POZVÁNKA A MATERIÁLY NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 25.9.2014

Vážení vlastníci,


znovu připomínáme, že výbor svolává dne 25. září 2014 shromáždění a to z toho důvodu, že na shromáždění 5. června 2014 nebylo možno z důvodu nízké účasti vlastníků schválit Plán oprav.
Pozvánka na shromáždění Vám byla rozdána do poštovních schránek již 2.- 4. července.
Znovu ji připojujeme spolu s ostatními dokumenty (návrh Plánu oprav, návrh změn stanov SVJ, formulář plné moci) zde v sekci DOKUMENTY.
V písemné formě jsou tyto materiály pro vás připraveny k vyzvednutí také ve vrátnici.
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že shromáždění bude tentokrát, díky vaší účasti, úspěšné. Pokud se přesto nemůžete zúčastnit, neopomeňte využít formulář plné moci a pověřte svým zastupováním jinou osobu, ke které máte důvěru.

Za výbor:

V. Zasadil, předseda

Komentáře

1 | Jan Königsbauer @ | 17.9.2014St12:18

členství v SVJ

Vážení sousedé,

dostal jsem se v minulosti do nepříznivé finanční situace. Protože jsem neměl jinou možnost jak tento problém řešit, převedl jsem svůj byt na Vršovické 1461 kamarádovi za půjčku s tím, že zde budu i nadále bydlet a dluh mu splácet. Nedomyslel jsem ale, že dle tehdy platného zákona již nemohu být členem SVJ a tím i jeho výboru, jímž jsem do té doby byl. Změnu svých poměrů jsem výboru neohlásil a tak se stalo, že jsem pracoval dál ve výboru neoprávněně a pobíral jsem za to standartní odměnu, která náleží členům výboru dle rozhodnutí shromáždění v r.2012.

Pochybil jsem, byl jsem kritizován a veřejně jsem se za to omluvil. Protože názory na vypořádání mého neoprávněného členství ve výboru, práce pro SVJ a odměny za ní nebyly jednoznačné, požádal jsem výbor o právní stanovisko JUDr. Pavloka. Vyplývá z něho, že shromáždění vlastníků může uznat neoprávněně pobíranou odměnu člena výboru za adekvátní mému nároku na odměnu za práci, kterou jsem skutečně ve prospěch SVJ v daném období vykonal. Na tomto základě výbor navrhl shromáždění 5.6.2014, aby SVJ nepožadovalo moji odněnu a s ní spojené zákonné odvody za dané období ode mě zpět. Shromáždění však návrh výboru neschválilo a těsnou většinou se přiklonilo návrhu z pléna, dle kterého mám do 31.12.2016 uhradit 30.767,–Kč.

Pochybyl jsem, ale nezpůsobil jsem tím SVJ žádnou reálnou škodu, ani žádné výdaje navíc. K mé práci nikdy nebyly žádné připomínky. Jako invalidní důchodce se skromnými příjmy mám problém splácet 1.000,– Kč/měs. za virtuální škodu, která reálně neexistuje. Podle nového Občanského zákoníku, který platí od ledna 2014, je dokonce možné, aby členem výboru byl kdokoli, kdo jím byl zvolen a není už zde ani podmínka vlastnictví jednotky a členství v SVJ.

Chtěl bych znovu oslovit shromáždění vlastníků a požádat je o přehodnocení rozhodnutí z 5.6.2014 ve smyslu původního návrhu výboru – tzn. aby ode mě nepožadovalo doplacení částky 30.767,–Kč. Tímto prosím o Váš názor.

Jan Königsbauer

reagovat

2 | Hrubá | 18.9.2014Čt0:51

Vážený pane Königsbauere,

uvědomte si, prosím, že celková výše těchto neodůvodnitelných nákladů SVJ, tj. Vámi přijaté částky, včetně souvisejících výdajů, činila více než 60.000 Kč, a to nezapočítávám de facto škodu za nižší úroky ze zůstatků na účtech SVJ díky těmto vyplaceným odměnám a případné náklady za právní názor JUDr. Pavloka.

Dle jasného vyjádření JUDr. Pavloka Vám byla „…neoprávněně poskytována odměna a hrazeno sociální a zdravotní pojištění od 4.10.2012 do 31.5.2013, čímž vznikl SVJ náklad v celkové výši 61.535,00 Kč…“.

Přestože z Vaší strany došlo k porušení zákona a bezdůvodnému obohacení (viz též právní názor JUDr. Pavloka), rozhodlo dne 5.6.2014 Shro­máždění SVJ, že máte uhradit POUZE POLOVINU NÁKLADŮ, které naše SVJ vynaložilo na Vaše odměny, a to dokonce bez požadavku okamžitého splacení, ale s termínem úhrady do 31.12.2016 (věřím tomu, že je možné si s výborem SVJ dohodnout splátkový kalendář, pokud tak již nebylo učiněno).

Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že Vám byla uznána část odměny za práci pro SVJ v dotčeném období (resp. prominuta část nákladů) – viz též schválené usnesení ze dne 5.6.2014 ve znění: „Shromáždění vlastníků uznává odměnu, včetně zákonného pojištění a souvisejících výdajů, vyplacenou p. Königsbauerovi za období od 4.10.2012 do 31.5.2013 za odpovídající jeho práci ve prospěch SVJ, a to pouze ve výši 30 768 Kč. Zbývající část neoprávněně přijatých finančních plnění v celkové výši 30 767 Kč je p. Königsbauer povinen uhradit na účet SVJ nejpozději do 31.12.2016.“

Nedomnívám se proto, že by mělo být zpochybňováno toto rozhodnutí Shromáždění vlastníků SVJ, a zároveň pochybuji, že by vůbec mohla být možná jeho revokace.

Závěrem bych ráda uvedla, že rozumím Vaší nelehké životní situaci, ale věřte tomu, že nejste jediným obyvatelem našeho komplexu domů, který má vážné jak finanční, tak zdravotní problémy. Přesto toto není omluvou a důvodem pro nedodržování zákona a s tím související neoprávněné pobírání odměny. Kromě členů výboru je více obyvatel (vlastníků), kteří se aktivně zapojují do dění v našem SVJ, a to bez požadavku na jakoukoli finanční kompenzaci, což je zcela v pořádku, protože Shromážděním jsou schváleny pouze odměny ČLENŮM VÝBORU, příp. Kontrolní komise…

S pozdravem
Hrubá

reagovat

3 | ... | 25.9.2014Čt9:47

Jan Königsbauer: Hlavně ať se teď prioritně vyřeší změna stanov a schválení plánu oprav.

Pokud nyní nemáte moc peněz, splácejte jen to, co zvládnete splácet, do konce roku 2016 je ještě dost času a mohou se za tu dobu změnit i Vaše poměry. Stejně tak se může v roce 2016 shromáždění SVJ k té otázce vrátit a když uvidí, že jste se snažil své ilegálně nebyté prostředky vrátit, třeba Vám zbytek odpustí.

Teď by však bylo tím lepší tím chvíli neotravovat (minule to zabíralo dost času), nechat věc uklidnit a nechat mimořádné shromáždění z hlediska programu v jeho minimalistické podobě.

reagovat

4 | Königsbauer | 25.9.2014Čt14:37

[3] ...: Svým způsobem máte pravdu, ale vyberte si, splácet půjčku na byt, aby byl oficiálně zase můj, nebo výdělek za řádně odvedenou práci i pro Vás, který se ani nepodepíšete.

Königsbauer

reagovat

5 | vlastník | 5.11.2014St1:23

Neplatná usnesení Shromáždění SVJ

Informace na podporu Ing. Peržela, který uvedl na Shromáždění vlastníků dne 25.9.2014, že není možné hlasovat o záležiostech/bo­dech, které nebyly zařazeny do programu:

§ 253 odst. 3 zákona č. 89/2002 Sb. (nový občanský zákoník) v platném znění:
„Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.“

Záležitosti ohledně a) změny užívání jednotek a b) dluhu pana Konigsbauera nebyly zařazeny na program Shromádění konaného dne 25.9.2014 = jedná se tak o neplatná hlasování a usnesení č. 6 a 7 z daného Shormáždění.

reagovat

6 | vlastník | 5.11.2014St7:13

NOZ zákon č. 89/2012 Sb…

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.