Příjem z pronájmu společných částí domu

Na žádost vlastníků Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 Praha 10 shromáždil výbor SVJ veškeré dostupné podklady a vyměřil vlastníkům jednotek podíly na výnosech z pronájmu společných částí domu za rok 2010–2011. Výplata prostředků bude provedena vlastníkům jednotek v částce odpovídající ploše jednotky a období vlastnictví jednotky v letech 2010–2011. Za rok 2009 se výplata neprovádí, nebotˇ shromáždění vlastníků 23.06.2010 rozhodlo tyto výnosy za rok 2009 převést jako mimořádný příspěvek na správu domu.

Způsob výplaty finančních prostředků:

Výplata finančních prostředků bude provedena bankovním převodem na základě písemné žádosti (viz Dokumenty SVJ) doručené výboru SVJ VRUMO. Formulář žádosti včetně doprovodné informace bude vložen vlastníkům do schránek. Platba bude provedena pod variabilním symbolem 1011. Dne 23.04.2012 od 18:00 – 20:00 hod. lze písemné žádosti vyzvednout, předat v kanceláři SVJ VRUMO (případný další termín bude zvěřejněn na webových stránkach SVJ VRUMO). Mimo uvedený termín lze žádosti doručit poštou, předáním v kanceláři SVJ VRUMO. Dotazy lze zasílat na e-mail. adresu: vrumovyplata@seznam.cz. Výplata finančních prostředků bude prováděna min. 1× měsíčně. Návrh a způsob výplaty fin. prostředků byl předán KK. Pověřeným členem výboru je L. Bulant.

Dovoluji si upozornit, že při ověřování nároku na výplatu finančních prostředků může dojít k prodlení při výplatě fin. prostředků z důvodu doložení změny vlastnictví byt. jednotky.

L. Bulant

Komentáře

1 | Miroslav Peržeľ @ | 27.4.2012Pá21:08

Reakce na vyplácení podílů na výnosech z pronájmu společných částí domu

V sobotu jsem si na stránkách VRUMO přečetl informaci výboru o způsobu vyplacení výnosů. Překvapil mne požadavek na písemní žádost od každého vlastníka opatřenou úředně ověřeným podpisem . Proto že jsem tomuto požadavku (jeho opodstatnění) nerozuměl, požádal jsem e-mailem o vysvětlení kterého se mi obratem dostalo. S odůvodněním však zásadně nesouhlasím, což jsem odpovídajícímu p. Bulantovi sdělil. Vzhledem k tomu, že již dále nijak nereagoval, rozhodl jsem se zde zveřejnit naši komunikaci a vyvolat tím polemiku. Způsob jednání výboru je v tomto případě zarážející. Jen pro upřesnění: Tiskopis „Žádost vlastníka jednotky o vyplacení …“ jsem našel v poštovní schránce v pondělí (23.4.) odpoledne, při čemž předání i s ověřenými podpisy bylo stanovené na tentýž den od 18 do 20 hod. Vzhledem k tomu že většina lidí se vrací z práce po 17 hod., nebylo vůbec v jejich silách ověření podpisů provést. Doopravdy sebou necháme takhle orat? Podotýkám že jsem byl jedním z těch, kteří do nového výboru vkládali velké naděje. Z odstupem času začínám střízlivět. Doufám, že se najde více vlastníků, kteří nesouhlasí s popsaným a dají to svými příspěvky patřičně najevo. A teď zmiňovaná korespondence:

Ještě jednou dobrý den pane Bulant.

Děkuji za Vaši rychlou reakci, nicméně mi dovolte s ní zásadně nesouhlasit. Jestli že stačí pouhé ověření totožnosti z OP pracovníkem nějaké najaté firmy podle seznamu vlastníků k oprávnění účasti a hlasování na shromáždění vlastníků (podotýkám, že postačuje účast jednoho z vlastníků bytové jednotky ne všech), kde se jedná o mnohem důležitějších a finančně náročnějších věcech, nechápu proč podle stejného seznamu není možné ověření v tomto případě. Není k tomu potřebné zakládat žádné nové údaje o OP. Při tom všechny Vámi uvedené argumenty by bylo nutné použít i při prezentaci na jednání shromáždění vlastníků. Pro vydání přístupových čipů do jednotlivých domů společenství konec konců stačil výboru pouhý podpis bez jakéhokoliv ověření totožnosti. Dále pak ani k proplacení přeplatků ročního vyúčtování služeb poskytovaných s užíváním prostoru bytů na bankovní účet postačuje správci budovy, podle odstavce 2/ doručeného vyúčtování, předání čísla účtu písemnou formou, bez nutnosti ověřeného podpisu všech vlastníků bytové jednotky. Při tom předpokládám že v některých případech půjde o vyšší částky než u vyplácení podílů na výnosech. Opětovně připomínám, že na vyplacení podílu výnosů ze společných částí domů má každý vlastník nárok, pokud není shromážděním vlastníků rozhodnuto jinak, a to bez jakýchkoliv podmínek, tedy není o něj potřebné žádat. Výborem stanovený systém žádání o vyplacení výnosů nemá oporu (opravte mne prosím, pokud nemám pravdu) v legislativě ČR ani v stanovách našeho SVJ nebo usnesení ze shromáždění vlastníků. Osobně mám zájem, i když bych upřednostnil ponechání všech výnosů ve fondu oprav, co však nebylo shromážděním vlastníků odsouhlaseno, o vyplacení podílu na výnosech z pronájmů společných částí domů našeho SVJ. Odmítám však nechat si tyto prostředky dvounásobně zdanit (daň z příjmu + poplatek za ověření podpisů). Nevidím důvod proč odvádět někomu zbytečně poplatky, když nejsou nutné. Asi si říkáte „K čemu tolik povyku kvůli 80 Kč“. Pokud však vycházím z celkového počtu přibližně 341 bytových a nebytových jednotek a z toho plynoucích asi kolem 600 nutných ověření podpisů, při ceně ověření jednoho podpisu 40 Kč (a to nevím zda se za to ověření do pořídit), se jedná cca o 24 tisíc Kč zbytečně vyhozených!!! Neúčelnost takto vynaložených prostředků je patrná i z Vaší argumentace, kde sám uvádíte, že vlastníci se neustále mění a není tedy možné použít tyto žádosti pro další léta. Výborem zvolený postup je byrokratický, nevýhodný pro členy SVJ a platnou legislativou nepodložený. Proto s ním jako člen SVJ zásadně nesouhlasím. Žádám, aby vyplacení výnosů bylo provedeno na základě předání pouhého písemního oznámení o požadovaném způsobu provedení platby (číslo účtu na který má být obnos poukázán), bez nutnosti úředního ověření podpisů všech vlastníků jednotky, tak jak je to i v případě …

reagovat

2 | Bulant | 28.4.2012So4:06

Dobrý den pane Peržel´,

tato pozdní odpovědˇ není z důvodu, že jsem Vám nechtěl odpovědět na dotaz ze dne 23.04.201 (20:37 hod.) Na žádost vlastníků SVJ a také, že od shromáždění vlastníků dne 23.06.2010 nebyla otázka podílu z příjmů na SČD projednávána, připravil výbor na základě dostupných informací podklady pro provedení výplaty finančních prostředků za období 2010 – 2011. Zvolený způsob výplaty finančních prostředků je nutné brát v kontextu za jaké období je výplata prováděna, výplata prostředků nebyla nikdy v tomto společenství realizována a také, že až nyní je provedeno vyúčtování služeb za rok 2010. Problematika výplaty finančních prostředků byla také konzultována v advokátní kanceláři. Na některé otázky, které souvisí s příjmem z pronájmu SČD a výplaty neexistuje jednotný právní výklad. Způsob výplaty fin. prostředků byl také předložen KK k vyjádření. Informace o výplatě finančních prostředků byla přednostně umístěna na webové stránky a až následně jsem dne 20.04.2012 předal formuláře do schránek. Podle mého názoru je vyvoditelné, že příjem žádostí nebude pouze 23.04.2012.( … další termín bude zveřejněn …, Mimo uvedený termín lze žádosti předat… Dále pro informace byla zřízena e-mail. adresa, případně moje tel. číslo je uvedeno na stránkach SVJ. Použití seznamu vlastníků ze dne 18.01.2012 není možné využít. Tento seznam obsahuje pouze vlastníky k datu konání shromáždění a nezohledňuje změny vlastnictví v období 2010–2011 (někteří vlastníci jsou zastoupeni na základě plné moci atd.). Srovnání výdeje přístupových čipů s výplatou finančních prostředků nerozumím. Pokud by jste osobně převzal zodpovědnost a zajištˇoval výplatu finančních prostředků tímto způsobem (pouze na podpis) předpokládám, že někteří vlastníci by mohli tento podpis po určité době zpochybnit a nárok uplatnit opětovně. I ověřování podpisů (mimo úřední) má své náležitosti: ověřovací kniha, ověřovací razítko, pověřená osoba atd. Můžete mi prosím sdělit, kde jsem uvedl, že žádost nepůjde použít pro další roky? Naopak! S ohledem na skutečnost, že výplata podílu z příjmu SČD nebyla nikdy provedena, vlastníci b.j. se v období 2010–2011 výrazně změnili (období po privatizaci), vyúčtování služeb nebylo provedeno v řádném termínu se přistoupilo na žádost s ověřeným podpisem. Žádost lze samozřejmě využít i v dalších letech. Vedlejším „produktem“ bude seznam kontaktů na vlastníky, který může výbor využít např. v případě havárie v instalační šachtě kontaktovat okamžitě vlastníka b.j., kde k závadě došlo. V souvislosti s přípravou podkladů pro výplatu finačních prostředků jsem obdržel 3 návrhy na využití prostředků a 5 návrhů na provedení způsobu výplaty finančních prostředků. Vzhledem k velikosti tohoto společenství nebylo možné zajistit tento proces, který by vyhovoval všem vlastníkům.

S pozdravem L. Bulant

reagovat

3 | Miroslav Peržeľ @ | 29.4.2012Ne12:00

Dobrý den pane Bulant,

není asi nejvhodnější si vyměňovat názory prostřednictvím těchto stránek, ale já jsem se snažil nejdříve s Vámi komunikovat prostřednictvím Vámi uvedené adresy a až po tom, co jste tuto komunikaci přerušil (neodpověděl jste pět dní), jsem přistoupil k této formě. Rozhodně se nemíním zařadit mezi soustavné kritiky výboru kritizující všechno a vždy. Pokusím se reagovat na Váš komentář. Omlouvám se, pokud bylo pochopeno mé konstatování o opožděné distribuci tiskopisů „Žádostí“ v spojitosti s prvním termínem jejich odevzdání jako konstatování jediného možného předání. Ujišťuji Vás, že takto to nebylo myšleno. Chtěl jsem jen upozornit na faktické znemožnění tento první termín využít. S konstatováním, že nejde využít seznam vlastníků k nějakému datu (konkrétně Vámi uváděnému 18.1.2012) , nemohu souhlasit. Nikdy nebudete mít k dispozici seznam vlastníků den po dni, a tak se vždy budete muset opřít o údaje uvedené v nějakém seznamu a jen následně v žádostích (nepředpokládám, že si údaje o vlastnictví budete ověřovat na katastrálním úřadě), čímž riskujete případné soudní spory, jelikož v případě vyplacení neoprávněné osobě riskujete žalobu oprávněné osoby. Od této žaloby Vás neuchrání úředně ověřený podpis (úředně je ověřen jenom podpis a ne pravdivost znění dokumentu), neboť jste neprovedl ověření uvedených údajů. Je pravdou, že jste nikde neuvedl, že by nebylo možné tuto žádost použít pro další roky. To však plyne ze všech Vašich argumentů týkajících se vlastnických změn, kterými podporujete svůj požadavek na ověření podpisů. Ke změnám snad bude přicházet i v dalším období! Tím samozřejmě nezpochybňuji skutečnost, že kontakty „vedlejší produkt“ uvedené na žádosti je možné využívat v budoucnosti pro potřeby SVJ. Ale tyto nepotřebují úřední ověření! Je zajímavé, že ve své argumentaci využíváte mé méně závažné argumenty, které uvádím jen jako podpůrné, ale argument stejného procesu, vracení přeplatků správcovskou firmou, kde nejsou požadovány žádné úředně ověřené podpisy, při čemž se jedná o někdy výrazně větší částky, přehlížíte. Při tom s tímto procesem má správcovská firma dlouholeté zkušenosti a neslyšel jsem, že by čelila nějaké žalobě. Taktéž mi není známo, že by si vedla nějaké knihy ověření podpisů s razítkem. Žádost si ověřuje úřednice pouhou kontrolou podávající osoby v OP. V případě, že se jí nezdá podpis na žádosti (lepší je podepsat ji přímo před ní), vyžádá si opětovné podepsání ve své přítomnosti. Taktéž úplně pomíjíte mou argumentaci v oblasti požadavku na ověřené podpisy všech vlastníků jednotky, co je v rozporu z průběhem fungování shromáždění vlastníků. Je mi jasné, že všem vlastníkům se nemůžete nikdy zavděčit. V tomto případě však mám za to, že kromě výboru a Městské části Praha 10, která má stále značný podíl v našem SVJ a stačí jí jediná ověřená žádost, nevyhovuje zvolený systém nikomu. Podotýkám, že navíc Městská část bude mít z toho další profit, neboť nejbližší ověření dokumentů provádí právě ona. Neberte to prosím osobně, ale mám za to, že v tomto případě výbor nezastupuje zájmy většiny členů SVJ, kteří si ho zvolili.

Ještě jednou přeji hezký den.

Miroslav Peržeľ

reagovat

4 | L. Bulant | 30.4.2012Po0:17

[3] Dobrý den,

s odkazem na požadavek, že pokud Vám nebude vyhověno si vyhrazujete právo zveřejnit naši korespondenci na ofic. stránkach SVJ VRUMO je určitě vhodnější a rychlejší, že tato polemika probíhá přímo zde. Komunikaci jsem nepřerušil, ale neměl jsem dostatek času, abych Vám zaslal odpovědˇ. Tímto se Vám dodatečně omlouvám. Nyní se pokusím odpovědět na Vaše otázky. Dne 23.04.2012 jsem převzal žádosti od 19,6% vlastníků. Seznam vlastníků za období 2010–2011 (s datem změny vlastnictví mám k dispozici). Abych vytvářel seznam kontaktů pro případ havárie a chtěl úředně ověřený podpis, tak takový šílenec skutečně nejsem. Kolonka na kontaktní údaje tam byla pouze z důvodu, abych v případě problému s výplatou měl spojení na uvedenou osobu. Jakým způsobem pracuje současná správcovská firma s finančními prostředky nemohu posoudit. Nejsem její zaměstnanec, výplatu v uplynulém období neprováděla a ani neprovádí. Přípravu zajištˇuje výbor. Osobně mám zkušenost i s jiným SVJ, ale tento model při výplatě zde zatím nemohl být uplatněn. Pro ověření podpisů lze samozřejmě využít veškerá kontaktní místa Czech POINT.

S pozdravem L. Bulant

reagovat

5 | Miroslav Peržeľ @ | 30.4.2012Po15:06

Opětovně přeji hezký den,

jestli , že máte seznam vlastníků za období 2010 – 2011, tak nerozumím Vaším argumentům ze dne 22.4.2012, kde uvádíte v souvislosti s odůvodněním požadavku na ověření podpisů „… výplata se týká 341 bytových a nebytových jednotek + vlastníci b.j.! Za uplynulé roky nebyla výplata prováděna, velké množství byt. jednotek změnilo vlastníka (někdy i několikrát), mnoho vlastníků bydlí mimo Prahu. Osobně nechci, aby někde byly evidovány údaje z OP a pouze kontrola není možná. Dá se předpokládat, že za x měsíců může některý vlastník opět vznést nárok. Nevím, zda by některý člen výboru ověřoval totožnost, osobně bych si nepamatoval osobu za 6 měsíců, člen výboru se může odstěhovat a při případném sporu by byl problém ho dohledat.“

  1. Je jedno kolik krát jednotka změnila vlastníka. Každý vlastník požaduje vyplacení alikvotní částky za dobu svého vlastnictví – dobu vlastnictví máte podle Vašeho příspěvku podloženou písemnou dokumentací, a tedy můžete oprávnění žádosti kontrolovat
  2. Na současném bydlišti vlastníka nezáleží, každý má nárok na výplatu (aby nevznikla další polemika, netvrdím že by jste to někde zpochybnil), i když to může znamenat komplikace s jeho upozorněním na nutnost podat si žádost o vyplacení. Mimochodem co se stane s podíly na výnosech vlastníků, kteří o vyplacení z nějakých důvodů nepožádají, nebo tak jako já odmítnou nést náklady za ověření podpisů?
  3. Co je tak těžké ověřit si totožnost podle OP přímo při osobním převzetí žádosti a vyžádat si podpis před vlastními očima? Pokud se toto provede u všech osobně převzatých žádostí, není si potřeba pamatovat „x měsíců“ každou osobu.
  4. V případě odstěhování se člena výboru není problém požádat ho výborem o novou adresu, případně si ji nechat úředně zjistit.

Co se týká Vaší věty „Abych vytvářel seznam kontaktů pro případ havárie a chtěl úředně ověřený podpis, tak takový šílenec skutečně nejsem.“, nic takového jsem nikde neuvedl. Naopak konstatoval jsem pouze, že „… samozřejmě nezpochybňuji skutečnost, že kontakty „vedlejší produkt“ uvedené na žádosti je možné využívat v budoucnosti pro potřeby SVJ. Ale tyto nepotřebují úřední ověření!“ To vše v širším kontextu. Tak prosím nevytrhujte jednotlivé myšlenky tak, aby dávaly jiný, Vám vyhovující význam. Nevím, jak dlouho bydlíte na současné adrese, já jen nějakých 16 let. Za tu dobu se vystřídaly, pokud si pamatuji, dvě správcovské firmy. To ale není důležité. Současná správcovská firma, ještě v době kdy domy patřily městu, prováděla vyúčtování služeb pravidelně a pokud jste ho zažil, měl by jste férově přiznat, že systém vyplácení přeplatků byl takový, jak ho popisuji. Na to nemusíte být jejich zaměstnancem. Pokud se týče ověřování podpisů, nikde jsem netvrdil, že není možné jinde než u Městské části Praha 10. Upozornil jsem jen, že toto místo je nejblíže a proto bude pravděpodobně nejvíce z požadavku profitovat. Mám za to, že je oprávněné jej požadovat u žádostí doručených poštou, nikoli u osobního předání. Ještě závěrem, nevšiml jsem si, že by jste se vyjádřil k mému tvrzení, které je v protikladu s Vaším a to že současné žádosti nebude možné použít pro příští roky (z Vašeho příspěvku ze dne 28.4.2012 „Žádost lze samozřejmě využít i v dalších letech.“) Podotýkám, že to není možné již z toho důvodu, že je na ní uvedeno: „Žádost vlastníka ….. za rok 2010 – 2011.“ Tedy každý rok nová žádost a nové ověření? Tedy pokud to nebylo myšleno tak, že formulář žádosti po menší úpravě je možné použít. To je skutečně dokonalý systém! Přesně ve stylu známé klasické pohádky „Ševče máš zaplaceny daně? A na příští a přespříští rok?“

S pozdravem Miroslav Peržeľ

reagovat

6 | Straková @ | 7.5.2012Po19:24

Příjem z pronájmu

Dobrý den, přečetla jsem si víše uvedené od pana Petrželi a chci přidat své postřehy, při výplatě za přeplatky, tuším v předminulém roce stačil osobní kontakt s OP a smlouvou, proto nechápu proč si dělat zbytečné problémy. Jsme součást SVJ a ze zákona není nutné nechávat si úředně ověřovat tyto záležitosti. Proto znovu apleluji na výbor a pokud někdo příjde osobně s OP a dekretem, nevydím důvod, proč neuznat nárok na výplatu za přeplatky. Straková

reagovat

7 | J. Malinovský | 18.2.2013Po19:21

Tak zjišťuji, že ač už to zde bylo panu Bulantovi podrobně a srozumitelně vysvětleno, tak i přesto po mně letos jako po novém vlastníkovi bytové jednotky opět úřední ověření podpisu požadoval. To to jsem mu tu žádost byl předat nejprve osobně před schůzí Výboru.

Jelikož odjíždím na nějaký čas mimo republiku a nemám čas to řešit, raději jsem tomu nemyslnému požadavku ustoupil a dal jsem mu to i s legalizací podpisu dnes do schránky.

Přijde mi smutné, že výše uvedená praxe stále pokračuje.

reagovat

8 | Hrubá | 18.12.2013St23:53

Noční práce na střeše Moskevské

Dobrý večer,

dovoluji si upozornit, že dnes zhruba od 23:00 hod (dosud) je velký hluk na Moskevské 1464 v 17. patře (a na střeše). S manželem jsme před 15 minutami zjistili, že pracovníci T-mobile stěhují velké a těžké náhradní baterie na střechu.

Žádám proto, zda by mohlo být ověřeno, že manipulací s těmito bateriemi nebyl poškozen plášť střechy (aby nezatékalo do bytů), a zároveň, zda by tento nájemce (T-mobil) mohl provádět uvedené práce mimo noční klid.

Předem děkuji
Hrubá

reagovat

9 | v.zasadil | 19.12.2013Čt1:11

[8] Hrubá: Po Vašem upozornění z 23.53 hod jsem byl v 0.12 hod na střeše Moskevské a práce jsem po těžké hádce do 06.00 zastavil. Ani nevím, kolik jsem prý porušil zákonů a kdo všechno na mně podá trestní oznámení. Těch baterií je celkem asi dvě tuny a mění se jednou za 10 let. Střechu necháme zkontrolovat.
Přeji Vám klidný zbytek noci.

reagovat

10 | Hrubá | 19.12.2013Čt19:58

[9] v.zasadil:
Dobrý den,

děkuji mnohokrát za Váš zásah. Práce opravdu obnovili ráno v 6:00 hodin.

Nevím, jak zní naše smlouva s T-mobile, ale domnívám se, že jako vlastník nemovitosti má naše SVJ minimálně právo být o takových pracích předem informováno tak, aby mohla být informace o zvýšeném hluku v nočních hodinách předána všem obyvatelům domu. Společnost T-mobile by si měla uvědomit, že je pouhým nájemcem a nemohou si na našich střechách dělat co a kdy chtějí bez toho, aby s tím s dostatečným předstihem seznámili výbor SVJ.

S pozdravem a díky
Pavla Hrubá

P.S. Ještě poznámka k řešení velmi nepříjemné hlučnosti výtahu 95811 (pravděpodobně pnutí tažných lan). I přesto, že jste objednal zásah na 18.12., tak dnes ráno se situace nezlepšila a jízda tímto výtahem směrem dolu v člověku budí obavy o bezpečnost. Předem děkuji za zajištění nápravy s firmou OTIS.

reagovat

11 | v.zasadil | 19.12.2013Čt22:51

[10] Hrubá: Dobrý den,
pokud jde o pohyb na střeše, není to ani tak věc smlouvy jako komunikace, slušnosti a organizace práce.
Pokud jde o výtahy, opravdu OTIS nastoupil o něco později než slíbili, ale zdůvodnili to tak, že měli případy s vyšší prioritou, tzn. výtahy, které nejezdily, zatímco náš problém je jen akustická kosmetika, výtah jezdí a v žádném případě není nebezpečný. To lze přijmout.
Stav je v této chvíli takový že výtah 95 812 byl ošetřen a jezdí jako po másle, na 911 se lana ozývají – objednal jsem to na zítra (nebudou-li problémy vyšší prioriry).
Kontrolováno na místě dnes ve 22.30

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.