Refundace nákladů na individuální výměnu oken

S ohledem na to, že přicházejí opakované dotazy vlastníků na refundaci nákladů na dříve provedené výměny oken, odpovídáme zde všem zájemcům o tento problém:

a) Zásadní rozhodnutí přijalo shromáždění vlastníků do zápisu přílohou č.8.:

Příloha č. 8

K zápisu ze schůze shromáždění, konané dne 6.6.2013

Pravidla refundace nákladů na výměnu oken

po dokončení úkolu Plánu oprav „Výměna oken“ těm vlastníkům, kteří provedli výměnu oken ve své jednotce za plastová samostatně a na své náklady dříve, bude z dlouhodobých záloh SVJ vyplacena refundace jimi vynaložených nákladů, a to:

  • ne výše, než odpovídá nákladům, vynaloženým SVJ na výměnu obdobné sestavy oken v rámci plnění daného úkolu Plánu oprav
  • ne výše, než odpovídá nákladům skutečně vlastníkem vynaloženým, pokud tyto byly nižší než náklady SVJ na výměnu obdobné sestavy oken v rámci plnění daného úkolu Plánu oprav.

b) Prováděcí pokyny

pro realizaci výše uvedeného rozhodnutí budou předmětem rozhodnutí shromáždění 5.6.2014.

Další postup

včetně vyčíslení výše refundace a její výplaty bude realizován podle schválených prováděcích pokynů po shromáždění

Komentáře

1 | Hrubá | 29.1.2014St21:22

Dobrý den,
v souvislosti s výše uvedeným prosím o upřesnění:

  1. Dokdy mají jednotliví vlastníci, kteří již dříve vyměnili původní okna za nová plastová, předložit výboru SVJ doklady o této výměně a jaké doklady by to měly být tak, aby měl výbor včast dostatečné podklady.
  2. Nebudou-li mít vlastníci k dispozici požadované doklady, jakým způsobem bude ověřeno, že okna v jejich bytové jednotce byla vyměněna? (Prohlídka na místě provedená členy výboru a sepsání protokolu?).
  3. Předpokládám správně, že i ti vlastníci, kteří vyměnili původní okna za nová tzv. euro-okna (tj. dřevěná, nikoliv plastová) budou mít nárok na stejnou refundaci?

S pozdravem a díky
Hrubá

reagovat

2 | v.zasadil | 30.1.2014Čt8:50

Dobrý den paní inženýrko,
na Vaše otázky ad a,b nemohu dnes odpovědět jinak, než jak je uvedeno v mém příspěvku výše.
Prováděcí pokyny budou předloženy ke schválení shromáždění v r.2014 a uplatněny mohou být až po tomto shromáždění.
Ad c odkazuji na výše uvedenou citaci přílohy č.8 zápisu ze schůze shromáždění v r.2013 – hovoří se tam pouze o dřívější výměně oken za plastová, nikoli za dřevěná euro okna.

reagovat

3 | Ing. Petr Šimůnek @ | 4.2.2014Út10:26

Re: Dřevěná okna

Dobrý den pane Zasadile,

jako jeden v vlastníků, který v minulosti provedl výměnu oken – v mém případě za dřevěná – musím reagovat na Vaši odpověď Ing. Hrubé:

  1. Sice do jisté míry chápu Vaši snahu rigidně trvat na přesném znění příslušné přílohy zápisu – ale skutečně si myslíte, že shromáždění „po pečlivé úvaze dospělo k rozhodnutí, že nárok na refundaci bude možno uplatnit pouze oken plastových“?
  2. Není použitý materiál z hlediska účelu výměny oken naprosto nepodstatný?
  3. „Spravedlivost“ refundované částky bude přeci zaručena uplatněním klauzule …ne výše, než odpovídá nákladům, vynaloženým SVJ na výměnu obdobné sestavy oken v rámci plnění daného úkolu Plánu oprav…

Děkuji – i jménem ostatních, kteří předpokládají ochotu uplatnit
rozumnou míru flexibility.

Petr Šimůnek

reagovat

4 | v.zasadil | 4.2.2014Út22:36

[3] Ing. Petr Šimůnek: Pane inženýre, to opravdu může rozhodnout jenom shromáždění. Není to kompetence výboru.

reagovat

5 | Petr Šimůnek | 4.2.2014Út22:52

Pane Zasadile,

teď už máte samozřejmě z formálního hlediska pravdu, takže mi dovolte jen malou úvahu:
Myslíte si, že kdyby první věta přílohy č. 8 zápisu z 6. června 2013 zněla:
…po dokončení úkolu Plánu oprav ,,Výměna oken" těm vlastníkům, kteří provedli výměnu oken ve své jednotce samostatně a na své náklady dříve, bude z dlouhodobých záloh SVJ vyplacena refundace jimi vynaložených nákladů…
tj. bez slovíčka „plastových“, tak by shromáždění rozhodlo jinak?

Nebyla tak trochu příčinou dnešního stavu přehnaná specifikace předmětu výměny v zápisu bez respektování možných variant?

Děkuji, Petr Šimůnek

reagovat

6 | v.zasadil | 4.2.2014Út23:51

[5] Petr Šimůnek: Pane inženýre, tento problém nemůže být vyřešen polemikou mezi námi dvěma. Ani jeden z nás k tomu není kompetentní.

Tato problematika a návrh textu přílohy č.8 se projednávaly velmi podrobně na všech domovních schůzích v r.2013. S euro okny zde nikdo nevystoupil a tak byl text přílohy č.8 v konsensu všech zúčastněných předložen ke schválení shromáždění a výsledně schválen.

Z toho vyplývá, že ustanovení přílohy č.8 může změnit nebo doplnit opět shromáždění vlastníků 5.6.2014. Dopo­ručuji příslušný návrh s odůvodněním podat výboru do zahájení domovních schůzí, aby mohl být posouzen a projednán s vlastníky ještě před shromážděním.

reagovat

7 | Petr Šimůnek | 5.2.2014St12:16

[6] v.zasadil: Dobrý den, takže na této úrovni naposledy:

Doufal jsem, že budete ochoten zvážit mé otázky týkající se úzké specifikace předmětu výměny v příloze 8, která vedla k současnému stavu… a byla naprosto neopodstatněná.
Tento fakt bych považoval za dostatečné odůvodnění pro návrh úpravy znění přílohy 8, o kterém hovoříte?
Vaše argumentace o konsensu všech zúčastněných je sice formálně správná, ale těžko kdo mohl předpokládat tak rigorózní přístup k interpretaci…
P.S.: Moje dotazy v žádném případě nepovažuji za „polemiku mezi námi dvěma“ – k tomu přeci tento web neslouží.

Hezký den

reagovat

8 | v.zasadil | 6.2.2014Čt19:55

[7] Petr Šimůnek: Souhlasím s Vámi, že asi nebudeme polemizovat o tom, jak vypadá dotaz a jak vypadá polemika.
Cesta může vést postupem dle doporučení, které jsem Vám dal v odpovědi č.6.
Protože někdo výsledně v rámci refundací peníze vyplatí, a nebudou to malé peníze, musí k tomu mít opravdu rigorozní podklady. Nikdo nemá totiž zájem nechat se na těchto stránkách skandalizovat nebo dokonce vláčet po soudech pro podezření z pochybné výplaty peněz z prostředků SVJ. Věřte, že vím, o čem mluvím

reagovat

9 | Hořejší | 6.3.2014Čt16:18

Dobrý den,

také se připojím s dotazem a prosím o jeho zodpovězení. Pokud bylo na shromáždění v r.2013 schváleno, že budou prostředky vlastníkům, kteří si okna vyměnili z vlastních zdrojů, refundovány, potom by mě zajímalo, proč o metodice (či prováděcích pokynech) a dalším postupu musí opět hlasovat shromáždění. Výbor (tento i předchozí), i již proběhlá shromázdění se vyjádřili jasně a ti, kteří si okna nechali vyměnit konali v dobré víře, že v případě, že budou ostatní okna v domech měněna na náklady společenství, budou jim osobní vynaložené prostředky refundovány tak, aby nehradili výměnu oken v podstatě dvakrát. Také se totiž může stát, že se společenství vyjádří k refundacím negativně (třeba s ohledem k částce) a co potom? Doufejme, že se tak nestane, ale vytváříte zbytečné riziko ztracených nákladů (a nervů). Stanovení postupu pro vlastníky, kteří o refundaci žádají, je, dle mého, plně v kompetenci Výboru.
Proto by mě zajímalo, proč navrhujete tento postup?
Děkuji, Hořejší

reagovat

10 | v.zasadil | 6.3.2014Čt21:45

[9] Hořejší: Paní Hořejší, z toho, co schválilo shromáždění v r.2013, mimochodem na návrh výboru, nechce výbor nic brát zpátky, nebo snad komplikovat a dotčené vlastníky znejisťovat.

Avšak zásady, které již byly schváleny, je třeba nyní dovést do podrobnější prováděcí směrnice, na jejímž základě budou nároky vlastníků zdokumentovány a vypořádány tak, aby všechno bylo jasné, nepochybné a odpovídalo vůli potřebné většiny vlastníků.

Jde o velké peníze a je to nutné pro zamezení křivd, budoucích sporů, anebo osobního podezírání a osočování.

V neposlední řadě je třeba posoudit a zahrnout i další, dosud neznámé skutečnosti, např. požadavky těch vlastníků, kteří si vyměnili původní okna za dřevěná euro okna, což v zásadách, schválených v roce 2013 zahrnuto není

reagovat

11 | Hořejší | 10.3.2014Po12:22

[10] v.zasadil: Pane Zasadile, pak je motivace Výboru nechat schválit Shromážděním totéž bez konkrétního vyčíslení zvláštní. Částka, schválená předběžně na výměnu oken, je stále stejná. Oken v domech je stále stejně, specifikace a částka za danou sestavu oken byla určena ve chvíli, kdy byla Výborem vybrána konkrétní nabídka zhotovitele a refundace pouze doplní cenu do výše, kdy bylo počítáno s výměnou všech oken. Ta částka již může být pouze nižší. Konkrétní vyčíslení pro Shromáždění stejně nebude připraveno, protože podklady od vlastníků s vyměněnými okny chcete předkládat až po jeho konání..
Navíc Výbor (ani cestou Shromáždění), nepředložil žádnou specifikaci co do ceny, materiálu, rozměrů, kvality, vyzdívky apod. pro ty vlastníky, kteří si měnili okna dříve. Jediným požadavkem bylo „zachovat původní vzhled“. Takže Vámi zmíněné „dosud neznámé skutečnosti“ vycházeli pouze z předpokladu.
Znovu si proto dovolím upozornit, že vzniká obrovské riziko, že při opětovném schvalování téhož Shromáždění neschválí refundace jako celek. Prosím proto Vás i ostatní členy Výboru, abyste přehodnotili postup týkající se refundací.

reagovat

12 | v.zasadil | 10.3.2014Po19:24

[11] Hořejší: Paní Hořejší, neumím odpovědět lépe, než jsem již odpověděl. Jenom dodám, se se nebude schvalovat znovu to, co už schváleno bylo, to prostě platí. Ke schválení bude předložena prováděcí směrnice, podle které bude již schválené rozhodnutí provedeno. Žádné záludnosti nebo nebezpečí pro kohokoli z vlastníků v tom nevidím.

reagovat

13 | Hrubá | 12.3.2014St23:12

Dobrý den,

naprosto chápu obavy paní Hořejší a souhlasím s tím, že snad není žádný důvod, proč by další Shromáždění vlastníků mělo schvalovat jakoukoliv prováděcí směrnici, když pravidla pro refundaci nákladů vlastníkům, kteří si okna vyměnili na vlastní náklady, byla již schválena minulým Shromážděním.

V případě, že výbor zjistil, že někteří vlastníci vyměnili původní okna za tzv. euro-okna, tj. dřevěná a nikoliv plastová, tak určitě není problém, aby byl schválen dodatek k původnímu usnesení Shromáždění – a v tom smyslu, že pokud tato okna splňují obdobné parametry jako okna plastová, tak mají taktéž nárok na refundaci jako vlastníci, kteří vyměnili původní okna za plastová na vlastní náklady. Naopak euro-okna naopak bývají zpravidla kvalitnější a dražší než okna plastová, tak není důvod, proč takovým vlastníkům neuhradit vynaložené prostředky v částce odpovídající „standardu“ za výměnu oken v bytové jednotce stejných parametrů.

S tím tedy souvisí několik mých následujících dotazů, na které jsem dosud nikde nenašla odpověď:

1. Jaké jsou „standardní“ ceny (resp. ceny „vítězné“ firmy, která provádí realizaci) za výměnu plastových oken v jednotlivých typech bytových jednotek?

Žádám o zveřejnění konkrétních částek za „standard“ v členění dle jednotlivých typů bytových jednotek!

2. Jaké kvórum při Shromáždění vlastníků považuje výbor za nezbytné pro schválení tzv. „prováděcí směrnice“?

3. Jak bude postupováno, pokud Shromáždění vlastníků tuto „prováděcí směrnici“ neschválí?

Bude to snad znamenat, že ti vlastníci, kteří si vyměnili okna na vlastní náklady, nedostanou žádnou náhradu nebo budou muset čekat do dalšího Shromáždění, kdy bude předložena směrnice jiná nebo stanoveno jiné kvórum pro její schválení?

S pozdravem a díky za odpovědi
Hrubá

reagovat

14 | Lenka Stoličková @ | 24.3.2014Po21:42

Dobrý večer, pane Zasadile,

připojuji se k dotazu paní Hrubé a prosím minimálně o odpověď na dotaz:

1. Jaké jsou „standardní“ ceny (resp. ceny „vítězné“ firmy, která provádí realizaci) za výměnu plastových oken v jednotlivých typech bytových jednotek?

Předpokládám, že výše konkrétních částek za „standard“ v členění dle jednotlivých typů bytových jednotek je známa a že není tajná.

Děkuji Vám předem za brzkou odpověď, s pozdravem

Lenka Stoličková

reagovat

15 | Hokr | 3.4.2014Čt17:23

Reklamace nákladů na topení

Dobrý den
Chtěl bych požádat v souvislosti s body 4.7. zápisů č.10 a 11. o podrobnější informaci ohledně reklamace „vyúčtování nákladů na topení „ za r.2012 a 2013.
Děkuji
S pozdravem
L.Hokr

reagovat

16 | zasadil | 6.4.2014Ne15:13

Hokr: Žádat si můžeš o co chceš, ale to nezmění nic na skutečnosti, že jsi jen ....

reagovat

17 | v.zasadil | 6.4.2014Ne17:08

[16] v.zasadil: je to bohužel už podruhé, co někdo neoprávněně použil moje jmého a v podobném stylu odpověděl před časem paní Hokrové a dnes i panu Hokrovi. Nejsem autorem příspěvku č.16, který se vymyká etice těchto stránek a jako takový bude v co nejkratší době odstraněn.

reagovat

18 | Vita | 7.4.2014Po8:20

Komentář č.16 byl pro urážlivé výroky zkrácen.

Admin

reagovat

19 | Hokrova @ | 7.4.2014Po13:28

Dobry den,

pokud si nekdo leci svoje komplexy timto zpusobem, tak mi je ho opravdu moc lito.Je to chudak. Ale je to take vandal a kriminalnik, protoze nam zpusobil skodu na majetku.
Timto bych pozadala administratora o opatreni, aby prispevky, ktere budou anonymni, byly automaticky vymazany.
Musi to byt opravdu ubozak, kdyz se nedokaze podepsat a stydi se za sve jmeno.
Vsem hezky den
Hokrova

reagovat

20 | Hrubá | 12.5.2014Po13:53

Refundace nákladů na výměnu oken

Dobrý den, děkuji za zveřejnění návrhu prováděcí směnice na refundaci nákladů na výměnu oken.

K bodu 2b): Předpokládám správně, že bude dostačující, pokud vlastník doloží výpis z katastru nemovitostí, který lze vygenerovat z webových stránek katastru?

A ještě pár krátkých dotazů:

  1. Bude i nějaký požadavek na maximální stáří oken? Např. nejsem si jistá, zda náhodou u některých bytových jednotek neprovedla výměnu oken na své náklady Městská část Praha 10 ještě v době, kdy byla vlastníkem, a tudíž sám vlastník do této výměny neinvestoval…, tj. jak bude prokázáno, že vlastník provedl výměnu samostatně a na své náklady?
  2. A co když je nyní vlastníkem už jiná osoba než ta, která výměnu prováděla a hradila? Taková osoba by přeci podle mého názoru neměla mít nárok na refundaci…nebo ano?

Předem moc děkuji za upřesnění výše uvedených bodů.
Hrubá

reagovat

21 | Hořejší | 12.5.2014Po14:41

[20] Hrubá: Dobrý den,

původně bylo řečeno, že pro refundaci bude podmínkou předložit fakturu, aby se tím předešlo i možnému proplacení nákladů nad vlastníkem reálně vynaložené a mj. nepříslušnému vlastníkovi (tzn. v případě, že výměnu provedl předešlý vlastník), s možnou výjimkou např. při ztrátě faktury (pokud lze doložit jinak). Bude to tedy podmínkou i nyní, nebo stačí mé prohlášení?
U výpisu z katastru předpokládám potvrzený výpis, nikoliv z internetu, neboť ten nemá právní relavanci.

reagovat

22 | Vladimír Zasadil | 12.5.2014Po15:05

[20] Hrubá: Dordý den,
k bodu 2b) – podle mého názoru to stačí, ale musí to být většinový názor výboru. Upřesníme to později.

ad 1) to je dobrý dotaz. Nemyslím si, že by tady někdy městská část měnila nějaká okna, ale prověříme to dotazem.

ad2) Při prodeji a koupi se fond oprav, resp. příspěvek vlastníka na dlouhodobé zálohy SVJ nevypořádávají. Nárok má tedy ten vlastník, který je ke dni podání žádosti o refundaci vlastníkem dané jednotky.

reagovat

23 | Vladimír Zasadil | 12.5.2014Po15:15

[21] Hořejší: Dobrý den,
směrnice pro přiznámí a výplatu refundací, která bude předložena shromáždění ke schválení tento problém zjednodušuje s tím, že doklad o výši nákladů od vlastníka – žadatele již nepožaduje. Je to proto, že pokud náklady vlastníka by byly nižší, než náklady SVJ, pak může prohlásit, že doklady ztratil a domůže se refundace na úrovni nákladů SVJ.

reagovat

24 | Hrubá | 12.5.2014Po16:21

[22] Vladimír Zasadil: Dobrý den, pane inženýre, děkuji za Vaše odpovědi.

Nicméně dotaz druhý navazuje na ten první…a bohužel nemůžu ve výše popsaném najít, jak bude vlastník prokazovat, že je to právě on, „který provedl výměnu oken ve své jednotce samostatně a na své náklady…“ – toto je znění, které vyplývá ze schválení Shromážděním i z návrhu prováděcí směrnice a považuji ho za zcela správné. (A nikoliv, že nárok má vlastník, který je ke dni podání žádosti o refundaci vlastníkem dané jednotky, jak jste nyní uvedl).

Podle mého názoru by toto měl být vlastník opravdu prokázat a pokud to tak nebude, neměla by být refundace u něj pravděpodobně schválena.

Chápu, že to může být obtížné, pokud již někdo nemá doklady o provedené výměně, ale takové případy se dají vyřešit právě obhlídkou na místě ze strany výboru, dokladem, kdy došlo k výměně oken (např. od firmy, která výměnu prováděla) a ověřením, zda byla ona osoba vlastníkem i v době výměny.

Rozumím, že to může být pro vlastníka komplikované, ale pokud žádá o nemalé finanční prostředky z peněz SVJ, měl by být schopen doložit, že je uhradil právě on, aby nemohlo dojít k podezření na bezdůvodné obohacení…

Věřím, že právě tato úskalí návrhu směrnice se podaří dořešit ještě před blížícím se Shromážděním.

S pozdravem
Hrubá

reagovat

25 | Pepa | 12.5.2014Po16:51

[24] Hrubá: Bývalý vlastník si zcela určitě započítal cenu oken, to by udělal každý, takže co tady řešíte ? :-)

reagovat

26 | Hrubá | 12.5.2014Po19:25

[25] Pepa: Dobrý den, v tom asi máte pravdu, takže už to neřeším:-)

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.