ZAHÁJENÍ STAVEB

2. etapa opravy pochozích teras

Již byla zahájena 2. etapa opravy pochozích teras, což znamená dokončení opravy zbytku vodorovné plochy a atik mezi domy 1461, 1462, 1463, 1464 (nad průjezdem).
Termín dokončení do 31.5.2015.
Kontrolní dny jsou zpravidla každou středu od 14:00 h v kanceláři výboru SVJ.

Výměna oken na hlavních schodištím 1463 a 1464

V březnu bude zahájena výměna oken na hlavních schodištím 1463 a 1464.
Termín dokončení 30.4.2015.
Výběrové řízení zde zatím není uzavřeno.

__________________________________________________________________________

Obě akce budou znamenat velkou koncentraci stavebních akcí od února do dubna 2015 a s tím spojené omezení pohybu osob na terase. Žádáme obyvatele našich domů o porozumění a respektování označení staveniště, na které nelze v zájmu bezpečnosti vstupovat.

Kontrolní dny jsou opět pro vlastníky jednotek přístupné, vlastníci zde mohou dostat odpovědi na případné otázky a přednést své připomínky k průběhu prací. Průběžná informace o průběhu staveb bude uváděna v zápisech ze schůzí výboru.

Komentáře

1 | Martin Spacek @ | 14.2.2015So11:35

ANKETA 2015

Dobrý den,
chtěl bych reagovat na anketu, kterou jsme nedávno dostali do schránek. V otázce číslo 2 se dotazujete na rozsah oprav, nicméně neuvádíte žádný odhad ceny za jednotlivé položky. Jak uvádíte v úvodu ankety, na opravy je pro tento rok určeno 8 mil. Kč. K tomu, abychom mohli trochu zodpovědně posoudit, zda a jakým způsobem postupovat při opravách a za co přesně zmíněné prostředky utratit je nutné znát odhady nákladů za jednotlivé části nebo varianty.

Proto vás žádám o doplnění těchto informací k anketě a o jejich zveřejnění nejen na tomto webu, tak aby si všichni měli možnost uvědomit si dopad svých odpovědí. Odpovědi získané na základě ankety založené na neúplných informacích bych si osobně nedovolil pokládat za hodnotné a jakýmkoliv způsobem použitelné při takto zodpovědném rozhodování. Jde mi zejména o otázku 2 c) týkající se výměny, nebo opravy dveří. Samozřejmě, že by bylo pěkné mít nové dveře, ale co to bude stát v porovnání s jejich opravou?

Předem velice děkuji za reakci.
Martin Špaček, Uzbecká

reagovat

2 | v.zasadil @ | 14.2.2015So14:18

Anketa 2015

[1] Martin Spacek: Dobrý den pane Špačku,

každoročně otevíráme jarní anketu, ve které žádáme vlastníky o jejich názory na aktuální témata. Tentokrát na opravy interiérů našich domů.

Ptáme se v anketě na to, v jakém rozsahu by si vlastníci přáli interiéry opravit a zda předpoklady k tomu, abychom mohli k opravě interiérů přistoupit, považují za dostatečné.. Částka 8 mil. Kč je tam připomenuta jako rámec, který schválilo shromáždění vlastníků v Plánu oprav pro tento účel.

Názory a přání vlastníků jsou pro nás primárním východiskem. To pak doplníme závaznými pokyny, plynoucími např. z požárně bezpečnostního řešení, dalšími odbornými názory, referencemi, odhady a nabídkami. Zajištění a syntéza všech podkladů s uvážením možností financování – to je práce výboru, která vyústí ve formulaci rozsahu a podmínek budoucí zakázky, která se promítne do zadávacího listu budoucího VŘ na dodavatele zakázky. Ten výsledně zveřejníme.

Postačí nám tedy, pokud nám na anketním lístku sdělíte své osobní názory a přání, se kterými budeme moci dále pracovat.

reagovat

3 | Martin Spacek @ | 14.2.2015So15:36

ANKETA 2015

[2] v.zasadil: Vážený pane Zasadile,
velice děkuji za rychlou reakci.

S tím, co říkáte nemám vcelku žádný problém. Přesto si myslím, že orientační odhad nákladů na zmíněné položky je důležitým podkladem, k tomu abychom mohli smyslupně vyjádřit svůj názor. Je pěkné sestavit seznam „přání“, ale ten by měl být sestavený s vědomím dopadu na rozpočet.

Osobně nemám příliš dobrou představu, jak se například bude lišit cena opravy dveří na chodbách narozdíl od ceny za jejich kompletní výměnu a to nemluvím o následné životnosti. Nebo jak toto přání ovlivní výsledný seznam prací nebo jejich rozsah. Asi se dá předpokládat, že bychom všichni chtěli dům v nejlepším možném stavu, ale je nutné brát v potaz naše finanční možnosti.

Pokud tyto informace nejsou aktuálně k dispozici, navrhoval bych opětovné zadání ankety, až bude více informací.

Děkuji.
Špaček

reagovat

4 | L.Hokr | 18.2.2015St17:16

Anketa

Dovoluji si přidat k probíhající anketě pár svých poznámek.
K 1.otázce
Peníze na opravy a rekonstrukce mohou být vybírány od vlastníků „výhradně a jen“ na základě přesně popsaného a s časovým určením schváleného účelu jejich využití, nikoliv naopak. Říká se tomu Plán oprav. Postup je popsán mj. i v soudních rozhodnutích. Podmiňovat financování oprav stanovováním jakýchsi dalších podmínek (nazývaných třeba „předpoklady“) či nedej bože je ještě rozšiřovat, je v rozporu s fungováním SVJ, Stanovami i zdravým rozumem. Kdo o tom bude rozhodovat, ti, co zaškrtnou „ano“, nebo ne, nebo ti, co rozšíří „předpoklady „ještě o další absurdnosti?
Nedokáži si představit, že v domě se 120 byty, budou vlastníci „smět mít“ opravené nebo rekonstruované společné prostory za své peníze jen na základě jakéhosi „předpokladu“ (přesněji řečeno záruky), že např. někdo jiný , koho ani neznají, nebude svévolně ničit společný majetek, nebude rekonstruovat svůj byt, stěhovat se či měnit nábytek, protože hrozí, že by třeba mohl poškodit nebo ušpinit chodby.
O technologických opatřeních předcházejících rekonstrukcím, by měli dle mého rozhodovat především odborníci., nikoli „anketáři“. Proto se domnívám , že v anketě schází možnost jediné smysluplné odpovědi „NEVÍM“

K 2.otázce
Různé realizace mají různé náklady, což v anketě obsaženo není. Např. v domě Uzbecká, kde bydlím nebyly tímto výborem realizovány ani zdaleka všechny plánované a schválené investice PO, ačkoli jeho obyvatelé mj. výhradně nesou náklady na provoz SVJ.
A obávám se, že za okolností, kdy byla např. v některých jiných domech pořizována nejdražší luxusní balkonová skla a „nezbytné „ věšáky na prádlo, nabízet těm ostatním opravu starých dveří způsobem ano-ne , mi přijde poněkud nedůstojné.

S pozdravem
L.Hokr

reagovat

5 | v.zasadil | 18.2.2015St19:36

[4] L.Hokr: Dobrý večer pane Hokře,

  1. Nemusíte výbor učit, čemu se říká plán oprav. Víme to skoro tak dobře, jako Vy. K realizaci daného úkolu plánu oprav bychom chtěli dospět ve druhém pololetí 2015 a nyní ji začínáme připravovat. Dotýká se prostředí, které nás v domech bezprostředně obklopuje a tedy každého z nás i bezprostředně zajímá – možná víc, než jiné úkoly. Proto jsme požádali vlastníky o jejich názor, zda připravenost nejen domu, ale i jeho obyvatel je dostatečná k tomu, aby dílo nebylo vzápětí poničeno. Pohybujeme se samozřejmě v rovině názoru a pravděpodobnosti a od nikoho nežádáme, aby svá vyjádření jakkoli zdůvodňoval nebo garantoval. Je to ale určité vodítko k našim rozhodnutím a budoucímu postupu. Když se podíváte na nově opravené terasy, možná připustíte, že taková starost je na místě. A protože je před námi shromáždění, můžeme ještě přijmout nějaká další opatření, bude-li to třeba. Zatím s odpovědí neměl nikdo problém – nicméně chcete.li napsat NEVÍM – klidně to napište. Je to také názor a my za něj budeme rádi
  2. Chce to alespoň trochu velkorysosti a sounáležitosti se sousedy.

Každý z našich domů dostává, co potřebuje a co jsme všichni v Plánu oprav odsouhlasili. Uzbecká není nijak zkrácena. Oprava lodžií na Vršovické byla dána do Plánu oprav dávno před působností tohoto výboru – my jsme tento úkol jen splnili.Možná i Vám by mohlo vadit, že zatímco na Uzb a Mo jsme měli „luxusní“ dlaždice, na Vr dlouhá léta sousedé běhali po holém betonu s velmi nevábným povrchem. A o co opíráte tvrzení o luxusních sklech, to opravdu nevím. Ale i kdyby byla luxusní – Vy byste je sousedům nepřál?
A pokud jste toho názoru, že dveře by měly být vyměněny za nové, klidně to napište a nikdo se nebude zlobit Vždyť od toho ta anketa je.

reagovat

6 | v.zasadil | 22.2.2015Ne14:56

STAVBY POKRAČUJÍ

  1. Oprava terasy pokračuje díky dobrému počasí a práci o víkendech v předstihu. Je předpoklad, že bude hotova již 30.4. Děkujeme za porozumění, trpělivost a respektování omezení pohybu na terase. Kontaktní osoby pro vlastníky jsou členové výboru a KK Ing.arch. Železný, pí Lukášová, V.Zasadil. Kontrolní dny, přístupné vlastníkům, jsou každou středu, nyní od 10.00.
  2. Bylo dokončeno VŘ zakázky na výměnu oken na hlavních schodištích Uzbecké a Moskevské. Dodavatelem bude PKS a.s. (tatáž firma, která prováděla výměnu plastových oken v bytech). SOD je před podpisem. Nyní probíhá TPV ve firmě. Práce na staveništi začnou stavbou lešení v dubnu. Dokončení do 31.5.2015. Cena díla 4,6 mil.Kč včetně DPH.

Další nformace o průběhu staveb jsou v zápisech ze schůzí výboru

reagovat

7 | L.Hokr | 22.2.2015Ne20:27

[7] v.zasadil: VÁŽENÍ VLASTNÍCI
DNE 22. 2. 2015 (13.43 HOD) JSEM SE STAL OBĚTÍ KYBERŠIKANY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, KDY DOSUD NEZNÁMÝ ČLOVĚK UVEŘEJNIL POD MÝM JMÉNEM (A POŘADOVÝM ČÍSLEM 6) ODKAZ NA VELMI OPLZLÉ STRÁNKY, S CÍLEM POŠKODIT ČEST, DŮSTOJNOST A VÁŽNOST MOJÍ OSOBY A ČLENŮ MOJÍ RODINY.
ŽÁDÁM TÍMTO ADMINISTRÁTORA STRÁNEK PROSTŘEDNICTVÍM PŘEDSEDY VÝBORU PANA ZASADILA O OKAMŽITÉ STAŽENÍ (VYMAZÁNÍ)UVEDENÉHO PŘÍSPĚVKU VČETNĚ ODKAZU A ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE, ŽE NEJSEM PŮVODCEM UVEDENÉHO PŘÍSPĚVKU A VĚC JE MOMENTÁLNĚ V ŠETŘENÍ ORGÁNU ČINNÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PRO SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU/Ů. V PŘÍPADĚ NESTAŽENÍ UVEDENÉHO DEHONESTUJÍCÍHO PŘÍSPĚVKU A NEZVEŘEJNĚNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE SE BUDU SVÝCH PRÁV NA OCHRANU OSOBNOSTI DOMÁHAT U SOUDU V CIVILNÍM ŘÍZENÍ.

Lubomír Hokr

reagovat

8 | L.Hokr | 22.2.2015Ne23:57

[6] L.Hokr: UVEDENÉ IP JE ZAVÁDĚJÍCÍ A NEÚPLNÉ. iNFORMACI PŘEDÁM POLICII ČR. TRVÁM NA UVEŘEJNĚNÍ VÝŠE UVEDENÉ VÝZVY.

DNE 22. 2. 2015 (13.43 HOD) JSEM SE STAL OBĚTÍ KYBERŠIKANY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, KDY DOSUD NEZNÁMÝ ČLOVĚK UVEŘEJNIL POD MÝM JMÉNEM (A POŘADOVÝM ČÍSLEM 6) ODKAZ NA VELMI OPLZLÉ STRÁNKY, S CÍLEM POŠKODIT ČEST, DŮSTOJNOST A VÁŽNOST MOJÍ OSOBY A ČLENŮ MOJÍ RODINY.
ŽÁDÁM TÍMTO ADMINISTRÁTORA STRÁNEK PROSTŘEDNICTVÍM PŘEDSEDY VÝBORU PANA ZASADILA O OKAMŽITÉ STAŽENÍ (VYMAZÁNÍ)UVEDENÉHO PŘÍSPĚVKU VČETNĚ ODKAZU A ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE, ŽE NEJSEM PŮVODCEM UVEDENÉHO PŘÍSPĚVKU A VĚC JE MOMENTÁLNĚ V ŠETŘENÍ ORGÁNU ČINNÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PRO SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU/Ů. V PŘÍPADĚ NESTAŽENÍ UVEDENÉHO DEHONESTUJÍCÍHO PŘÍSPĚVKU A NEZVEŘEJNĚNÍ POŽADOVANÉ INFORMACE SE BUDU SVÝCH PRÁV NA OCHRANU OSOBNOSTI DOMÁHAT U SOUDU V CIVILNÍM ŘÍZENÍ.

Lubomír Hokr

reagovat

9 | V.Zasadil | 23.2.2015Po15:21

[10] L.Hokr: Dobrý den pane Hokře,
nevhodný obsah sdělení, daného na tyto stránky je zablokován. Pokud Vám správně rozumím, žádáte od nás, abychom zveřejnili, že jste nám sdělil, že nejste původcem uvedeného příspěvku a věc je momentálně v šetření orgánu činného v trestním řízení pro spáchání trestného činu/ů.
Je to sice zveřejnéno již ve Vašem příspěvku výše, ale nechť, s ohledem na Vaše pohnutí, je Vám po vůli.

reagovat

10 | Marek Hercjuk @ | 2.3.2015Po22:54

[9] L.Hokr: Šašku..;-)
Marek Hercjuk

reagovat

Připojte váš komentář!

Můžete používat Texy! syntaxi.

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.