časem útočiště osob, kterých se budeme jen těžce zbavovat. O svítících světlech a spotřebované energii v těchto prostorách ani nemluvě.

reagovat

21 | Pavel Raška @ | 21.6.2013Pá9:28

Nepořádek

Dobrý den, mám ještě jeden postřeh z okolí našich domů a to nepořádek pod schodišti při výstupu na terasy po schodech naproti křižovatce. Je to dlouhodobá záležitost, která zřejmě nikomu nevadí. Dále bych chtěl upozornit na nepořádek dole p místnosti u vchodu do domu 1464/61, opět delší dobu. Nákladní výtah v tomto domě je opravdu, co se týče úklidu „vizitka“ Paní, která jej naposledy uklízela, zřejmě umyla všechny podlahy a pak tím hadrem otřela stěny výtahu. Členové výboru by měli vyrazit častěji do terénu, aby viděli jaká je vlastně realita. Někdo za úklid musí-nebo by měl odpovídat. Pokud máme platit úklid, tak ať to také vypadá. A v tomto případě to není o nás-nájemnících, i když někteří z nás nepořádek také umí udělat. V tomto domě je u výtahů díra ve zdi. jak dlouho se bude čekat na její opravu? Vstupy do domů jsou ve špatném stavu ale to už jsem jednou psal. Podívame-li se na domy okolo, můžeme nabýt dojmu, že se na nich pracuje mnohem intenzívněji. Vedle se dělají nová okna na chodbách atd. Proč mám a nemyslím si, že budu osamocen dojem, že v našem společenství to nějak vše dlouho trvá. Jsem přesvědčen, že v našich domech bydlí povětšinou slušní lidé, kteří si zaslouží důstojnější bydlení. Vchody do domů a vstupové interiéry by toho měly být vizitkou A ony „opravdu jsou“

reagovat

22 | Monika Štěrbová @ | 22.6.2013So20:20

Popelnice

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na to, že se dnes v podvečer vyskytovaly v prostoru popelnic na Uzbecké 1463/1 osoby jisté menšiny a vybíraly popelnice. Zámek od malých dvířek u vrat byl v nepřirozené poloze a osoby poté odešly postaním vchodem, který je pravděpodobně otevřen (blíže jsem se neodvážila to zkoumat). Tyto osoby jsem poté viděla u popelnic s tříděným odpadem…
Přeji příjemný večer
M. Š.

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.